ژانویه 15, 2021

تحقیق – ارتباط شاخصهای رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی …

۱)- میزان مشارکت در تصمیمگیری ممکن است با ادراک عدالت رویهای روابط و پیوند مثبتی داشته باشد.
۲)- ادراک عدالت رویهای ممکن است با رفتار شهروندی روابط و پیوند مثبتی داشته باشد.
۳)- ادراک عدالت رویهای روابط مابین مشارکت در تصمیمگیری و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل میکند.

T- Value P-Value تخمین پارامترها
۰۰۰۰۰۶/ ۷% ۳۰% PDM مشارکت در تصمیم گ
۰۰۰۰۰۴۵/ ۷% ۰۲۸% CBI O رفتار شهروندی بین فردی
۰۹۸۸۵۹/ ۷% ۱۵% CBO O رفتار شهروندی سازمانی

جدول ۳-۲ میزان ضریب همبستگی و روابط عمده مابین آن‌ها
نتایج این تجزیه‌وتحلیل نشان میدهد که روابط معنی‌داری مابین مشارکت در تصمیم‌گیری و عدالت رویه‌ای (یعنی ۰۰۰/۰P=) وجود دارد که این نتیجه فرضیه یک را تائید می‌کند.
فرضیه دو پیشنهاد میکند که روابط مثبتی مابین عدالت رویهای و رفتار شهروندی وجود دارد و نتایج این تجزیه‌وتحلیل نیز نشان میدهد که روابط مثبتی مابین عدالت رویهای رفتار شهروندی فردی (رفتار شهروندی سازمانی I) وجود دارد که به افراد منفعت میرساند، یعنی ۰۰۰۰۴/P= در مقابل روابط معناداری مابین عدالت رویه¬ای و رفتار شهروندی سازمانی که به سازمان منفعت می-رساند (O CBO) یعنی ۰۹۸۸۵۹/P= یافت گردیده است.
فرضیه ۳ پیشنهاد می‌کند که عدالت رویه‌ای روابط مابین مشارکت در تصمیم‌گیری و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می‌کند تجزیه تحلیل این نتایج می‌دهد که روابط معناداری مابین عدالت رویهای و مشارکت در تصمیمگیری و عدالت سازمانی یعنی O CBI وجود دارد که به افراد ویژه منفعت میرساند.
تحقیق دیگری با عنوان بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی که جامعه آماری سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و اداره امور مالیاتی استان قم که توسط آقای مجید مقدمی وهم کارن انجام‌گرفته بود نتایجی به شرح ذیل به دست آمد. فرضیه این تحقیق عبارت است از:
بین رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
برای اثبات این فرضیه از پرسشنامه‌های چندعاملی رهبری و برای تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید و نتیجه حاکی از این است که بین سبک رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین تحلیل رگرسیون چندعاملی بیانگر این است که از میان مؤلفه‌های رهبری تحول‌آفرین، رفتارهای آرمانی و ملاحظات فردی بیشترین تأثیر را در رفتار شهروندی سازمانی دارند. (مقدمی و همکاران، ۱۳۸۹)
ما در این پژوهش ابتدا شاخص‌ها و عوامل رفتار شهروندی سازمانی را برشمرده و تبیین می‌نماییم و سپس رابطه مابین شاخصهای رفتار شهروندی سازمانی را با عملکرد سازمانی بررسی خواهیم نمود. دغدغه این است که بدانیم آیا بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی ارتباطی وجود دارد؟ در صورت اثبات این رابطه نوع این رابطه چگونه تبیین می‌شود؟
در این پژوهش شاخص‌های رفتار شهروندی متغیر مستقل و عملکرد سازمانی متغیر وابسته می‌باشند.
لازم به ذکر است بولینو، البرات مو رمن، ارگان، نهیف، اسمیت، وان سکاتر، مارک سی، وان داین اسمیت تی بوت و ولگر) مؤلفه‌های زیر را به عنوان شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی معرفی کردند.
فداکاری ۲- اطاعت (وظیفه‌شناسی) ۳-توجه ۴- مشارکت (حمایتی، اجتماعی، وظیفه‌ای، مدنی) ۵- وفاداری ۶)- شکیبایی (تحمل‌پذیری) (زارعی متین و همکاران، ۱۳۸۵)
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
مقدمه
هر تحقیقی بدین منظور صورت میگیرد که بتواند از یافتههایی که از مطالعه یک یا چند گروه کوچک به نام نمونه به دست میآید، تعمیم‌هایی را در ارتباط با گروه بزرگ‌تری که جامعه نامیده میشود و این گروه کوچک در واقع معرفی برای آن هستند، انجام دهد، مقادیری از قبیل میانگین، میانه و انحراف معیار که در آمار توصیفی توضیح داده شدند برای مشخص کردن و ویژگی‌های گروه مورد مطالعه محاسبه میشوند و شاخص‌ها یا آمارهها نام دارند. محقق سعی دارد با استفاده از روش‌ها و فنون ویژه از روی این شاخص‌ها، مقادیر مربوط به ویژگی‌های جامعه را که پارامتر نامیده میشوند برآورد کنند و این کار را به گونه‌ای انجام دهد که دارای اعتبار بوده و تا آنجا که امکان دارد از خطابه دور باشد. محاسبه پارامترهای مربوط به جامعه مورد مطالعه و بیان تعمیمهای لازم را استنباط آماری میگویند.
از آنجا که در اکثر مطالعات، محقق نمیتواند به تک‌تک رویدادها و یا افراد تشکیل‌دهنده جامعه مورد نظر دسترسی داشته باشد، لذا بهرهگیری از روش‌ها و فنون خاصی که استنباط آماری بر آن‌ها استوارند ضرورت پیدا میکند در بسیاری از مطالعات، حتی اگر امکان دستیابی به واحدهای اجزاء جامعه نیز میسر باشد ملاحظات اقتصادی و مسئله زمان نیز عواملی مهمی هستند که محقق را وارد میکنند با مطالعه نمونهای از جامعه به استنتاج و تعمیم‌های لازم بپردازد.
مفاهیم و اصولی که در آمار استنباطی مطرح میشود و در واقع مبانی آن را تشکیل میدهند به ترتیب در این فصل بخشبندی و به تفسیر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. (پاشا شرفی و نجفی زند، ۱۳۷۶، ص ۱۴۳).
روش تحقیق
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز (طرح تحقیق) میتوان به دستههای ذیل تقسیم نمود. (خاکی،۱۳۷۹، ص ۱۰۴)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.