ژانویه 22, 2021

ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت ۶

روش و متدولوژی تحقیق

در این تحقیق، ابتدا به بررسی مفاهیم و کلیات قابلیت کاربری و قابلیت اعتماد پرداخته خواهد شد. قابلیت اعتماد از دو جنبه قابل بررسی است. یکی از جنبه روانشناسی و دیگری از جنبه امنیت اطلاعات. که هر دو جنبه قابلیت اعتماد را در مشتریان ایجاد می‌کنند.
در تحقیق پیش رو، به قابلیت اعتماد از جنبه امنیت اطلاعات پرداخته خواهد شد. پس از بررسی کلیات و مفاهیم، مرور مختصری بر ادبیات موضوع، مدل‌ها و تحقیقات انجام شده در هر دو حوزه به تفکیک و تحقیقات مشترک دو حوزه، داریم. سپس بررسی روش‌های مختلف طراحی و ارائه مدل در زمینه تحقیق
انجام می پذیرد تا روشی مناسب برای ارائه مدل انتخاب شود وبرای به تصویر کشیدن مدل نیز از زبان استاندارد [۱۶]UML استفاده خواهد شد.
پس از ارائه مدل، با تهیه پرسشنامه‌ای، نظرسنجی در مورد مدل ارائه شده از جامعه آماری خبرگان انجام می‌شود و عناصر و روابط مدل اعتبارسنجی شده و نتایج حاصله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کاربردهای تحقیق

در اکثر مواقع، قابلیت کاربری و رهنمودهای آن در طراحی سیستم‌های نرم افزاری نادیده گرفته
شده‌است. برنامه نویسان و طراحان سیستم‌ها به ویژگی‌های عملیاتی سیستم بیشتر از ویژگی‌های کیفی آن مانند قابلیت کاربری و قابلیت اعتماد توجه می‌کنند و در فازها و مراحل مختلف چرخه عمر سیستم نرم افزاری، توجه به ویژگی‌های قابلیت کاربری و امنیتی سیستم، هر بار به فاز دیگر موکول می‌شود تا در نهایت به مرحله آخر و تهیه نسخه نهایی می رسد. بررسی ویژگی‌های قابلیت کاربری و اعتماد در این مرحله بسیار دیر و پرهزینه است. به همین دلیل اغلب حتی پس از تشخیص آن برای حل اینگونه مشکلات ترتیب اثری داده نمی‌شود و سیستم‌ها با کیفیت پایین به مشتری عرضه می‌شوند، که عدم رضایت مشتری را به دنبال خواهد داشت.
اغلب طراحان بیان می‌کنند که عدم آگاهی کامل از نیازهای مشتری باعث این مشکل می‌شود. در صورتیکه اگر مدلی جامع شامل عناصر لازم و درگیر برای طراحی در اختیار آنها قرار گیرد، از همان
ابتدای چرخه عمر نرم افزار می توانند جنبه‌های مختلف طراحی را بنابر شرایط مقتضی در نظر بگیرند تا سیستمی با کیفیت بالا تولید شود.

کاربران نتیجه تحقیق

همه دست اندرکاران طراحی و تولید سیستم‌های نرم افزاری و استفاده کنندگان از این سیستم‌ها می‌توانند از مدلی که در این تحقیق ارائه می‌شود استفاده کنند.
تحلیلگران نرم افزار، طراحان و برنامه نویسان می‌توانند برای بررسی و تحلیل نیازمندی های سیستم آتی و روابط مختلف میان عناصر مؤثر از آن استفاده کنند تا مکانیزم‌های طراحی و امنیتی مناسبی را در طراحی در نظر بگیرند.
آزمونگران از این مدل برای ارزیابی سیستم طراحی شده ‌استفاده می‌کنند تا همه نیازمندی ها و روابط لازم بررسی شده باشد.
مدیران شرکت‌ها و سازمان ها نیز می‌توانند از مدل به عنوان مرجعی برای بستن قراردادها استفاده کنند تا در صورت لزوم بندهای ضروری به قرارداد افزوده شود و در نهایت از مدل به عنوان چک لیستی برای بررسی پیاده شدن موارد لازم استفاده کنند.

جمع بندی

در این فصل به ضرورت و اهمیت ارائه مدل طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد پرداخته شد و اهداف ارائه مدل بررسی شد. متدولوژی و روش کار تحقیق شرح داده شد. در فصل بعد مفاهیم و تعاریف مرتبط با طراحی این گونه سیستم‌ها، با توجه به تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف به شکل مبسوطی بررسی خواهد شد.

فصل ۲

مفاهیم و تعاریف

 

مقدمه

در این فصل ابتدا به تعاریف و مفاهیم قابلیت کاربری، قابلیت اعتماد و استاندارهای این دو حوزه می‌پردازیم و روش‌ها و چهارچوب‌های مختلف این دو حوزه را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس اعتماد و انواع آن را تشریح می کنیم.

تعاریف و مفاهیم قابلیت کاربری

به طور کلی قابلیت کاربری[۱۷] به مجموعه‌ای از مفاهیم چندگانه مانند زمان اجرا[۱۸]، کارایی[۱۹]، رضایت کاربران و سادگی یادگیری[۲۰] یا قابلیت یادگیری با هم اشاره دارد.
محققان و سازمان های استانداردسازی به صورت یکسانی آن را تعریف نکرده‌اند.
تعدادی از تعاریف مختلف را اینجا مطرح می‌کنیم:
جدول ۲ – ۱ – تعاریف قابلیت کاربری

(ISO/IEC 9126 – 1,2000) توانایی تولید نرم افزاری که قابل فهم، قابل یادگیری، قابل استفاده و جذاب برای کاربر استفاده کننده از آن باشد.
(ISO 9241 – 11,1998) محصولی که توسط کاربران ویژه برای رسیدن به اهداف ویژه، با سودمندی استفاده شود و کارایی و رضایتمندی کاربران را در محتوایی با استفاده ویژه تأمین کند.
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir