ژانویه 23, 2021

ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت …

نتایج حاصل از جدول بالا به قرار زیر است:
۱-بررسی پاسخ‌های جامعه آماری نتایج زیر را به دست می‌دهد:
بیشترین پاسخ به ۸۱٫ ۲۵% از سؤالات، پاسخ‌های زیاد و خیلی زیاد بوده است که ۲۳٫ ۷% آنها، خیلی زیاد و ۷۶٫ ۹۲% آنها، زیاد وبوده است.
بیشترین پاسخ به ۱۸٫ ۷۵% از سؤالات، پاسخ متوسط بوده است.
پاسخ‌های کم و خیلی کم در پاسخ هیچ از سؤالات، بیشترین پاسخ را به خود اختصاص نمی ‌دهد.
نتایج بالا، گویای این مطلب است که ۸۱٫ ۲۵% عناصر مدل ارائه شده، از نظر جامعه خبرگان آماری، ارتباط زیاد یا خیلی زیاد در طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد دارد و ۱۸٫ ۷۵% جامعه خبرگان آماری، معتقدند که‌این ارتباط، متوسط است. در نتیجه مدل ارائه شده از نظر جامعه آماری مورد قبول می‌باشد.
اولویت‌های عناصر و روابط موجود در مدل که در جدول بالا مشخص شده‌است.

جمع بندی

در این فصل پاسخ‌های پرسشنامه خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و با تحلیل صورت گرفته روی پاسخ‌ها، مشخص شد که ۸۱٫ ۲۵% در صد سؤالات دارای پاسخ‌های زیاد و خیلی زیاد و ۱۸٫ ۷۵% آنها دارای پاسخ‌های متوسط بوده اند که نشان از مقبولیت مدل از نظر خبرگان بوده است. سپس اولویت عناصر مدل با استفاده از نتایج پرسشنامه و مدل تحلیلی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به فعالیت‌های مختلف صورت گرفته در این فصل که به طور خلاصه در این بخش به آن اشاره شد، می توان برای گسترش دست آوردهای تحقیقی مباحثی را مطرح کرد که در فصل بعد به آن اشاره شده‌است.

فصل۷

نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی

مقدمه

امروزه استفاده از سیستم‌های کامپیوتری و نرم افزاری، جزئی جدایی ناپذیر از روال کاری شرکت‌ها و سازمانهای مختلف است و بدون استفاده از این سیستم‌ها، روال کاری شرکت و سازمانها فلج شده و در صورت برگشت به روال سنتی، بازده کاری به صورت باورنکردنی کاهش خواهد یافت. در نتیجه استفاده از سیستم‌های کامپیوتری امری حیاتی در شرکت‌های امروزی محسوب می‌شود.
سیستم‌های نرم افزاری برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر که منجر به افزایش بازده کاری سازمان شود، باید قابلیت کاربری و اعتماد بالایی داشته باشند. قابلیت کاربری تا اینکه کاربران به راحتی برای انجام وظایف خود با سیستم ارتباط برقرار کنند و قابلیت اعتماد برای اینکه مکانیزم‌های امنیتی لازم در سیستم‌های نرم افزاری برای حفظ امنیت سازمان پیاده سازی شده باشد. در این میان گاهی روال‌های امنیتی از قابلیت کاربری لازم برخوردار نیستند. درنتیجه کاربران سعی در کشف روال‌هایی دارند که منجر به عدم اجرای این روال‌ها شود و یا به اشتباه یا ناخواسته روال‌ها را اجرا نمی‌کنند یا روال را نادرست اجرا می‌کنند که امنیت سازمان را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
طراحی سیستم‌هایی که قابلیت کاربری و اعتماد بالایی داشته باشند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای طراحی سیستم‌های اینچنینی، نیاز به اطلاع از فاکتورهایی است که در طراحی مؤثر خواهد بود و
طراحی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. تا چشم اندازی برای طراحان در جهت طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد باشد.
آنچه در این پایان نامه ارائه شد، بررسی مشکلات سیستم‌های نرم افزاری از نظر قابلیت کاربری و اعتماد ا، راه کارهای طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد تاکنون و در نهایت ارائه مدلی با توجه به مطالعات انجام شده، با در نظر گرفتن فاکتورهای مؤثر هم در زمینه قابلیت کاربری و هم در زمینه طراحی قابلیت اعتماد بوده است و در نهایت نیز پرسشنامه‌ای تدوین شد تا خبرگان حوزه IT ، نظر خود را درباره مدل ارائه شده اعلام دارند و سعی شد تا بر اساس تحلیل نتایج پرسشنامه، هر یک از عناصر مدل بر اساس اولویت و اهمیت آنها طبقه بندی می‌شود.
در این فصل به بررسی نتایج حاصله، سهم علمی پایان نامه، کاربردها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی پرداخته خواهد شد.

روال پایان نامه و نتایج حاصله

در این پایان نامه ابتدا تعاریف اولیه و ادبیات مربوط به قابلیت کاربری و قابلیت اعتماد از هر دو دیدگاه روانشناسی و امنیت مورد بررسی قرار گرفت. و چهارچوب‌های هر دو حوزه معرفی شد و اجزای مدل‌های معرفی شده در این زمینه بیان شد. پس از آن، مروری بر روی تحقیقات انجام شده در زمینه روش‌های طراحی امنیت اطلاعات، امنیت قابل کاربرد، چالش‌های طراحی قابل کاربرد و انواع رویکردهای کاربر محور انجام شد. در ادامه انواع ابزارهای طراحی قابلیت معرفی شد.
به منظور ارائه مدل طراحی، عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر این طراحی و ارتباط میان این عناصر با توجه به ادبیات موضوعی مرور شده و تجربیات خبرگان، مورد بررسی قرار گرفت و تحت مدلی به تصویر کشیده شد و سپس با تهیه پرسشنامه‌ای که هر سؤال آن با عناصر مدل در ارتباط بودند، نسبت به ارزیابی مدل اقدام شد. جامعه آماری از افراد خبره و کارمندان یکی از مهره‌های اصلی در طراحی سیستم‌های بانکداری الکترونیکی کشورمان انتخاب شد تا افراد خبره و حائز شرایط در مورد مدل نظر خود را ارائه دهند. در نتیجه مشخص شد که هر یک از عناصر مدل در طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد، نقش اساسی ایفا می‌کنند و در نظر گرفتن این عناصر در چشم انداز طراحی اینچنین سیستم‌هایی، بخش عمده‌ای از عوامل تأثیر گذار را در طراحی دخیل خواهد کرد.
جهت امکان سنجی استفاده از پاسخ سؤا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

لات پرسشنامه، با توجه به پاسخ سؤالات، میزان اهمیت و اولویت هر یک از عناصر مدل طبقه بندی شد.
نتایج حاصل از پایان نامه به طور خلاصه به صورت زیر بیان می‌شود:
روال کلی از آغاز طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد تا تحویل به مشتری
مدل مربوط به مرحله جمع آوری نیازمندی‌ها با توجه به اهمیت جمع آوری نیازمندی‌ها و عناصر دخیل در این مرحله
مدل مربوط به مرحله آنالیز ریسک با توجه به اهمیت تحلیل ریسک‌های سیستم و عناصر دخیل در این مرحله
طبقه بندی عناصر موجود در مدل بر اساس اولویت

سهم علمی پایان نامه و کاربردهای آن

سهم علمی پایان نامه و کاربردهای آن را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد:
روال کلی طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد: در این روال که به صورت مدل ارائه شد، روال کلی و مراحل طراحی اینگونه سیستم‌ها مشخص شده‌است. این مرحله می‌تواند مبنایی برای آغاز تا پایان طراحی سیستم‌های نرم افزاری توسط طراحان سیستم‌های نرم افزاری باشد.
مدل جمع آوری و آنالیز نیازمندی‌ها: این روال که در آن عناصر دخیل و مهم برای جمع آوری نیازمندی‌های سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد و روابط میان آنها مشخص شده، می‌تواند راه گشایی برای طراحی اینگونه سیستم‌ها در مرحله جمع آوری و آنالیز نیازمندی‌ها باشد.
از آنجا که‌ این مرحله از مهم‌ترین مراحل طراحی می‌باشد، عدم توجه به هر یک از عناصر مدل، باعث در نظر نگرفتن یکی از فاکتورهای مهم و تأثیر گذار در طراحی خواهد شد که بعد از طراحی و پیاده سازی، قابلیت کاربری سیستم نهایی را به چالش خواهد کشید.
مدل تحلیل ریسک‌های سیستم: در این مدل عناصر تأثیرگذار در جمع آوری و تحلیل ریسک‌های امنیتی سیستم آتی در جهت تولید نرم افزار قابل اعتماد تحت مدلی به تصویر کشیده شد. با توجه به اهمیت ریسک‌های امنیتی در سیستم‌های امروزی، بررسی این مدل و عناصر و روابط آنها، می‌تواند به عنوان چک لیستی برای بررسی موارد امنیتی سیستم برای استفاده طراحان نرم افزار مفید باشد. تا فاکتورهای مهم امنیتی در طراحی سیستم ها جمع آوری شده و سپس مکانیزم‌های امنیتی مناسب پیاده سازی شود.