ژانویه 21, 2021

احمد شاه قاجار

برای اینکه تمبر در اختیار عامّه قرار بگیرد، به صورت های گوناگون تکثیر می شود که این صورت ها، برای سهولت در جداکردن، نگهداری و ارسال صورت می گیرد. معمولاً اداره ی پست صفحه ی تمبر را نیز منتشر می نماید ولی وقتی در اختیار باجه ها و فروشگاه های مختلف قرارگرفت صور مختلفی پیدا می کند و در همان موقع چاپ از نظر ترکیبی تغییراتی داده می شود(غفّاری نور، 1382: 14).
3-4-3- از نظر موضوع منتشره در کادر تمبر
1- تمبرهای جاری
به تمبرهایی گفته می شود که جهت الصاق بر روی پاکت در تعداد میلیونی چاپ و منتشر می شود.کلیّه ی کشورهای جهان در این مورد اقدام نموده اند و تمبرهای زیادی منتشر گردیده است. در ایران همه ی تمبرهای جاری از ابتدای سال 1247 مورد استفاده قرار گرفته است(غفّاری نور، 1382: 30).
تمبرهای ایران به چهار دوره ی زمانی بخش می‌شوند :
دوره ی اوّل: از سال ۱۲۴۷ دوره قاجار (از ناصرالدین شاه تا احمد شاه)؛
دوره ی دوّم: از سال ۱۳۰۴ (پهلوی اوّل، رضا شاه)؛
دوره ی سوّم: از سال ۱۳۲۰ (پهلوی دوّم، محمّد رضا شاه)؛
دوره ی چهارم: از سال ۱۳۵۸ (جمهوری اسلامی ایران) ، (فرح بخش، 1391: 10).
2- تمبرهای یادبود (یادگاری)
تمبرهایی هستند که به مناسبت های خاص، موضوع معیّن، بزرگداشت شخصیّت ها و یا نشان دادن یک امر مهم منتشر می شوند و انعکاسی از بزرگ ترین افتخارات ملّی و میهنی و تاریخی است. تمبرهای یادگاری، نشان دهنده ی فولکوریک ملّتی است و بالاخره نشان دهنده ی افکار و سیاست زمام داران و ملّت یک کشور رسمی است. هر چند از نظر تنوّع رنگ در هر نقطه بیشتر باشد، مرغوب تر است. البتّه، این تمبرها باید به مقدار تیراژ کم و برای مدّت معیّنی باشد. به طور نمونه، در ایران اوّلین تمبر یادگاری به مناسبت تاجگذاری احمد شاه قاجار، در سال 1288، به چاپ رسید. و همچنین، تمبر تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا در سال 1362، که از تمبرهای جنجال برانگیز ایران بود و این تمبر مورد اعتراض دولت آمریکا قرار گرفت و به شکایت علیه ایران به اتّحادیّه ی جهانی پست منجر گردید و همین طور تمبر منتشر شده به مناسبت روز کودک در سال 1370 که مورد اعتراض رژیم غاصب صهیونیستی گردید(غفّاری نور، 1382: 31).
3-3- تمبر تاجگذاری احمدشاه قاجار (1288)

منبع: (فرح بخش،1391: 51)
3-4- تمبر تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا در ایران (1362)
منبع: (فرح بخش،1391: 275)
3-5- تمبر روز کودک (1370)
منبع: (فرح بخش،1391: 353)
تمبر یادبود (یادگاری) خود به پنج دسته تقسیم می شوند:
1) تمبرهای یادبود بین المللی: تمبرهایی هستند که به مناسبت خاصّی از طرف چند کشور منتشر می شوند؛
2) تمبرهای یادگاری روز: تمبرهایی هستند که شامل، اتّفاقات، وقایع تازه و روزمرّه می شوند. هرآنچه در جامعه پیش می آید در این تبرها به کار گرفته می شوند؛
3) تمبرهای یادگاری طبیعی: از سری تمبرهای یادگاری که از زیبایی های طبیعی یک کشور و یا از مناظر مختلف گیاه، حیوان، انسان، کارهای هنری و علمی را مطرح می نمایند؛
4) تمبرهای یادگاری خاطره انگیز: تمبرهایی که به خاطر بزرگداشت و به خاطرآوردن رجال سیاسی و ادبی و هنری منتشر می شود؛
5) تمبرهای یادگاری خاطره ای: تمبرهایی هستند که موضوعی را یادآوری می کنند(غفّاری نور، 1382: 32).