ابعاد یادگیری سازمانی

Off By
دانلود پایان نامه

جدول (1-3): فراوانی جامعهی آماری به تفکیک جنسیت
4- 3- حجم نمونه و روش نمونهگیری
نمونه گیری، یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعهی تعریف شده به عنوان نمایندهی آن جامعه (دلاور، 1387: 120). حجم نمونه کارکنان با استفاده از جدول برآورد نمونه از جامعه کرجسی و مورگان ( نادری و سیف نراقی، 1390: 216) تعداد 260 نفر میباشد. برای انتخاب نمونهی تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی استفاده شده است. و به طور کلی 195 نفر کارمند مرد و 65 نفر کارمند زن به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.
حجم نمونه مرد زن
260 195 65
جدول (2-3): حجم نمونه پژوهش یه تفکیک جنسیت
5- 3- روش جمعآوری اطلاعات
جهت جمعآوری اطلاعات این پژوهش از روشهای مطالعهی کتابخانهای به منظور گردآوری مبانی نظری و پیشینهی تجربی پژوهش استفاده شده است. جهت جمعآوری دادههای مورد نیاز از نمونهی مورد مطالعه از روش جمعآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استفاده شد. بدین منظور از دو نوع پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده است:
1- پرسشنامهی مدیریت استعداد: این پرسشنامه بر مبنای مدل فیلیپس و راپر توسط اجاق و حاجی نبی در سال 1391 تهیه و استفاده شده است و پنج مولفهی مدیریت استعداد یعنی، جذب، انتخاب، بکارگیری، توسعه و نگهداری را میسنجد و از 33 گویه با طیف پنج گزینهای خیلی کم، کم، تاحدودی، زیاد و خیلی زیاد تشکیل شده که به ترتیب نمرهی 1، 2، 3، 4 و 5 به آن تعلق میگیرد.
ابعاد مدیریت استعداد تعداد سوالات شمارهی گویهها
جذب استعدادها 8 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
انتخاب استعدادها 4 12 ، 11 ، 10 ، 9
بکارگیری استعدادها 5 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13
توسعهی استعدادها 9 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18
حفظ و نگهداری استعدادها 7 33 ، 32 ، 31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27
جدول (3-3): توزیع سوالات پرسشنامهی مدیریت استعداد
2- پرسشنامهی یادگیری سازمانی نیفه (2001): برای سنجش یادگیری سازمانی از پرسشنامهی نیفه که در سال (2001) تدوین شده است استفاده گردید. این پرسشنامه دارای هفت بعد چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی و توسعهی شایستگیهای کارکنان میباشد و داری 33 سوال است که از پاسخ دهندگان خواسته شده تا نظر خود را در مورد هر گویه بر روی یک مقیاس هفت درجه ای مشخص کنند. در بین گویهها کمترین امتیاز را کاملا مخالفم «1» و بیشترین امتیاز را کاملا موافقم «7» به خود اختصاص داده است.
ابعاد یادگیری سازمانی تعداد سوالات شمارهی گویهها
چشمانداز مشترک 4 4 ، 3 ، 2 ، 1
فرهنگ سازمانی 4 8 ، 7 ، 6 ، 5
کار و یادگیری تیمی 4 12، 11، 10، 9
اشتراک دانش 4 16، 15، 14، 13
تفکر سیستمی 4 20، 19، 18، 17