ژانویه 15, 2021

ابعاد کارت امتیازی متوازن

میزان عجینشدن کارکنان منابع انسانی یا سهامداران با سیستمهای e-HRM
( Tansley and Watson , 2000)
عوامل محیطی
حضور اتحادیه

( Haines and Lafleur , 2008)
توسعه اقتصادی کشور
( Olivas-Lujan et al., 2007; Strohmeier & Kabst, 2009)
فرهنگ کشور
( Olivas-Lujan et al., 2007; Smale & Heikkila, 2009)
جدول 6-2) عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک (محقق)
3-2) شاخصههای موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک
برای سنجش موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک از ابعادی که برای ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی استفاده میشود ، بهره خواهیم برد. این ابعاد همان ابعاد کارت امتیازی متوازن هستند که با اصلاحاتی در آنها برای محیطهایی که در رابطه با فناوری اطلاعات هستند ، مورد استفاده قرار میگیرند. از این رو در این بخش مروری اجمالی بر کارت امتیازی متوازن خواهیم داشت و سپس مدل تعدیل یافته ان را برای سیستمهای اطلاعاتی تشریح خواهیم کرد.
1-3-2) کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن، یک سیستم مدیریتی است که می تواند اجرای استراتژی ها را مدیریت کرده و عملکرد سازمان را در چهار منظر مالی، ‌ مشتری، فرایندهای داخلی، و رشد و یادگیری، اندازه گیری کند و باعث انتقال و تفهیم ماموریت، چشم انداز، استراتژی ها و انتظارات عملکردی به کلیه ذینفعان درونی و بیرونی سازمان شود. به عبارت دیگر، کارت امتیازی متوازن می تواند چشم انداز و ماموریت سازمان را در قالب مجموعه ای از روابط علّت و معلولی در چهار منظر ذکر شده است. سیستم مدیریتی کارت امتیازی متوازن، ترکیبی است از معیارهای ارزیابی عملکرد که شاخص های عملکرد گذشته، جاری و نیز آینده را شامل شده و معیارهای غیر مالی را در کنار معیارهای مالی قرار می دهد. ضمن اینکه از آنچه در داخل و خارج سازمان اتفاق می افتد، بینش و دید همه جانبه ای را به مدیران سازمان ارائه می کند (Linard and Yoon,2000).
کارت امتیازی متوازن چارچوبی است برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از چهار جنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت میگیرد. یک کارت امتیازی خوب، یک منطق استراتژیک یعنی روابط علت و معلولی بین فعالیتهای جاری و موفقیت بلندمدت را مستند میکند. از آنجا که وابستگی شرکتها و سازمانها به سرمایههای نامشهود خود، روز به روز در حال افزایش است، کارتهای امتیازی در حال تبدیل شدن به ابزاری مهم برای کنترل مدیریت هستند .(Wongrassam et al,2003)
دلیل انتخاب نام روش ارزیابی متوازی آن است که این روش شامل مجموعهای از مقیاسها است و یک تعادل و توازن میان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، میان مقیاسهای مالی و غیر مالی، میان شاخصهای رهبر و پیرو و میان چشم اندازهای عملکرد داخلی و خارجی برقرار میکند و بر حفظ روابط علت و معلولی میان آنها تاکید میکند (Milis and Mercken, 2004). معیارهای ارزیابی متوازن عبارتند از:
معیار مالی: ارزیابی متوازن وجه مالی و حداکثر کردن سود را بعنوان هدف نهایی یک بنگاه اقتصادی در نظر میگیرد. منظور از معیارهای مالی آندسته از معیارهایی هستند که از دید سهامداران و بطور کلی ذینفعان سازمان بعنوان معیار تعیین عملکرد مد نظر قرار میگیرند در بعد مالی به شیوههای هزینه کردن منابع مالی سازمان توجه میشود که از طریق اندازهگیری میزان سود، جریان نقدینگی، بازگشت سرمایه صرف شده، ارزش افزوده اقتصادی، بازده مجموع داراییها و نسبتهای مالی بدست میآید .
معیار مشتری: در استراتژی کسب و کار، چگونگی ایجاد تمایز یک سازمان از رقبایش جهت جذب، حفظ و تعمیق روابط با مشتریان مورد نظر اهمیت بسیاری دارد. در مدل کارت امتیازی متوازن، توجه به مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به مواردی چون میزان رضایت مشتریان از محصولات، توجه و رسیدگی به شکایات، تحلیل به موقع محصولات به مشتریان و کاهش شکایت آنان اشاره میکند .
معیار فرآیند داخلی: منظور آندسته از معیارهایی هستند که باید برای ایجاد رضایت ذینفعان و مشتریان، در فرآیند داخلی شرکت وجود داشته باشند. این بعد، موجب تقویت دو بعد قبلی میشود و به مواردی چون نسبت درآمد کسب شده به هزینههای بازاریابی، نسبت سود خالص به تعداد پرسنل تمام وقت، درآمد کل به تعداد پرسنل، زمان چرخه تبدیل ایده به محصول و رشد هزینه طی سال اشاره میکند.
معیار رشد و یادگیری: منظور از این معیار، آندسته اقداماتی است که باید در رشد و یادگیری و آموزش کارکنان به کار گرفته شود تا از این راه، وضعیت مطلوب از نظر ذینفعان و مشتریان تحقق پیدا کند .معیار رشد و یادگیری و توانمندی کارکنان، کیفیت سیستم اطلاعاتی سازمان و چیدمان ابزار و تجهیزات آن برای دستیابی به اهداف میپردازد. (Kaplan & Norton, 1996b)
مشتریان
مالی
فرافرایند های داخلی
یادگیری و رشد
چشم انداز