ژانویه 25, 2021

ابزارهای بانکداری الکترونیکی

5-5 محدودیت ها و موانع
مطمئنأ هیچ محققی نمی تواند ادعا کند که تحقیق انجام گرفته توسط وی کامل بوده و جمیع جهات را در نظر گرفته است.علی الخصوص اگر تحقیق صورت گرفته در حوزه علوم انسانی باشد محدودیت های بیشتری را می توان متصور بود.چرا که با رفتار انسانهایی سروکار داریم که هر لحظه قابل تغییر بوده و ممکن است بر نتایج اثرگذار باشد.
بنابراین پژوهش حاضر نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و خالی از عیب نمی باشد.
محدودیت ها:
– محدودیت زمانی جهت پاسخ به پرسشنامه ها توسط آزمودنی ها علی الخصوص مشتریان.
-کم توجهی به سوالات توسط برخی پاسخ دهندگان.
-عدم درک صحیح سوالات به دلیل تخصصی بودن مبحث بانکداری الکترونیکی توسط برخی پاسخ دهندگان.
-عدم انجام پژوهشی با موضوع مورد تحقیق یکی از مواردی بود که کار ارزیابی و مقایسه نتایج را با پژوهش های صورت گرفته قبلی مشکل می نمود.
5-6 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق فعلی
با توجه به تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه های ارائه شده در دو مرحله باز پاسخ و بسته پاسخ و دست یابی به استراتژی های پیشنهادی ضرورت بازنگری تصمیم گیرندگان ارشد بانک مسکن در خصوص ارائه همکاری با شرکت های نصب و پشتیبان pos فعلی بسیار چشم گیر به نظر می رسد.موردی که تقریبأ اکثریت قریب به اتفاق پاسخ دهندگان اعم از همکاران و مشتریان روی آن اتفاق نظر داشته و فاصله زیادی را در راستای ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان با رقبایمان ایجاد نموده است.از آنجایی که بانک مسکن یک بانک تخصصی در زمینه ساخت وساز بوده و مشاغل مختلف مرتبط با فعالیت بانک از جمله مصالح ساختمان،آهن آلات و…عمومأ در فضای خارج از شهر ودور از شعب مستقر می باشند.نصب سریع و پشتیبانی به موقع pos در این فروشگاه ها بسیار مورد لزوم می باشد تا بتوان از خروج قابل توجهی از منابع بانک جلوگیری نمود اما در حال حاضر که برای نصب یک دستگاه کارت خوان عمومأ مشتریان بیش از شش ماه باید منتظر بمانند ضربه سنگینی را به بازاریابی در این بخش از بازار پر منابع وارد نموده است حال آنکه رقبای پیشروی بازار،در کمتر از یک هفته اقدام به نصب دستگاه کارت خوان می نمایند.بنابراین شایسته است مدیران ارشد بانک در پی عقد قرارداد با شرکت های فعال،معتبر و پاسخگو در این زمینه باشند که این امر می تواند ابزار بسیار کارآمدی برای شعب جهت جذب صاحبان مشاغل مرتبط باشد.
مورد بعدی در خصوص سطح آگاهی کارکنان از ابزارهای مختلف بانکداری الکترونیکی و چگونگی شرح کامل و راهنمایی جامع مشتریان در این خصوص می باشد.در این زمینه پیشنهاد می گردد کلاسهای آموزشی مورد برگذاری از حالت تدریس سنتی خارج وتأکید بیشتری بر مباحث الکترونیک گردد چرا که با کاهش فشار کار ناشی از اجرای طرح عظیم مسکن مهر در آینده و خلوت شدن شعب بانک انتظار می رود نارضایتی مشتریان بابت عدم پاسخگویی مناسب همکاران نیز کاهش یابد.و مورد سومی که اکثر پاسخ دهندگان علی الخصوص همکاران شعب بر آن تأکید داشتند یکپارچه سازی کلیه سیستم ها و به روزرسانی نرم افزارهای موجود و همچنین افزایش پهنای باند بوده است.البته گام های ابتدایی در این خصوص برداشته شده که امید است در آینده ای نزدیک به شرایط مطلوب دست یابیم.
در کنار مشکلات فوق الذکر نقطه قوتی که اکثر آزمودنی ها بر آن صحه گذاشته اند امکانات مناسب خودپردازهای بانک مسکن مانند انتقال سه وجهی،برداشت بدون کارت،پایا ،ساتنا و…بوده است که جای دارد از کارشناسان و برنامه ریز مربوطه تقدیر و تشکر شده و ضمنأ برنامه های جدید دیگری نیز اعمال گردد تا در این زمینه یک گام از رقبا پیش باشیم.
5-7 پیشنهادهایی برای محققان آینده
با توجه به اینکه تحقیق حاضر بصورت کلی در سطح استان انجام گرفت در صورتیکه بتوان در محدوده کوچکتر هر شهرستان بصورت جداگانه انجام گرفته و اختلافات فرهنگی منطقه نیز در نظر گرفته شود و میزان استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی توسط افراد در هر شهر با توجه به تحصیلات،شغل و…مشخص گردد تا از این طریق بتوان برنامه ریزی مناسبی را جهت تبلیغ بانکداری الکترونیکی برای مشتریان انجام داد.
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی:
احمدی، علی و همکاران.( 1382) . نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک. انتشارات تولید دانش.
اعرابی، سید محمد و آقازاده، هاشم و نظامی وند چگینی، هوشنگ .(1391).دستنامه برنامه ریزی استراتژیک .دفتر پژوهش های فرهنگی.
اعرابی، سید محمد و شیرخانی، فریبا. (تابستان 1388). تدوین استراتژی های مناسب مالیاتی بر اساس مدل SWOT در اداره مالیات بر کالا و خدمات. فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره 1.
افضلی، محمود و معیری پور، سیروس.(شهریور 1387. بانکداری همراه و چالش های پیش روی آن در ایران. مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی،.
امیرکبیری، علیرضا. (سال 1381).مدیریت استراتژیک، نشر نگاه دانش تهران.
اولادزاد، پوریا(1389). مترجم دنیای اقتصاد.
آذر،عادل،جوکار،سجاد،زنگویی نژاد،ابوذر.(1387)تدوین استراتژی تحقیق وتوسعه بااستفاده ازگسترش عملکردکیفی تکنولوژی.رویردکشش بازار.
آرفرددیوید .(1391).مدیریت استراتژیک چاپ بیست وسوم ، ترجمه دکتر پارساییان علی ودکتراعرابی سیدمحمد.
آماده حمید ،جعفر پور محمود .(1388).بررسی موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیک در بانک های خصوصی کشور.پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی-پژوهشی،.شماره 2-پ36.