آلودگی محیط زیست

1-11طراحی محل دفن :

معمولا لازم می گردد که برای هر محل ، یک گزارش طراحی مهندسی آماده گردد تا فعالیت های مربوط به آماده سازی محل برای ریختن پسماند و تکمیل محل پس از پر شدن آن بررسی گردد . مهم ترین مسائلی که در طراحی محل دفن می بایست در نظر گرفته شوند شامل موارد زیر است : نیازمندی های مقدار زمین مورد نیاز ، نوع پسماندهایی که باید حمل شوند ، ارزیابی میزان تراوش ، طراحی تسهیلات تخلیه و کنترل تراوش ، بهبود و توسعه یک طرح عملیات عمومی ، طراحی نقشه پر کردن پسماند ، تعیین تجهیزات مورد نیاز و ….
در مورد لوازم و تجهیزات دفن بهداشتی پسماندها در زمین ، امکان موفقیت در دفن بهداشتی پسماند، صرف نظر از وسعت محل دفن پسماند ، بستگی به استفاده از یک وسیله پخش کننده و فشردن پسماند در زمین نیز دارد ، حداقل تجهیزات لازم برای این منظور شامل زمین تراش برای خاک سطح زمین و پخش مواد روکش و یک آب پاش جهت کنترل گرد و غبار محل دفن پسماند و جاده های منتهی به آن است .
تراکتور ، بولدوزر یا وسایط نقلیه مشابه از وسایلی هستند که معمولا برای فشردن پسماند در زمین بکار می روند . از تراکتور برای پخش و فشردن پسماند نیز استفاده می شود . کارایی فشردن پسماند بستگی به رطوبت ، اندازه ذرات و ترکیب پسماندها دارد . در مورد پسماندهای خشک ممکن است افزایش رطوبت برای اطمینان از حداکثر فشردگی لازم باشد .
وضع ظاهری اماکن دفن بهداشتی پسماندها در اطراف آن ممکن است بدنما باشد . در هر صورت با استفاده از حصارهای متحرک می توان از پراکندگی آشغال ها در محل اصلی دفع پسماندها تا حدی جلوگیری نمود . سایر مخاطرات محیطی مانند مگس ها ، بوها و آتش سوزی ها را نیز باید در نظر گرفت .در یک محل دفن بهداشتی باید امکانات کنترل آتش سوزی ها مانند آب شهر یا تانک ذخیره آب در دسترس باشد . در آتش سوزی های وسیع ، وسایل ارتباطی برای تماس با مراکز آتش نشانی ضروری است .
برای کنترل بو ، که معمولا ناشی از تجزیه بی هوازی و شیرابه پسماند می باشد پوشش سریع پسماندها ، بستن شکاف ها و حفره ها در محل دفن ، جلوگیری از تجمع آب های سطحی و نشت شیرابه در محل می تواند بسیار موثر باشد .
برای کنترل گرد و خاک ، آب پاشی متناوب ، تامین آب کافی در محل و کاشت گیاهان در اطراف محل دفن ، از اقدامات بسیار اساسی می باشد .
آتش سوزی در اماکن دفن به دلایلی از قبیل بی دقتی ، تخلیه خاکستر داغ ، وجود مواد با قابلیت اشتعال بالا ، آتش سوزی خودبه خودی سهل انگاری و بی توجهی رخ می دهد .
پیش بینی وسایل اطفاء حریق ، تامین خط آب تحت فشار و خاک پوششی کافی در جایگاه های دفن ضروری است. پوشش روزانه سلول های دفن پسماند ، مهم ترین اقدام برای پیشگیری از آتش سوزی به شمار می رود .
به هرحال لازم به ذکر است که مدیریت صحیح اماکن دفن ، کلیه مشکلات فوق الذکر را رفع می نماید . در یک محل دفن با برنامه ریزی صحیح و مناسب ، مشکل گرد و خاک و آتش و بو وجود نخواهد داشت .
1-12روش های مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد :

روش های مختلفی برای انتخاب محل دفن مواد زائد جامد وجود دارد که هرکدام از اهمیت خاصی برخوردار بوده و محدودیت هایی را نیز به وجود می آورند . هدف تمامی این روش ها جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ آن می باشد . سه روش متداول برای مکانیابی به شرح زیر معرفی می گردند [منوری ،1385].
1-12-1 روش دراستیک(DRASTIC):
این روش توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و اتحادیه ملی آب چاه ها برای ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی ارائه شده است . در این روش مناطق مختلف با هفت معیار که در آلودگی آب زیرزمینی موثرند از نظر وزندهی مورد مقایسه قرار می گیرند[صانعی،1384] .

جدول 1- 7 هفت معیار و وزن آن معیارها در روش دراستیک
[صانعی،1384 ]
وزن هرکدام از معیارها در روش دراستیک معیار
5 عمق
4 تغذیه خالص
3 بستر آبخوان
2 بستر خاک
1 توپوگرافی
5 تاثیر ناحیه اشباع