آبهای زیرزمینی

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه1-2 موفعیت جغرافیایی کیمبرلی در آفریقای جنوبی- منبع: (Wikipedia) 16
نقشه1-3 نقشه تقسیمات استان یزد به تفکیک شهرستان در سال 1390- منبع: مرکز آمار ایران 85
نقشه 2-3 موقعیت استان یزد در نقشه استانها (منبع: talkpersian.com) 86
نقشه 3-3 نقشه جغرافیایی دره زرشک( محدوده کادر مشکی)- منبع: (کاوشگران: 1389 86
نقشه5-3 ژئومورفولوژی سایت مورد مطالعه- منبع: (کاوشگران: 1389) 92
نقشه 5-3 نقشه توپوگرافی روستای دره زرشک- منبع: (کاوشگران: 1389) 95
نقشه 6-3 پراکندگی گسله ها در محدوده مطالعاتی- منبع: (کاوشگران: 1389) پیت دره زرشک با دایره قرمز رنگ مشخص شده است. 100
نقشه 7-3 حوضه های آبریز منطقه مطالعاتی- منبع: (کاوشگران: 1389) 124
نقشه 8-3 نقشه چاه ها ، قنات ها و آبهای زیرزمینی منطقه- منبع: (کاوشگران: 1389) 126
نقشه9-3 روانآب منطقه دره زرشک- منبع: (کاوشگران: 1389) 128
نقشه 10-3 نقشه مناطق حفاظت شده در استان یزد- منیع: (کاوشگران: 1389) 133
نقشه 11-3 شبکه راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه.(با دایره قرمز رنگ نشان داده شده است) – منبع: (مهندسین مشاور کاوشگران: 1389) 146

فصل اول- کلیات طرح تحقیق
مقدمه
بازسازی معدن به مجموعه ای از عملیاتی اطلاق می گردد که زمین های استخراجی را برای استفاده مجدد آماده می سازد. در معادن سطحی آلوده سازی اراضی توسط پیت و محل های دمپ باطله، همچنین نیاز روزافزون به زمین جهت کشاورزی، امور دامی و اسکان، صاحبان معادن را وادار ساخته است تا با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه، شرایط اقلیمی و قابلیت های زمین های استخراجی، عملیات بازسازی را از مراحل اولیه طراحی و استخراج مد نظر قرار دهند (Monterroso: 1998: 442).
در طی دو دهه گذشته، رواج جهانی توسعه پایدار، صنایع معدنی را به تامل در مورد راهبردهایی سازگارتر و هماهنگ تر با محیط زیست واداشته است. با توجه به اینکه تاثیر بهره برداری از منابع معدنی روی زمین دربرگیرنده سایت معدن، با بستن معدن از بین نخواهد رفت، در هنگام بستن معدن، باید زمین بر جای مانده از معدنکاری را برای جوامع محلی به شکلی مفید در آورد به طوری که خطری برای اکوسیستم میزبان نیز نداشته باشد(Cao: 2007: 474).
در واقع، تجلی توسعه پایدار در حرفه ای چون معدنکاری که با منابع تجدیدناپذیر سر و کار دارد، در بازسازی موفقیت آمیز زمین معدنکاری شده نهفته است. برای داشتن یک بازسازی موفق پیش از هر چیز نیاز به دانستن خروجیها، یا همان اهداف بازسازی است. مطابق با تقسیم بندی آژانس حفاظت از محیط زیست استرالیا (EPA) به طور کلی عملیات بازسازی معدن، به منظور رسیدن به یکی از اهداف( صفحه بعد)، به انجام می رسد(Monterroso: 1998: 444):
بازگردانی ناحیه، به شرایط پیش از معدنکاری به دقیق ترین وجه ممکن، به شکلی که اکوسیستم منطقه دستخوش آماده سازی ناحیه جهت یک کاربری بهینه می گردد که با کاربری اولیه سایت کاملا تفاوت دارد. در این حالت، کاربری جدید اتخاذ شده، کلا منافع بیشتری نسبت به کاربری پیش از معدنکاری برای جامعه در پی خواهد داشت.