ژانویه 16, 2021

ж

2-1-15 ШИЮе ИдПی ЗЮбЗг КЪеПی Ие МЗСی ж ЫیС МЗСی
ИУیЗСی ЗТ КНбیб ђСЗд гЗбی ИС Зیд ИЗжСдП �е МСیЗд еЗی дЮПی ЪгбیЗКی дУИК Ие УжППеی гЪیЗС ИеКСی ИСЗی ЗСТیЗИی Ъгб�СП гЗбی жЗНПеЗی �УИ ж �ЗС еУКдП ЌСЗ �е МСیЗд еЗی дЮПی ЪгбیЗКی �гКС ПС гЪСЦ ЗЪжМЗМдП. ИдЗИСЗیдЎ Зیд ЃСУФ ЗХбی гШСН гی ФжП �е ВیЗ ЗЮбЗг КЪеПی КжЗд УжППеی СЗ ПС УдМФ Ъгб�СП ФС�К ЗЭТЗیФ یЗ �ЗеФ гی ПедП یЗ деї Зیд гУЗбе ЃیФ Иیдی ФПе ЗУК �е ЗЮбЗг КЪеПیЎ КжЗд УжППеی СЗ ПС УдМФ Ъгб�СП ФС�К ПС ИЗТЗС (ИЗТПе УеЗг) ЗЭТЗیФ гی ПедП. ИС Зیд ЗУЗУЎ ЗЮбЗг КЪеПی МЗСی ж ЫیС МЗСی дیТ гی КжЗддП ЗЛСЗК гКЭЗжКی ИС ЗСТФ ж Ъгб�СП ФС�К ПЗФКе ИЗФдП (ХЭСی ж СЦЗییЎ 2013).
бжЭКжУ ж Уیд (1997) ИС Зیд ЪЮیПе ИжПдП �е УیУКг КЪеПی МЗСی КЭЗжК еЗی ТгЗд ИдПی �жКЗе гПК СЗ егЗддП КЭЗжК еЗی Иیд еТیде ХдЪК ЭСжФ ж ЃСПЗОК еЗیی Ие КЗгیд �ддПђЗд ПС ОбЗб ПжСе НУЗИПЗСی ИЗТКЗИ гی ПеП. УیУКг КЪеПی ЫیС МЗСی КЭЗжК еЗی ТгЗд ИдПی СЗ ИЗТКЗИ гی ПеП �е жСЗی Пж ПжСе НУЗИПЗی ђУКСФ یЗЭКдПє егЌжд КЭЗжК еЗی гжМжП ПС Иیд КХПیЮ ОПгЗК ШжбЗдی еТیде Ие МЗ гی ђРЗСП ж ЃСПЗОК ОПгЗК ШжбЗдیЎ НЮжЮی СЗ ИСЗی �ЗСгдПЗд ЃПیП гی ВжСП ЗЭТжд ИС КЭЗжК еЗی егیФђی ИСВгПе ЗТ ЗУКебЗ� ж С�жП ПЗСЗیی еЗی ЫیС МЗСی �е Ие ЪджЗд УСгЗیе ђРЗСی Ие МЗی МСیЗд дЮПی ЪгбیЗКی ПС ТгЗд �УИ УжП ФдЗОКе гی ФждП. ПС дКیМе УیУКг КЪеПی МЗСی ж ЫیС МЗСی ЗдКЩЗС ПЗСдП дЮФ еЗی гКЭЗжКی ПС ИеИжП ЗСКИЗШ Иیд ИЗТПеی УеЗг ж УжППеی ИЗТی �ддП (бжЭКжУ жУیдЎ 1997).
КМТیе УیУКг КЪеПی Ие Пж гжбЭе МЗСی ж ЫیС МЗСی дгی КжЗдП ЮПСК КжХیЭی гПб СЗ ЗЭТЗیФ ПеП. Зیд дКیМе ИСОбЗЭ یЗЭКе еЗی ИЗСЛ ж ег�ЗСЗд (2001) ПС гШЗбЪе ФЗд ЗУК. ВдеЗ ЗЩеЗС ПЗФКдП �е КМТیе УیУКг КЪеПی Ие гжбЭе еЗی Вд гی КжЗдП ЮПСК ЃیФ Иیдی гПб СЗ Ие ХжСК гЪдی ПЗСی ЗЭТЗیФ ПеП. ی�ی ЗТ ПбЗیбی �е гی КжЗд ПС ЗСКИЗШ ИЗ Зیд дКیМе ИیЗд дгжП Зیд ЗУК �е ФЗیП МТЖیЗК УیУКг КЪеПی �е ПС ХжСК НУЗИ ЗХбЗН МСیЗд дЮПی ЗУКЭЗПе гی ФжП жЗЮЪی дیУКЎ ПС НЗбی �е �б УیУКг КЪеПی �е ЗТ КЭЗжК Иیд УжП ж МСیЗд дЮПی ЪгбیЗКی Ие ПУК ВгПе ПЮیЮ ЗУК.
З�С ж ег�ЗСЗд 2005 ПС КНЮیЮ ОжП ИЗ ЪджЗд гЮЗیУе Иیд гМгжЪ ЗЮбЗг КЪеПی ЫیС МЗСی ж ЗЮбЗг КЪеПی МЗСی ИЗ ИЗТПе дФЗд гی ПедПЎ ЗЮбЗг КЪеПی ЫیС МЗСی �یЭیК ЃЗییд КСی дУИК Ие ЗЮбЗг КЪеПی МЗСی ПЗСдП. ИС ЗУЗУ дКЗیМ ВдеЗ �یЭیК ЗЮбЗг КЪеПی МЗСیЎ гی КжЗдП ЗИТЗС ЮЗИб ЗК�Зیی ИСЗی ИСВжСП �یЭیК гМгжЪ ЗЮбЗг КЪеПی ИЗФП.
2-1-16МСیЗд еЗی дЮПی
жМе дЮП ЗТ гдЗИЪ гег ж НیЗКی еС жЗНП ЗдКЭЗЪی ЗУК ж ЗیМЗП КжЗТд Иیд жМже дЮП ПС ПУКСУ ж дیЗТеЗی дЮПی гегКСیд ЪЗгб УбЗгК ЗЮКХЗПی еС жЗНП ЗдКЭЗЪی ЗУК. жМе дЮП ЗТ ШСیЮ ЪгбیЗК ЪЗПی ж УЗیС гдЗИЪ КЗгیд гЗбی Ие жЗНП ЗдКЭЗЪی жЗСП гی ФжП ж ИСЗی ЗМСЗی ЪгбیЗКЎ ЃСПЗОК УжПЎ ИЗТЃСПЗОК ИПеی еЗ ж ђУКСФ жЗНП ЗдКЭЗЪی Ие гХСЭ гی СУП. УСгЗیе ђРЗСЗд ж ЗЪКИЗС ПедПђЗд ИСЗی ИСВжСП ђСПФ ВКی жМже дЮП ПС ی� жЗНП ЗдКЭЗЪی гФОХЗ ИЗ КЗЛیС ЭЪЗбیК еЗی НЗХб ЗТ ЪгбیЗК ЪЗПیЎ ЭЪЗбیК еЗی КЗгیд гЗбی ж УСгЗیе ђРЗСی ИС ђСПФ жМе дЮП ЗегیК гی ПедП. ИС ЗУЗУ ИیЗдیе еیЗК ЗУКЗдПЗСПеЗی НУЗИПЗСی гЗбی еПЭ ЗТ ђТЗСФђСی гЗбی ОЗСМی ЭСЗег ВжСПд ЗШбЗЪЗК ЗУКЎ Ие дНжی �е �ЗСИСЗд یЗ ЗУКЭЗПе �ддПђЗд ИКжЗддП гЮПЗСЎ ТгЗд ИдПی ж СیУ� МСیЗд еЗی дЮПی ВКی гжУУе СЗ ЗСТیЗИی �ддП (ђЗССжП ж еЗПیЎ 1998).
НУЗИПЗСی КЪеПی КбЗФ ПЗСП КЗ гМгжЪе гЪЗгбЗК ж УЗیС СжیПЗПеЗ СЗ ПС Шжб егЗд ПжСе Зی �е Вд гЪЗгбЗК ж СжیПЗПеЗ ЗКЭЗЮ ЗЭКЗПе ЗдП ЛИК �дП ж егЌдیд Ие жЗУШе ИЗТ ИжПд ПУК гПیСیК ПС ПУК�ЗСی ЗШбЗЪЗК гСИжШ Ие НУЗИПЗСی КЪеПی ЗТ ЪیдیК �ЗЭی ИСОжСПЗС дیУК. ПС НЗбی �е ЗђС УیУКг НУЗИПЗСی ИС гИдЗی ПСیЗЭК ж ЃСПЗОК дЮПی Ф�б ђیСП де КдеЗ ЗТ ЪیдیК �ЗЭی ИСОжСПЗС ЗУКЎ Иб�е ЮЗИб Эег ОжЗеП ИжП ж дیЗТی Ие гЭСжЦЗК ж ЗУКПбЗб еЗی ЃیЌیПе ж гИег ИСЗی ПС� ЗШбЗЪЗК дیУК.
МСیЗд еЗی дЮПی ЗТ гдЗИЪ гег ж ЗУЗУی ПС еС жЗНП КМЗСی Ие ФгЗС гی СжП ж ИУیЗСی ЗТ КХгیгЗК ЗЮКХЗПی ЗУКЭЗПе �ддПђЗд ИС ЗУЗУ Вд ЗдМЗг гی ФжП. УСгЗیе ђРЗСЗд ж ЗЪКИЗС ПедПђЗд Ие ЪджЗд КЗгیд �ддПђЗд ЗХбی гдЗИЪ гЗбی ФС�К ЗТ УжП ж МСیЗд еЗی дЮПی Ие ЪджЗд гЪیЗСی ЗТ КжЗдЗیی жЗНП КМЗСی ПС ЃСПЗОК УжП УеЗг ж ЗیЭЗی КЪеПЗК ПС ВیдПе ЗУКЭЗПе гی �ддП (УیЗе ЌФгЎ 1392).
МСیЗд еЗی дЮПی дУИК Ие УжП ж ЗЮбЗг КЪеПی гИдЗی ИеКСی ИСЗی КХгیг ђیСی УСгЗیе ђРЗСЗд ЗУКЎ Ие дНжی �е УСгЗیе ђРЗСЗд КЗ НП ИУیЗС ТیЗПی Ие ЃیФ Иیдی МСیЗд еЗی дЮПی Ие Пбیб Зیд�е Ъیдی ж ЗНКгЗб ПУК�ЗСی Вд �г ЗУК жЗ�дФ гЛИК дФЗд гی ПедП (ОПЗПЗПی ж МЗд МЗдیЎ 1388). ИЗ КжМе Ие ЗегیК ЗШбЗЪЗК гСИжШ Ие МСیЗд еЗی дЮПیЎ еیЗК ЗУКЗдПЗСПеЗی НУЗИПЗСی гЗбی (FASB) ПС ЗУКЗдПЗСП НУЗИПЗСی ФгЗСе 95 еПЭ ЗТ Зیд ЗШбЗЪЗК СЗ �г� Ие УСгЗیе ђРЗСЗдЎ ИУКЗд�ЗСЗд ж УЗیС ЗУКЭЗПе �ддПђЗд ИیЗд гی �дП (еیЗК ЗУКЗдПЗСПеЗی НУЗИПЗСی гЗбیЎ 1987). МСیЗд еЗی дЮПی ЗТ гдЗИЪ гег ж ЗУЗУی ПС еС жЗНП КМЗСی Ие ФгЗС гی СжП ж ИУیЗСی ЗТ КХгیгЗК ЗЮКХЗПی ЗУКЭЗПе �ддПђЗд ИС ЗУЗУ Вд ЗдМЗг гی ФжП (СУЗЖیЗд ж ЫЭЗСیЎ 1391).
2-1-17МСیЗд еЗی дЮПی НЗХб ЗТ ЭЪЗбیК еЗی ЪгбیЗКی
МСیЗд еЗی дЮПی дЗФی ЗТ ЭЪЗбیК еЗی ЪгбیЗКی ی�ی ЗТ ФЗОХ еЗی ЗХбی ЗСТیЗИی Зیд гжЦжЪ ЗУК �е ЪгбیЗК жЗН
П КМЗСی КЗ Ќе НП Ие МСیЗд еЗی жМе дЮП �ЗЭی МеК ИЗТЃСПЗОК жЗг еЗЎ дђеПЗФК КжЗд ЪгбیЗКی жЗНП КМЗСی ж ЃСПЗОК УжП УеЗг гдМС ФПе ж ЗдМЗг УСгЗیе ђРЗСی еЗی МПیП СЗ ИПжд КгУ� Ие гдЗИЪ гЗбی ОЗСМ ЗТ жЗНП КМЗСی гیУС �СПе ЗУК �е Зیд МСیЗд г�СС ж ИЗ ЗегیК ПС ЗЫбИ жЗНПеЗی ЗдКЭЗЪی ЗТ ШСیЮ ЭСжФ гНХжбЗК یЗ ЗСЗЖе ОПгЗК یЪдی ЗТ гНб гИЗбЫ жХжбی ЗТ гФКСیЗдЎ жМже ЃСПЗОКی Ие ЭСжФдПђЗд гжЗП ж �ЗбЗ ж гНХжбЗК یЗ ЗСЗЖе ОПгЗК гжСП дیЗТЎ жМже ЃСПЗОКی Ие �ЗС�дЗд ИЗИК НЮжЮ ж ПУКгТП ж УЗیС ЃСПЗОК еЗی дЮПی ИЗИК еТیде еЗ �УИ гی ФжП. ПС жЗЮЪЎ гег КСیд ж гЪгжб КСیд МСیЗд дЮПی гСКИШ ИЗ ЭЪЗбیК еЗی ЪгбیЗКی ЗУК �е ПС МеК еПЭ �УИ УжП ОЗбХ гی ИЗФП (�гیКе КПжیд ЗУКЗдПЗСПеЗی НУЗИПЗСیЎ 1385).
ЗТ ШСЭی ЗђС гжУУЗК ИОжЗедП гПК ТیЗПی Ие ЭЪЗбیК ОжП ЗПЗге ПедП ИЗیП ЪгПе ی МСیЗд еЗی дЮПی ОжП СЗ ЗТ ЭЪЗбیК еЗی ЪгбیЗКی ИПУК ВжСдП ТیСЗ КПЗжг ЭЪЗбیК ی� жЗНП КМЗСی Ие гЛИК ИжПд МСیЗд еЗی дЮПی ЪгбیЗКی ПС ИбдП гПК ИУКђی ПЗСП (СжПдФیдЎ 1384).
2-1-18 гНКжЗی ЗШбЗЪЗК жМже дЮПی ЪгбیЗКی ж ЗСТФ ИЗТЗС ФС�К
жМже дЮПی ی�ی ЗТ гдЗИЪ гег ж НیЗКی еС жЗНП ЗЮКХЗПی ЗУК. МСیЗд еЗی дЮПی дЮФ гНжСی ПС ИУیЗСی ЗТ КХгیг ђیСی еЗی гЗбیЎ ЗбђжеЗی ЗСТФ ђРЗСی ЗжСЗЮ ИеЗПЗСЎ СжФ еЗی ЗСТیЗИی ЃСжЋе еЗی УСгЗیе Зی ж ЫیСе ПЗСдП. егЌдیдЎ �ЗСИСП МСیЗд еЗی дЮПی ЪгбیЗКی ВКی ПС КНбیб еЗی гЗбی джیд Сж Ие ЗЭТЗیФ ЗУК. бЗی (2006) гЪКЮП ЗУК �е ИЮЗی ФС�К ی�ی ЗТ Зжбیд гбЗНЩЗК ж жМже дЮПی ی�ی ЗТ ЪжЗгб гег ПС ИЮЗی еС ФС�К ЗУК. КдеЗ ФС�К еЗیی гی гЗддП �е УжПВжС ИжПе ж ЮЗПС Ие КЗгیд дیЗТеЗی гЗбی ОжП ИЗФдП. ПС� КжЗдЗیی ی� ФС�К ИСЗی ЃСПЗОКЎ ی�ی ЗТ ЦСжСیЗК ИжПе ж ХжСК НУЗИ еЗی МСیЗд дЮПی ИС ОбЗЭ УжП Ие жЦжН Зیд ЗШбЗЪЗК СЗ ЗСЗЖе гی �дП. ПС гМгжЪЎ ЗУКЭЗПе ЗТ ФЗОХ еЗی гИКдی ИС МСیЗд жМже дЮП егжЗСе ЗТ Ужی МЗгЪе НУЗИПЗСی гжСП КЗ�یП ИжПе ЗУКЎ ЌСЗ �е ИС ЗУЗУ ИیЗдیе гЭЗеیг ИдیЗПی НУЗИПЗСی гЗбی ФгЗСе ی� ВгСی�ЗЎ ی�ی ЗТ ЗеПЗЭ ЗХбی ђТЗСФђСی гЗбی Ие жУیбе жЗНП еЗی КМЗСیЎ ЗСЗЖе ЗШбЗЪЗКی Ие УСгЗیе ђРЗСЗд ж ЗЪКИЗСПедПђЗд ПС МеК ЗСТیЗИی гЮПЗСЎ ТгЗд ж гیТЗд ЪПг ЗШгیдЗд МСیЗд еЗی дЮПی НЗб ж ВیдПе ЗУК (еیЗК КПжیд ЗУКЗдПЗСПеЗی НУЗИПЗСی гЗбیЎ 1978). ег Ќдیд �гیКе КПжیд ЗУКЗдПЗСПеЗی НУЗИПЗСی ЗیСЗд ПС гЭЗеیг дЩСی ђТЗСФђСی гЗбیЎ ИС дЮФ ж ЗегیК ЗСЗЖе ЗШбЗЪЗКی ПС гжСП гИЗбЫ ж гдЗИЪ ЗХбی МСیЗд еЗی жМже дЮП жСжПی ж ОСжМی Ие жУیбе ی ХжСК МСیЗд жМже дЮПЎ ИСЗی ЗСТیЗИی Ъгб�СП ж ЗдЪШЗЭ ЃРیСی гЗбی жЗНП КМЗСی КЗ�یП �СПе ЗУК (�гیКе КПжیд ЗУКЗдПЗСПеЗی НУЗИПЗСیЎ 1386).
ПС егیд ТгیдеЎ ИСжЌК ж ег�ЗСЗд (2008) ИСЗی ЃیФ Иیдی МСیЗд еЗی дЮПی ВКیЎ Ие ИССУی дЮФ гжбЭе еЗی жМже дЮПی ж ЗЮбЗг КЪеПی УжП НУЗИПЗСی ЃСПЗОКдП. ВдеЗ МСیЗд еЗی дЮПی ЪгбیЗКی ВКی СЗ ЪбЗже ИС ЗСТФ ИЗТЗС НЮжЮ ХЗНИЗд УеЗг Ие ЪджЗд гКЫیСеЗی жЗИУКе ЃیФ Иیдی дгжПе ж ПСیЗЭКдП �е Ие ШжС гКжУШ ЗЮбЗг КЪеПی дУИК Ие МСیЗд еЗی дЮПی ЪгбیЗКی МЗСیЎ МСیЗд еЗی дЮПی ВКی СЗ ИеКС ЃیФ Иیдی гی �ддП. ВдеЗ ЪбЗже ИС Зیд гНПжПیК еЗی ЮПСК ЃیФ Иیдی ЗЮбЗг КЪеПی СЗ ИСЗی ЃیФ Иیдی МСیЗд еЗی дЮПی ВКی ИССУی дгжПдП ж ПСیЗЭКдП �е ЗНКгЗб гФЗС�К ЗЮбЗг КЪеПی гЛИК ПС ЃیФ Иیдی МСیЗд еЗی дЮПی ВКی ИیФКС ИжПЎ Уег ЗЮбЗг КЪеПی ПС джУЗдЗК МСیЗд дЮПی ЗЭТЗیФ ж ПС НжТе ЗЮбЗг КЪеПی ЗОКیЗСی ж гжЗСП ОЗХ �ЗеФ یЗЭКе ИжП.
бжС� ж жнбндђС (2009) Ие ИССУی КжЗдЗнی МСнЗд еЗی дЮПی ЪгбнЗКی ђРФКе ж УжП ЪгбнЗКی ђРФКеЎ ИСЗی ЃнФИндی МСнЗдеЗی дЮПی ЪгбнЗКی ВКی ЃСПЗОКдП. дКЗнМ ЃЋжеФ дФЗд ПЗП �е МСнЗдеЗی дЮПی ђРФКе дУИК Ие УжП ЪгбнЗКی ђРФКеЎ ИеКС гیКжЗдП МСнЗдеЗی дЮП ЪгбнЗКی ВКی СЗ ЃнФИндی �дП ж гЪгжбЗ Знд ЃнФИндی ПС ФС�КеЗی ИТСђ дУИК Ие ФС�КеЗی �жЌ�Ў Ие Ф�б ПЮнЮКСی ХжСК гیђнСП. дКЗیМ КНЮیЮ гНгжП ВИЗПی ж гдХжСی (1390) дФЗд гی ПеП �е гКЫیСеЗی ЗЮбЗг КЪеПی ЗОКیЗСی ж ЫیС ЗОКیЗСی КжЗдЗیی ЃیФ Иیдی МСیЗд еЗی дЮПی ВКی СЗ дПЗСдП. ВдеЗ Пбیб Зیд ЗгС СЗ ПС дЗ�ЗСЗیی ИЗТЗС УСгЗیе ж ЦЪЭ ђТЗСФђСی гЗбی ж ПС Кеیе ЗШбЗЪЗК Ие едђЗг ЪджЗд дгжПдП.
КНЮیЮЗК ЗдМЗг ђСЭКе ЃیСЗгжд ИЗТПе УеЗг ж ЗСТФ ФС�К ЪгПКЗр гКЫیС ИжПе Ие ђжде Зی �е УеЗгПЗСЗд гКжМе ВдеЗ ФПе ж ЗТ Зیд гдЩС Ие Вд гی дђСдП. ПС НЗбی �е гКЫیСی гЗддП МСیЗд дЮПی ЪгбیЗКی ИС ЗУЗУ ЗШбЗЪЗК НУЗИПЗСی гНЗУИе гی ФжП гКЫیСеЗیی Ќжд ЗЮбЗг КЪеПی ИیФКС ИС ЃЗیе УیЗУК еЗی ФС�К ИСВжСП гی ђСПдП �е �гКС Ие УیЗУК еЗی гПیСیКی жЗИУКе ЗУК ж ПС Зیд СЗУКЗ КЗ НП ТیЗПی ЗТ КПЗОб ж ПУК�ЗСی гПیСیКی гХжд гی гЗдП. ИдЗИСЗیдЎ Зیд гШЗбЪе ПС КбЗФ ЗУК КЗ КЪییд дгЗیП ЮیгК ђРЗСی УеЗг ЌЮПС КНК КЗЛیС ЗШбЗЪЗК ОЗХ НУЗИПЗСی егЗддП МСیЗд дЮПی ЪгбیЗКی ЮСЗС гی ђیСП. Ие ЪИЗСК ПیђСЎ СЗИШе Иیд МСیЗд дЮПی ЪгбیЗКی Ие ЪджЗд гКЫیС гУКЮб ж ЮیгК УеЗг Ие ЪджЗд гКЫیС жЗИУКе ИЗ КЪСیЭ Зیд�е ВیЗ гКЫیС жЗИУКе гی КжЗдП КжУШ гКЫیСеЗی гУКЮб КжХیЭ ФжП КЪییд гی ђСПП (ОПЗПЗПی жег�ЗСЗдЎ 1388).
2-1-19 гНКжЗی ЗШбЗЪЗК жМже дЮПی ВТЗП ж ЗСТФ ИЗТЗС ФС�К