سکونت گاه های روستایی

گردشگری طبیعی و اکوتوریسم گونه ویژهای از فعالیتهای توریستی است که با توجه به ویژگی های توپوگرافی و اقلیمی قابل توسعه می باشد. گردشگری طبیعی که شامل مجموعه فعالیت های قابل انجام در... متن کامل

By Off

جاذبه های طبیعی

پشتیبانی از استخدام کادری از افراد به منزله رابطی بین بخش خصوصی و جوامع محلی برای ایجاد فرصت های تجاری برای جوامع.همکاری نزدیک با جوامع محلی برای کمک به هویت بخشی به آنها و توسعه... متن کامل

By Off

سرمایه گذاری بخش خصوصی

گردشگری یک فعالیت چند بخشی است و برنامه ریزی آن مقوله ای پیچیده و شامل هر دو وجه المان های عینی و بنیادی می باشد. مفاهیم پایه ای توریسم که بایستی در برنامه ریزی مورد توجه واقع شوند به... متن کامل

By Off

مناطق کمتر توسعه یافته

انگیزه بهبود وجهه و موقعیت اجتماعیگونه های گردشگریوانس اسمیت از شش گونه گردشگری به صورت زیر نام می برد:گردشگری قومی: این نوع گردشگری به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام... متن کامل

By Off

سازمان های غیردولتی

تعاریف و راهکارهای بسیاری در زمینه توسعه پایدار ارائه گردیده است. یکی از این تعاریف، تعریف کمیته “برنت لند” است: توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای فعلی را بدون خدشه دار کردن... متن کامل

By Off

فعالیت های اقتصادی

الف- در چشم انداز، تصویری از مناظر طبیعی مثل چمنزارها، کوه ها، بیشه زارها، و … نمود پیدا می کند.ب- چشم انداز، اشکال ناهمواری های یک ناحیه را در کلیت آن به نمایش می گذارد.ج- بخشی از... متن کامل

By Off

دوچرخه سواری

عکس12-2آبکشی از دریاچه در حین معدنکاری- منبع: (Monterroso: 1998)این پروژه بسیار عظیم بوده و حدود 40 سال معدن فعالیت داشته و سودآوری اقتصادی هنگفتی برای منطقه داشته است. در زمان تعطیلی معدن در... متن کامل

By Off