فرسایش بادی

نمودار4-3 میزان بارندگی ایستگاه بافق به میلی متر(1391)- منبع: سازمان هواشناسی کشور (1391)- ترسیم از نگارنده جدول 4-3 میزان بارندگی ایستگاه بافق به میلی متر(1391)- منبع: سازمان هواشناسی کشور... متن کامل

By Off

تا اردیبهشت

20.6 13.5 12.9 7.2 9.6 17.5 23.1 27.6 32.4 32.4 29.3 24.5 18.1 میانگین30.9 29 24.8 21.8 18.8 30.4 37.4 37.9 45.6 45.6 41 35.3 30.8 حداکثرنمودار1-3 تغییرات حداقل، حداکثر و متوسط درجه حرارت ماهیانه ایستگاه یزد به سانتی گراد(1391)- منبع:... متن کامل

By Off

فعالیت بدنی

اگر سرعت هوا را ثابت فرض کنیم و تابش آفتاب را نادیده بگیریم، بیشتر افراد در دمای 21 تا 26 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 30 تا 60 درصد از نظر فیزیکی راحت هستند. نسبت بین درجه حرارت و رطوبت... متن کامل

By Off

شرایط آب و هوایی

سیستم دوم با امتداد N30Wجهت گسل اخیر ، همان محور میدوک- سرچشمه است. علاوه بر این تعدادی گسل شمالی- جنوبی که منطبق با امتداد دره هاست نیز دیده می شود. نقشه 6-3 پراکندگی گسله ها در محدوده... متن کامل

By Off

شرایط آب و هوایی

خطوط نارنجی خط تلفنمی باشند نقشه 5-3 نقشه توپوگرافی روستای دره زرشک- منبع: (کاوشگران: 1389) خاک شناسیخاک های محدوده مطالعاتی در بیشتر فصول سال خشک و یا به ندرت مرطوب است و از نظر رژیم... متن کامل

By Off

آلودگی آبهای زیرزمینی

عکس 3-3 موقعیت جغرافیایی پیت معدن مس در محدوده روستای دره زرشک- منبع: (کاوشگران: 1389)زمین شناسی ناحیهاستان یزد دارای کهن ترین تشکیلات زمین شناختی( پرکامبرین) تا جوان ترین آن یعنی هولوسن... متن کامل

By Off

برنامه ریزی توسعه

نمودار 14-2 عوامل سایت معدن و شاخص های مربوطه نمودار 15-2 شاخص های سایت معدن( اقلیم و شاخص های زیرشاخه) نمودار 16-2 شاخص های سایت معدن( توپوگرافی و شاخص های زیرشاخه) فصل سوم- ویژگی های... متن کامل

By Off

تحلیل سلسله مراتبی

گردشگری و فرهنگگردشگری به عنوان یک امر فرهنگی در دو سوی جریان گردشگری در یک مکان، تعامل ها و تبادل ها را سبب می شود و با انسان ها، انگیزه ها، خواسته ها، نیازها و آرزوهای آنها که منبعث... متن کامل

By Off

اشتغال در بخش کشاورزی

تبادل فرهنگیانگیزه رویکردهای نوینتوسعهزیرساخت هاتسهیلات سرگرمی – تفریحیاحساس هویت و غرور ملیمدرنیتهفرهنگ سنتیپشتیبانی از حفظ منابع طبیعیزیست محیطیبوم شناسیفرهنگیگردشگری و... متن کامل

By Off

سرمایه گذاری خارجی

گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی جایگزین در یک اقتصاد تک محصولی می تواند روند توسعه را با تنوع بخشی به اقتصاد ملی تسریع نماید. کشورهای در حال رشد که وابستگی زیادی به اقتصاد تک... متن کامل

By Off