دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، خرده فروشی، بازاریابی، هویت فرهنگی

کارگاههای تولید صنایع دستی، ضعف در درآمدزایی و سودآوری و … سرمایهگذاری در این بخش را به شدت کاهش داده، و در مواردی منسوخ شدن برخی از شاخههای آن را موجب شده است. شناسایی بازارهای... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، زندگی روزمره، زیباشناسی، تکنولوژی

کردن نیاز اولیه. دستهبندی ضعفهای صنایع دستی ۱. هدایت نشدن تولیدات صنایع دستی با هدفی متمرکز. ۲. نداشتن شناسنامه کیفی و مشخصات فنی محصولات صنایع دستی که باعث خواهد شد، مشتریان در... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، اقتصاد ملی

میشود که ارتباط تنگاتنگی با نقوش بکار رفته در تذهیب، کاشی، جلدسازی، پارچهبافی، سفالگری و قلمزنی در هر عصر بوده است. هنرمند شرقی برای رسیدن به زیبایی و کشف آن، معمولا از قدرت لایزال... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره طبقه بندی، پرسش نامه، جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری

است تاثیر گذار باشد ولی سعی بر آن بود تا آنچه دیده میشود نگاشته شود و حضور پژوهشگر، مانع تاثیر گذاری باشد. عوامل محیطی بر نوع و روش گرد آوری اطلاعات موثر است. در این روش استاندارد کردن... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، تحقیقات بنیادی

عامل ترویج عناصر فرهنگی در نقاط مختلف کشور و حتی فراسوی مرزها باشد. ۱-۶ روش و منطق اجرایی پژوهش اگرچه تحقیقات علمی به دلیل گستردگی و تنوع موضوعی، قابل تقسیمبندی بهطور خاص نیستند اما... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، دوره قاجار، رونق اقتصادی، بررسی تطبیقی

به عمل نیاید، ناگزیر این رشته از هنرهای سنتی کشورمان را، رو به زوال خواهیم دید. ناآشنایی با این هنر، پیشامدی است که هم مینا را در داخل کشور تهدید میکند و هم عرضه‌ی آن را در جامعه‌ی... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد سرمایه گذاری، برخورداری، زیست محیطی، حوزه نفوذ

ها امتیاز اولیه شهرهای کوهپایه ای شهرهای جلگه ای شهرهای ساحلی ۱S وجود امنیت اجتماعی مناسب در سطح شهر ۱.۵۵ ۱.۴۳ ۱.۲۴ S2 برخورداری از شرایط اقلیمی، طبیعی و زیست محیطی جاذب... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، توسعه گردشگری، آثار هنری، پایان نامه

در شاخه هنرهای تجسمی، در دوره معاصر وجود دارد، که به آنها اشاره خواهد شد. ۱۰-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اقتصاد هنر در نقاشی، پس از انقلاب ایران وتاثیر تحولات اجتماعی بر... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد استراتژی، توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری

در ارتباط با تعیین وزن ابعاد چهارگانه در پایداری شهرهای کوچک استان می باشد. در فرض سوم این تحقیق آمده است: ” در بین ابعاد پایداری، شاخص‌های معرف بعد اقتصادی از وزن بیشتری برای... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره پایان نامه، فرش دستباف، آثار هنری، صنایع دستی

بعد با بیان هنری خویش آنرا به مخاطب عرضه مینماید. پس هنر و آثار هنری بخشی از آگاهی مخاطب را میسازد اما ملاحظه میشود که تاثیرات اقتصادی بر شرایط تولید آفرینشهای هنری موثر است و حتی در... متن کامل