میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

برنامه هماهنگی شبکه های مردمی و مؤسسات عام المنفعه نهادها و مؤسسات عام المنفعه مرجع مهمی در توسعه شبکه های مردمی هستند که می تواند به صورت بالقوه تأثیر قابل توجهی در مشارکتهای مردمی... متن کامل

قوانین و آئین نامه ها

در دیدگاه دوم، روحیه ایرانی و شخصیت اساسی ایرانیان، روحیه و شخصیت جمع گرا معرفی شده است. در این دیدگاه میل به مشارکت و انجام کار گروهی یکی از الگوهای فرهنگی غالب در فرهنگ جامعه ایران... متن کامل

مشارکت در تصمیم گیری

هدف کلی :تعیین رابطه بین رسانه‌های ارتباط جمعی(رادیو ، تلویزیون ، اینترنت ) و میزان مشارکت حامیان در طرح اکراماهداف جزئی:تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی و... متن کامل

سرمایه های اجتماعی

بیان مساله اهمیت و ضرورتاهداف تحقیق سوالات تحقیق مقدمه موضوع مشارکت و چگونگی تحقیق آن گرچه ریشه در تاریخ دیرینه ملتها دارد و جوانب مختلف مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی... متن کامل

استفاده از تلویزیون

نمودار 4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 100نمودار4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 101نمودار 4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت ... متن کامل

دانشگاه شهید بهشتی

106- محبی، فاطمه السادات؛ زهره، سمیعی. آسیب شناسی اجتماعی زنان 2. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، ش 13، پاییز 1380107- محلاتی، ذبیح الله. ریاحین الشریعه در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه. جلد... متن کامل

خانواده در اسلام

82- فرهنگ، منوچهر. فرهنگ علوم اقتصادی. تهران: آزاده، (1366)83- قائمی امیری، علی. آسیبها و عوارض اجتماعی (ریشهها، پیشگیری، درمان)، تهران: انتشارات امیری، چاپ سوم، (1370)84- ... متن کامل

دانشگاه فردوسی مشهد

58- زنجانی، حبیب الله. جمعیت وتوسعه، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی، (1371)59- زیبایی نژاد، محمد رضا. اشتغال زنان؛ پیامدها و رویکردها. قم: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، (1388)60-... متن کامل

موانع فرهنگی اجتماعی

34- حشمت الواعظین قمی، سید ممد تقی. الگوی زن اصیل و آزاد درعصر انقلاب، جلد اول و دوم، تهران: بی نا، (1357)35- حقانی زنجانی، حسین. حقوق خانواده در اسلام. تهران: نشر فرهنگ اسلامی، چ 4، (1374)36-... متن کامل

خانواده در اسلام

10- انصاریان، حسین. “نظام خانواده در اسلام”. قم، انتشارات ام ابیها، تابستان 1379، ص38311- بارکر، فیلیپ. خانواده درمانی پایه. ترجمه ی محسن دهقانی و زهره دهقانی، تهران: رشد، (1375) 12- بارون... متن کامل