معیارهای ارزیابی عملکرد

درپژوهش حاضر ابتدا عقیده خود را برمبنای تئوری موجود، بصورت فرضیه ای طر ح کردیم ودرمراحل بعدی آن فرضیه ها را مورد تجزیه وتحلیل علمی قرار خواهیم دادتا صحت وسقم آنها معلوم گردد . بدین... متن کامل

تجزیه وتحلیل اطلاعات

دراین فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد . روش تحقیق ، ویژگی تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، جامعه مطالعاتی ، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق وچگونگی تجزیه وتحلیل... متن کامل

شرکت های پذیرفته شده

جدول (2-2) خلاصه ای از تحقیقات داخلیمحقق موضوع تحقیق نتیجه تحقیقشریعت پناهی (1380) اثر نوع مالکیت مدیران بر عملکرد بین نوع مالکیت و عملکرد شرکت رابط وجود ندارد.میدری (1381) ساختار مالکیت و... متن کامل

شرکتهای پذیرفته شده

وانگ (2005) تأثیر مالکیت بر تغییرات عملکرد هنگام عرضه اولیه سهام مالکیت دولتی و تمرکز مالکیت به تغییرات عملکرد مربوط نمی باشند اما مالکیت قانونی تمرکز مالکیت غیردولتی ارتباطی غیرخطی... متن کامل

کشورهای توسعه یافته

دمستز و ویلالونگا (2001) ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتها از نظر آماری هیچ ارتباطی مهمی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد.سوی و ماک (2002) ارتباط میان مالکیت مدیریتی و... متن کامل

شرکت پذیرفته شده در بورس

با توجه به نتایج آماری حاصل از مدل تحقیق، رابطه معناداری میان نظریه رشد و توسعه، و سیاست تقسیم سود شرکت به چشم نمی خورد. بدین ترتیب چنانچه شرکت ها در حال رشد بوده یا برنامه ای برای... متن کامل

بازده حقوق صاحبان سهام

سهام تملک شده توسط پنج نفر از بزرگترین سهامدارانسهام تملک شده توسط 10 نفر از بزرگترین سهامداراننسبت تعادل که به عنوان نسبت تعداد کل سهامی که توسط 40% بزرگترین سهامداران نگه داشته شده... متن کامل

نظریه های سیاست تقسیم سود

نتایج مطالعه نشان داد که مالکیت سهامداران داخلی به صورت منفی به نسبت های سرمایه به فروش و هزینه تحقیق و توسعه به فروش مربوط می باشد اما ارتباطی مثبت با نسبت هزینه تبلیغات به فروش و... متن کامل

مالکیت سهامداران نهادی

ب:مدل های نظری رفتاریالف:تحقیقات پیمایش مدیریتی:لینتر در سال 1956 مصاحبه هایی با مدیران مالی شرکت هایی سهامی انجام داد، و دریافت که سیاست تقسیم سود به دلیل کاهش واکنش هایی منفی... متن کامل