پایان نامه با موضوع عرفان اسلامی، رساله دکتری، استاد راهنما، زیبایی شناسی

۱۲۷ بخش دوم: هنر در آیین ذن ۱۳۴ ۱. هنر گلآرایی ۱۳۶ ۲. هنر کمانگیری ۱۴۱ ۳. هنر نقّاشی ۱۴۵ ۴. هنر(آیین) چای(نوشی) ۱۵۱ ۵. هنر شمشیر زنی ۱۵۶ فصل چهارم : مقایسه، جمعبندی و نتیجهگیری ۱۶۵ ... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های فضاهای داخلی، قرون وسطی، پهلوی دوم، تکامل فرهنگی

نحوۀ دسترسی به فضاهای داخلی خانه است که معمولاً شامل سرسرا(هال) و راهرو است. انتخاب این معیار به علت نقش اساسی محور دسترسی در سازماندهی فضایی است. معیار سوم چیدمان فضاهای داخلی است که... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های گونه شناسی، معماری ایران، پهلوی دوم، معماری مسکونی

شکل گیری شهر شیراز و عناصر هویت بخش آن از دوره های پیش از تاریخ تاکنون پرداخته اند. در بخش پهلوی با اشاره به شکل گیری ناحیۀ مدرن اولیه در دورۀ پهلوی اول و ناحیۀ مدرن ثانویه در دورۀ... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی نظم عمومی، عسر و حرج، حقوق ایران، منابع عربی

ظریه ۷۰ مبحث نخست – اصل منع استفاده بلاجهت ۷۱ مبحث دوم- اصل اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع ۷۲ مبحث سوم– نظم عمومی ۷۳ مبحث چهارم – سیره عقلا ۷۴ فصل دوم– مبانی... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های پهلوی دوم، پهلوی اول، معماری مسکونی، معماری ایران

خیابان تحویلی و خیابان قاآنی نو می باشد. محدودۀ انتخابی جزء مناطق ۱، ۲ و ۴ شهرداری شیراز است و نخستین مناطق مسکونی شکل گرفته در دورۀ پهلوی دوم است. ۱ـ۱ـ۶ـ۳. تعداد نمونه تعداد ۷۰ خانه... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های پهلوی دوم، معماری مسکونی، معماری ایران، شهر شیراز

ن مرحلۀ توسعۀ شیراز. ۸۲ نقشه۴ـ۱. پلان خانۀ ایرانی و اجزایش. ۱۲۷ نقشه۴ـ۲. خانه شماره ۲، اجزا یک خانه مدرن در دورۀ پهلوی دوم. ۱۴۵ نقشه۴ـ۳. خانه شماره ۵۲، اجزا یک خانه مدرن در دورۀ پهلوی... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های پهلوی دوم، گونه شناسی، بیمارستان، چیدمان فضا

خانه های سنتی. ۱۳۵ جدول۴ـ۵. وجود سلسله مراتب فضایی در خانه های سنتی. ۱۳۵ جدول ۴ـ۶. محل قرارگیری حیاط در خانه های سنتی. ۱۳۶ جدول ۴ـ۹. راهرو اتصال دهندۀ دو سوی ساختمان، خانه... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره ارتقاء کیفیت، بازاریابی، استاندارد، سطح معنی داری

برای فرضیه سوم تحقیق نام متغیر میزان T درجه ‌آزادی Pمقدار- رد یا عدم رد فرض صفر(H0) تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره و رنگ در ایران ،... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره رونق اقتصادی، صنایع دستی، طرح و نقش، استاندارد

: ” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب مینا است.” درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، رونق اقتصادی، طرح و نقش، انحراف معیار

دیپلم ۲ ۷۱/۵ لیسانس ۶ ۱۴/۱۷ فوق لیسانس ۲ ۷۱/۵ کل ۳۵ ۰/۱۰۰ نمودار۴-۴ نمودار میله ای توزیع فراوانی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده ۴-۲-۵ بررسی توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های... متن کامل