منبع تحقیق درمورد مدیران و کارکنان

80 درصد برسانیم به بهرهوری رسیده ایم.بهره وری افزایش ساعت مطالعه و میزان کار ٬ خواندن و کار کردن نیست ٬ بلکه میزان بهره بردن بیشتر از امکانات ثابت مورد نظر است.دو مولفه مهم بهره وری... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات

به چه میزان است؟ 27 چقدر از این که در بیرون از اداره، خود را کارمند اداره متبوعتان اعلام کنید حس رضایت و غرور دارید؟ 28 میزان حمایت مدیران ارشد اداره از تبادل دانش و تجربیات میان اعضاء... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع فرهنگ سازمانی

جلوتر است. به طور قطع داده ها چه خواسته و چه نا خواسته در اطراف ما وجود دارند، هنر مدیریت این است که داده های مورد نیاز را با مفهوم دار کردن به اطلاعات تبدیل کند. فرآیندهای کسب اطلاعات... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع فرهنگ سازمانی

سیستم به جای پزشکان می‌تواند یک بیماری را تشخیص داده و نظر مشاوره‌ای ارائه دهد. 2-7- مبانی زیر ساخت مدیریت دانش همان گونه که ذکر شد زیر ساخت دانش، ساز و کاری است که سازمان از طریق آن... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع یادگیری الکترونیک

اطلاعات می‌دانند؛ دو سوم کارکنان آی.بی.ام باور دارند که پورتال اکنون برای انجام کارهایشان حیاتی است و در زمان ارزشمندشان صرفهجویی ایجاد میکند. البته نگهداری پورتال میتواند به خاطر... متن کامل

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد توسعه گردشگری

و تابستان) در این شهر حضور مییابند. به منظور تعادل بخشی نظام توزیع گردشگری در فصول مختلف مسئولان نیازمند اتخاذ راهبردهای مشارکتپذیری، منابع انسانی-آموزش، اجتماعی فرهنگی،زیرساختی... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع فرهنگ سازمانی

پپارد، 2002). افراد و مسائل فرهنگی هم به عنوان ابزارهای ضروری و هم به عنوان مانع مهم تسهیم و خلق دانش مورد توجه هستند.مؤلفههای فرهنگ سازمانی از دید رابینز عبارتاند از: حمایت مدیریت، حس... متن کامل

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد اجرای استراتژی

قرارگیری شهر بوکان در نمودار داخلی خارجی نوع راهبرد متناسب با آن انتخاب شده است.تدوین استراتژی بر مبنای تقابل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (ماتریس سوات)منطق رویکرد مذکور این است... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات

باشد، به عنوان دانش اختصاصی در نظر گرفته میشود. در این مورد، دانش از قابلیت انتقال برخوردار است، اما آگاهانه به یک گروه کوچک منتخب با هدف «دانستن» (برای مثال، سود، قیمت سهام و غیره)،... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع عقلانیت محدود

سازگار باشند. نباید هیچگونه ناسازگاری، تضاد درونی و سوء تفاهمی وجود داشته باشد. اگرچه محتوای اکثرپایگاه های دانش مطابق این ایدهآلها نیستند، باید به طور مستمر به منظور ایجاد و حفظ... متن کامل