تعاریف یادگیری سازمانی

4- مدیریت دانش الف). یادگیری سازمانی عموما به تجزیه و تحلیل نظری فرایندهای یادگیری در سازمان میپردازد؛ به این معنی که مطالعات مربوط به یادگیری سازمانی توصیفی بوده، روی دقت بر عملکرد... متن کامل

اهمیت یادگیری در سازمانها

کیفیت یادگیری به شرایط مربوط میشود: یادگیری یک فرایند است و کیفیت یادگیری به کیفیت شرایطی بستگی دارد که یادگیری در آن رخ میدهد. به عبارت دیگر، بهبود کیفیت شرایط، موجب بهبود کیفیت... متن کامل

آموزش و یادگیری

شوآیر در سال 2004 مدیریت استعداد شامل جستجو، آزمایش، انتخاب، حفظ، توسعه، بازنگری کارکنان با تحلیل و برنامهریزی است.رویکرد دوم مدیریت استعداد به منزلهی دستهبندی استعدادها میشل ات آل... متن کامل

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

شکل (1-2): مدل پنج عاملی فیلیپس و راپر (2009)2- 7- 3- 2- مدل کالینگز و ملاهی (2009) یکی دیگر از مدلهای مدیریت استعداد، مدل کالینگز و ملاهی است. بر اساس این مدل ابتدا باید پستهای کلیدی سازمان مشخص... متن کامل

مدیریت عملکرد سازمان

نگهداری متخصصین کلیدیشناسایی خطر مشاغل خالی مدیریتیتبیین برنامهی راهبردی سازمان از نظر قابلیتها، مهارتها و یافتن کمبودها و نیازهااندازهگیری و پیگیری مستمر قابلیتهای موجود موجود... متن کامل

مدیریت منابع انسانی

هر روز سازمانهای بیشماری در سراسر جهان به منظور افزایش درآمد یا کاهش هزینههای خود دربارهی سرمایهگذاری مالی و غیر مالی سازمان خود تصمیم گیری میکنند. این گونه تصمیمات پیچیدگی خاص خود... متن کامل

مدیریت منابع انسانی

تعریف عملیاتی مولفهی توسعهی شایستگیهای کارکنان: در این پژوهش شایستگیهای کارکنان عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 پرسشنامهی نیفه (2001) بدست خواهد... متن کامل

مقاومت در برابر تغییر

تعریف عملیاتی مولفهی انتخاب استعدادها: در این پژوهش انتخاب استعدادها عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 9 و 10 و 11 و 12 پرسشنامهی مدیریت استعداد حاجینبی و اجاق بدست خواهد... متن کامل

بکارگیری استعدادها

تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا. پیشبینی یادگیری سازمانی از طریق مولفههای مدیریت استعداد. 5- 1- سولات پژوهشمیزان کاربست مولفههای... متن کامل

مفهوم یادگیری سازمانی

1– 1– مقدمهامروزه در هر جامعهای سازمانها کارکردهای مهمی را انجام میدهند و نقشی حیاتی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ادارهی امور جامعه بازی میکنند. از این رو جامعهی امروزی برای... متن کامل