وسایل ارتباط جمعی

وینر در یکی از مقالات خود تحت عنوان «شرکت در سیاست و توسعه سیاسی» که در کتاب نوسازی اجتماعی او آمده است عقاید خود را در خصوص مشارکت بیان داشته است. او در این مقاله در بررسی عوامل و... متن کامل

By Off

ارتباطات میان فردی

اشاعه به عنوان نوع خاصی از ارتباط معطوف به گسترش نوآوری ها تعریف شده است. در بحث الگوی جریان دو مرحله ای دیده ایم که رهبران افکار و پیروان آنها در خیلی از صفات شباهت زیادی دارند. پژوهش... متن کامل

By Off

وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعیمشارکت شهرنشینیبه طور کلی الگوی علیتی لرنر بر توالی تحولات نهادی استوار است. تحولاتی که به رشد خود توان و نوگرایی منجر میشود. به عبارت دیگر به عقیده لرنر رشد در هر یک... متن کامل

By Off

ارتباط و اجتماعی شدن

اورت هیگن نیز با دیدگاههای خود در کتاب «درباره نظریههای تحول اجتماعی» رشد اقتصادی و اجتماعی را محصول انگیزههای شخصی و روان شناسانه دانسته و این رشد را در ارتباط با الگوهای ارتباط و... متن کامل

By Off

وسایل ارتباط جمعی

گونه های الگوی دو مرحله ای: ارتباط رهبر فکری با رهبر فکریمی توان فراگردهای نفوذ دو مرحله ای را به گونه ای جدا از مجرای رسانه های جمعی و روابط میان شخصی، که در بالا ارائه شد، در نظر... متن کامل

By Off

کشورهای توسعه یافته

جریان دو مرحله ای الگوی اطلاع دهیدر تحقیق ارتباطات الگوهای اندکی به اندازه جریان دو مرحله ای نظریه آگاهی بخشی در توصیف خصلت ارتباط جمعی و اثرات آن صاحب نفوذ بوده اند. این نظر ابتدا از... متن کامل

By Off

مشارکت در تصمیم گیری

«کاشت»، بر تثبیت شدن یا کاشته شدن پیام در ذهن مخاطب تأکید دارد.«گربنر» ، که این نظریه را طی تحقیقاتی در خصوص برنامه‌های تلویزیونی در جامعه‌ی آمریکا در دهه‌های ۱۹۸۰ – ۱۹۶۰ انجام... متن کامل

By Off

انتخابات ریاست جمهوری

نظریۀ مربوط به برجسته سازی توسط رسانه ها، حاکی از ان است که دستور کار عمومی-انواع چیزهایی که مردم دربارۀ آنها بحث می کنند، به آنها می اندیشند و نگراین خود را ابراز می کنند- قویاً توسط... متن کامل

By Off

تصمیم گیری مشارکتی

رسانه ها و پذیرش مشارکتاز خصوصیات هر نوآوری توجه به فرایند قبول آن است . مشارکت نیز به عنوان محمل و موضوع جدید که تا به حال در آن محمل شهروندان مشارکت نداشته اند، جزئی از فرایند نوآوری... متن کامل

By Off

کشورهای توسعه یافته

رسانه های همگانی مانند : رادیو ، تلویزیون و مطبوعات با توجه به جدید بودن رسانه های سایبر ، تنها بخش های خاصی از جوامع از این رسانه ها بهره می گیرند ، به این ترتیب اگر هدف مشارکت جلب... متن کامل

By Off