تئوری ممنوعیت مطلق

بند چهارم: حق انتخاب زناز جمله دلایلی که پیروان آزادی سقط جنین برای اثبات عقیده ی خود به آن تمسک کرده اند، حق انتخاب زن است.به عقیده ی ایشان امروزه به دنبال تحول و دگرگونی جوامع بشری،... متن کامل

آیت الله مکارم شیرازی

این نوع سقط جنین بیان کننده ی دیگر مواردی است که از دیگر مصادیق مجاز سقط جنین در دنیا است و با توجه به اینکه مقنن ما آنها را از موارد مجاز سقط جنین عنوان نکرده است آنها را تحت عنوان سقط... متن کامل

مدیریت منابع انسانی

خانعلیزاده، ر.، کردنائیچ، ا، فانی، ع و مشبکی، ا. (1389). رابطه بین توانمند سازی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). پژوهشنامهی مدیریت تحول، سال دوم، شمارهی سوم، 45-21.... متن کامل

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

اجاق، ن. (1391). رابطهی مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان بیمارستانهای منتخب استان البرز. پایاننامهی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات... متن کامل

روشهای جمعآوری اطلاعات

افزایش ضریب امنیت شغلی نیروهای مستعد در سازماناستفاده از سیستم جبران خدمات غیرپولی مانند بورسیههای تحصیلی خارج از کشور، مکانای اقامتی و تفریحی مناسب در داخل و خارج کشور و کمک... متن کامل

مؤلفه های یادگیری سازمانی

فرضیه1) بین مؤلفه های مدیریت استعداد با مؤلفه های یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا رابطه وجود دارد.بر اساس اطلاعات جدول (15-4) رابطهی همهی مولفههای مدیریت استعداد با همهی... متن کامل

ارتقای یادگیری سازمانی

نتایج حاصله بر اساس اطلاعات بدست آمده از جدول (6-4)، حاکی از این است که میانگین مشاهده شده 32/2 و انحراف معیار بدست آمده 70/0 میباشد، که از میانگین آماری 3 کوچکتر است بنابراین میزان کاربست... متن کامل

تحلیل واریانس یکطرفه

240242 813/1981/1 849/1 160/0میزان تحصیلات بین گروهیدرون گروهیکل 352/7957/243309/251 3247250 451/2988/0 481/2 062/0* در سطح 5% معنادار است. ** در سطح 1% معنادار است. بر اساس اطلاعات جدول (21-4) در میزان یادگیری سازمانی در... متن کامل

شایستگی های کارکنان

مدیریت استعداد 32/2 70/0 3 84/11 259 000/0**مولفه ها جذب استعداد ها 32/2 68/0 3 92/15 259 000/0** انتخاب استعدادها 56/2 86/0 3 16/8 259 000/0** بکارگیری استعدادها 49/2 86/0 3 45/9 259 000/0** توسعه استعدادها 40/2 77/0 3 25/12 259 000/0** حفظ و... متن کامل

ابعاد یادگیری سازمانی

جدول (1-3): فراوانی جامعهی آماری به تفکیک جنسیت4- 3- حجم نمونه و روش نمونهگیرینمونه گیری، یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعهی تعریف شده به عنوان نمایندهی آن جامعه... متن کامل