ساختارهای اجتماعی

الف – مشارکت ابزاری : در این نوع مشارکت انسان ها وسیله هستند و اغلب ترجیح داده می شود که همه مردم بر اساس یک الگو رفتار کنند و تامین انسانی مورد نیاز بخش خصوصی بدون توجه به مبانی... متن کامل

ارتباط چهره به چهره

لیپست:سیمور مـارتین لیپست جــامعه شنــاس معـاصرآمریکایی از واقعیت گـرایان کارکردگرا است که چون دیگر اصحاب حوزه واقعیت اجتماعی معتقد است افراد در بطن نیروهای اجتماعی قرار دارند و... متن کامل

کشورهای توسعه یافته

رسانه های همگانی مانند : رادیو ، تلویزیون و مطبوعات با توجه به جدید بودن رسانه های سایبر ، تنها بخش های خاصی از جوامع از این رسانه ها بهره می گیرند ، به این ترتیب اگر هدف مشارکت جلب... متن کامل

تصمیم گیری مشارکتی

رسانه ها و پذیرش مشارکتاز خصوصیات هر نوآوری توجه به فرایند قبول آن است . مشارکت نیز به عنوان محمل و موضوع جدید که تا به حال در آن محمل شهروندان مشارکت نداشته اند، جزئی از فرایند نوآوری... متن کامل

قوانین و آئین نامه ها

در دیدگاه دوم، روحیه ایرانی و شخصیت اساسی ایرانیان، روحیه و شخصیت جمع گرا معرفی شده است. در این دیدگاه میل به مشارکت و انجام کار گروهی یکی از الگوهای فرهنگی غالب در فرهنگ جامعه ایران... متن کامل

میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

برنامه هماهنگی شبکه های مردمی و مؤسسات عام المنفعه نهادها و مؤسسات عام المنفعه مرجع مهمی در توسعه شبکه های مردمی هستند که می تواند به صورت بالقوه تأثیر قابل توجهی در مشارکتهای مردمی... متن کامل

شبکه روابط اجتماعی

5. بیگلو و مرادیان (1391)، مقاله ای را تحت عنوان « ارتباط مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران » با تأکید بر وجهی از مشارکت با عنوان مشارکت در انتخابات که بخش وسیعی از فعالیت... متن کامل

استفاده از تلویزیون

نمودار 4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 100نمودار4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 101نمودار 4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت ... متن کامل

سرمایه های اجتماعی

بیان مساله اهمیت و ضرورتاهداف تحقیق سوالات تحقیق مقدمه موضوع مشارکت و چگونگی تحقیق آن گرچه ریشه در تاریخ دیرینه ملتها دارد و جوانب مختلف مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی... متن کامل

مشارکت در تصمیم گیری

هدف کلی :تعیین رابطه بین رسانه‌های ارتباط جمعی(رادیو ، تلویزیون ، اینترنت ) و میزان مشارکت حامیان در طرح اکراماهداف جزئی:تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی و... متن کامل