نظریه استفاده و رضامندی

2- هویت شخصی: کسب خودآگاهی یافتن الگوهای رفتار، تقویت ارزش های شخصی؛3- یگانگی و کنش متقابل اجتماعی: آگاهی از شرایط دیگران، فراهم کردن امکان برقراری ارتباط با دیگران، آگاهی از چگونگی... متن کامل

وسایل ارتباط جمعی

پاداش آنی (مثلاً به دست آوردن اطلاعات در مورد حوادث و رویدادهای روز و اطلاعاتی که در زندگی روزمره موثر است)پاداش های آتی ، خدمات و مقوله های آموزشی و درازمدت (یافتن شغل و جستجوی آگهی... متن کامل

توسعه اقتصادی و اجتماعی

هـ) عدم توانایی چشم‌پوشی از منافع آنی بخاطر منافع آتی: این ارزش دلالت بر معوق گذاردن نیازهای فوری به منظور کسب نفع بیشتر در آینده دارد. در جوامع سنتی به‌خاطر عدم وضعیت مطلوب زندگی و... متن کامل

ارتباطات میان فردی

اشاعه به عنوان نوع خاصی از ارتباط معطوف به گسترش نوآوری ها تعریف شده است. در بحث الگوی جریان دو مرحله ای دیده ایم که رهبران افکار و پیروان آنها در خیلی از صفات شباهت زیادی دارند. پژوهش... متن کامل

وسایل ارتباط جمعی

گونه های الگوی دو مرحله ای: ارتباط رهبر فکری با رهبر فکریمی توان فراگردهای نفوذ دو مرحله ای را به گونه ای جدا از مجرای رسانه های جمعی و روابط میان شخصی، که در بالا ارائه شد، در نظر... متن کامل

ارتباط و اجتماعی شدن

اورت هیگن نیز با دیدگاههای خود در کتاب «درباره نظریههای تحول اجتماعی» رشد اقتصادی و اجتماعی را محصول انگیزههای شخصی و روان شناسانه دانسته و این رشد را در ارتباط با الگوهای ارتباط و... متن کامل

وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعیمشارکت شهرنشینیبه طور کلی الگوی علیتی لرنر بر توالی تحولات نهادی استوار است. تحولاتی که به رشد خود توان و نوگرایی منجر میشود. به عبارت دیگر به عقیده لرنر رشد در هر یک... متن کامل

انتخابات ریاست جمهوری

نظریۀ مربوط به برجسته سازی توسط رسانه ها، حاکی از ان است که دستور کار عمومی-انواع چیزهایی که مردم دربارۀ آنها بحث می کنند، به آنها می اندیشند و نگراین خود را ابراز می کنند- قویاً توسط... متن کامل

مشارکت در تصمیم گیری

«کاشت»، بر تثبیت شدن یا کاشته شدن پیام در ذهن مخاطب تأکید دارد.«گربنر» ، که این نظریه را طی تحقیقاتی در خصوص برنامه‌های تلویزیونی در جامعه‌ی آمریکا در دهه‌های ۱۹۸۰ – ۱۹۶۰ انجام... متن کامل

کشورهای توسعه یافته

جریان دو مرحله ای الگوی اطلاع دهیدر تحقیق ارتباطات الگوهای اندکی به اندازه جریان دو مرحله ای نظریه آگاهی بخشی در توصیف خصلت ارتباط جمعی و اثرات آن صاحب نفوذ بوده اند. این نظر ابتدا از... متن کامل