آموزشی

طبقه بندی مادران با توجه به  مدل کاری درونی متخاصم – درمانده مادران کودکانی که دلبستگی آشفته دارند را می توان به دو زیر گروه تقسیم کرد ، مادرانی که رفتارهای منفی – مزاحم و خود... متن کامل

2-4-11- راهبردهای یادگیری راهبردها عملکرد دانش آموز را در خواندن انشاء، نوشتن، محاسبه و حل مسئله افزایش می دهند اکنون می دانیم که بسیاری از دانش آموزان راهبردها را خود بخود نمی آموزند.... متن کامل

نظر اندیشمندان تعلیم و تربیت درباره ارائه تکلیف 2-4-1  برونر برونر براین باوراست که یادگیری بایدآن چنان سازمان یابد که هر دانش آموزی به تنهایی به  فعالیت بپردازد و تکالیف نیز برای هر... متن کامل

     تفاوتهای تنها بودن واحساس تنهایی زیلبورگ(1938) تنها بودن را یک وضعیت ذهنی طبیعی و زودگذر و احساس تنهایی را یک تجربه دردناک طولانی ویه وضعیت بد درونی می داند که انسان را عذاب می... متن کامل