اکتبر 31, 2020

دسته بندي علمی – پژوهشی : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت …

۵-۴٫ بررسی یافته های پژوهش با توجه به مدل تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاریبا توجه به مدل ارائه شده و معادلات ساختاری بین متغیرها و …

تخم نطفه دار بوقلمون

امروزه در اغلب کشورها، بوقلمون را بصورت تجارتی و به تعداد زیادی نگه داری می کنند و تعداد معدودی از شرکتهای اصلاح نژادی، سویه های …