سیر تحول مدیریت

سابقه مدیریت به هزاران سال پیش و قدمت تاریخی بشری مربوط می شود ایرانیان، مصریان، رومیان، چینیان و سایرین دارای پیشینه هایی در مورد چگونگی اداره واحد های اداری، تجاری، نظامی و آموزشی... متن کامل

کسب درآمد از سایت های برون سپاری

تعاریف بسیاری برای برون سپاری وجود دارد. اما یکی از اساسی‌ترین آنها، واگذاری خدمات به شخص ثالث است. با توجه به فناوری اطلاعات، برون سپاری می‌تواند شامل هر چیزی از برون سپاری فناوری... متن کامل

اعمال خیار شرط موجب فسخ ضمان

برای تبیین موضوع منافات داشتن خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان ابتدا به تعریف مقتضای ذات عقد می پردازیم و موضوع جعل خیار شرط را در رابطه با مقتضای عقد ضمان مورد تحلیل و بررسی قرار می... متن کامل

بیع اجماع

هر چند کمتر می توان امر اجماعی پیدا کرد، ولی در حلیت برخی از انواع بیع اجماع وجود دارد. در احکام مرتبط با آن، اجماع ضرورتی ندارد. همین اندازه که عرف و عقل، برای آن مبنای اقتصادی قائل می... متن کامل

نظریه افشای اختیاری

نظریهی افشای اختیاری بیان میدارد که مدیران، در صورت فزونی منافع افشا بر هزینههای آن، اطلاعاتی از شرکت را که تحت مدیریت خود دارند، افشا خواهند نمود (هیتزمن و همکاران 29،2010). افشای... متن کامل