اکتبر 28, 2020

منابع پایان نامه با موضوع قراردادهای بین المللی

2-3-1- مدت قرارداد: 22
فاز مقدماتی یا شناسایی 22
اکتشاف 22
استخراج: 24

2-3-2- انصراف : 24
2-3-3- حفاظت: 24
2-3-4- بازاریابی 24
2-3-5- تعلق سرمایه (ابزار و لوازم تولید): 25
2-4- قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 25
2-5- سیستم های قراردادی : 29
2-5-1- قراردادهای مشارکتی 29
2-5-1-1- قراردادهای مشارکت در تولید 29
2-5-1-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری 31
2-5-2- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 32
2-5-2-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 32
2-5-2-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 32
2-5-2-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 33
2-6- تاریخچه قراردادهای نفتی ایران پیش از انقلاب 34
قراردادهای الحاقی گس – گلشائیان 36
2-7- قراردادهای پس از ملی شدن صنعت نفت 37
قرارداد فروش نفت و گاز 1333 38
قرارداد الحاقی 38
قرارداد الحاقی دوم 38
قرارداد های سیریپ و ایپاک 39
قراردادهای نفتی 1965 39
قرارداده ای ششگانه خلیج فارس 39
قرارداد تاید واتر 40
قرارداد با شرکت های آمریکایی 40
قرارداد با گروه فرانسوی 41
قرارداد با گروه آلمانی 41
قرارداد ایران پاپ 41
قرارداد اگوگو 42
قرارداد کنیوان 42
قراردادهای پیمانکاری ششگانه 1353 43
قرارداد های پس از انقلاب 44
قرارداد پارس جنوبی توسعه میادین سیری آ و ای 46
فاز یک پارس جنوبی 47
فازهای چهار و پنج و شش و هفت و هشت پارس جنوبی 47
طرح توسعه دورود 47
طرح توسعه میدان نفتی بلال 48
طرح میادین نفتی سروش و نوروز 48
طرح میادین نفتی نصرت و فرزام 49
فازهای 9 و 10 پارس جنوبی 49
فازهای11و12و13پارس جنوبی 49
فاز14پارس جنوبی 50

فازهای 15و16پارس جنوبی 50
فازهای 17و18پارس جنوبی 50
طرح بیع متقابل گازرسانی –فازیک 50
طرح بیع متقابل گازرسانی-فاز دو 51
طرح جمع آوری گازهای همراه 51
2-9-قراردادهای امتیازی وتاثیرآن برچگونگی مالکیت ومدیریت درصنعت نفت ایران: 51
نقاط قوت و ضعف قراردادهای مشارکتی: 57
نقاط قوت و ضعف قراردادهای پیمانکاری: 58
نقاط ضعف و قدرت قراردادهای بیع متقابل 59
فصل سوم: کلیات2 61
کلیات 61
تعاریف اولیه 61
گفتار1- قراردادهای تجاری 61
گفتار2- قراردادهای بین المللی 62
گفتار 3 – تفاوت بین “قراردادهای بین المللی الکترونیکی “با” قراردادهای الکترونیکی بین المللی” 63
گفتار 4- تفاوت بین بازرگانی الکترونیکی و تجارت الکترونیکی 64
فصل چهارم :قراردادهای الکترونیکی 66
گفتار1- تعریف قراردادهای الکترونیکی 66
گفتار 2 انواع قراردادهای الکترونیکی 68
بند 1 – قراردادهای الکترونیکی خط روشن و خط خاموش 68
بند2- قراردادهای الکترونیکی بر حصب اشخاص معامله کننده 70
الف- تجارت تجار با تجار یا فروشنده با فروشنده (B2B) 71
ب- تجارت تجار با مصرف کننده (B2C) 72
ج- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده (C2C) 72
د-تجارت نقطه به نقطه (P2P) 73
بند 3 – قراردادهای الکترونیکی کلیک رپ و شرینک رپ 73
الف – موافقتنامه کلیک رپ 73
ب- موافقتنامه شرینک رپ 74
گفتار 3- اهمیت تعیین قانون حاکم در مورد قراردادهای الکترونیکی 75
گفتار4- قراردادهای الکترونیکی از منظر قوانین ایران 76
بند1- زمان ارسال و وصول داده پیام 77
بند2- مکان ارسال وصول داده پیام 78
گفتار5- قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وین 79
گفتار6- قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون کاربرد ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) 81
فصل پنجم:قانون حاکم بر قراردادها 86
بند 1- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی بطور یکه صریحا یا بطور ضمنی در متن قرارداد تعیین شده است 87
بند2- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم 88
قانون محل دادگاه یا محل داوری 89
گفتار1- مبانی نظری تعیین قانون حاکم بر قراردادها 90
گفتار 2- قواعد غیر دولتی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها 91
بند1- قواعد عرفی و مبتنی بر رسوم بازرگانی 92
بند2- قواعد تدوین شده توسط اتحادیه های بین الدولی حرفه ای 92
بند 3- قواعد تدوین شده توسط سازمانهای بین المللی عمومی 93
بند 4- عرف ها و رسومات تجاری غیر مدون 93
بند5- اصول کلی حقوقی 94
بند 6- قواعد منبعث از آراء صادره از محاکم و داوریهای بین المللی. 95
گفتار3- عوامل ارتباطی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی 95
بند1- عوامل ارتباط ذهنی 97
بند 2- عوامل ارتباط عینی 9 98
الف –محل انعقاد عقد 98
ب-محل اجرای عقد 99
ج-محل اقامتگاه متعاملین 99
د-تابعیت متعاملین 100
ه-محل وقوع مال 100
و-معیار مهمترین ارتباط 100
ز- معیار تعهد شاخص 101
گفتار 4- مروری برقواعد ایرانی رفع تعارض تعهدات قراردادی 102
بند 1-ماده 968 قانون مدنی 103
بند 2- ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران 104
ماده 27 – قانون حاکم 104
گفتار 5-مروری بااصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادهای تجاری بین المللی (2011) 106
گفتار6- انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بر اساس کنوانسیون اتحادیه اروپا(Rome)(2007) 107
نتیجه گیری 109
فصل ششم:قراردادهای نفت و گاز 110
گفتار 1- نظام های امتیازی 111
گفتار 2- نظامهای قراردادی 113
بند 1- قراردادهای مشارکت درتولید 113
بند 2-قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری 114
بند 3- قرارداد های خدماتی 115
الف –قراردادهای صرفا خدماتی 115
ب- قراردادها ی خدماتی خطر پذیر 116
ج- قراردادهای خدماتی بیع متقابل (بای بک) 116
گفتار 3- قراردادهای نفت و گاز در پایین دست 76 117
بند 1- بازارکالایی85 118
بند 2-بازار معاملات آتی 93 119
الف)کلیه بورسهای کالا 119
ب- بورس بین المللی نفت خام 101(لندن) 123
ج – بورس کالای نیویورک 105 123
رویه های تجاری در معاملات الکترونیکی نفت و گاز 125
بند1- بازارهای نقدی (تک محموله ای )117 125
بند 2-بازارهای سلف 125 126
گفتار4-بین المللی بودن قراردادهای نفت وگاز 126
نتیجه گیری 128
نظام حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز 128
گفتار1-اشاره صریح به قانون حاکم بر قرارداد درمتن قرارداد 129
گفتار 2 – استنباط ضمنی قانون حاکم بر قرارداد 130
بند1-تابعیت متعاملین متعلق به چه کشورهایی است 130
بند2- نفت یا گاز معامله شده مربوط به کدام کشور است 130
بند3- نفت و گار معامله شده در کجا باید تحویل شود 131
بند4- متصدی حمل نفت و گاز معامله شده چه تابعیتی دارد 131
بند 5- نفت و گاز معامله شده، با چه ارزی معامله شدند 131

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه حقوق :مخاصمات مسلحانه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند6- مرکز اصلی تجاری سامانه معامله گر در چه کشوری مستقر است 131
بند7- کشورهای دخیل در انتقال نفت و گاز معامله کدام هستند 132
تحویل نفت و گاز بصورت منقطع(BATCH) 132
انتقال نفت و گاز از طریق خطوط لوله پیوسته(continous) 132
تعیین قانون حاکم با بررسی عوامل ارتباط با قرارداد 133
گفتار1- محل مذاکرات پیش از عقد 134
گفتار2- محل انعقاد قرارداد 134
گفتار 3- محل اجرای عقد 135
گفتار 4- مبدا و منشاء اولی نفت و گاز 136
گفتار5- اقامتگاه متعاملین 136
گفتار6- تابعیت متعاملین 137
گفتار 7 – مرکز تجارت متعاملین 138
گفتار 8 – مقر اصلی سامانه رایانه ای معامله گر 138
گفتار 9- مقر دادگاه یادیوان داوری توفق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی 139
گفتار 10- محل تحویل (تسلیم)نفت و گاز به خریدار 139
گفتار 11- کشور پرچم برای کشتی حمل نفت و گاز 140
گفتار 12- کشور صاحب بیشترین سهم درمسیر خط لوله های انتقال نفت و گاز 140
گفتار 13-کشور موثر انتقال معاوضه ای (سو آپ )نفت و گاز 141
گفتار 14-کشور محل بارگیری و پایانه ذخیره سازی نفت و گاز 141
گفتار 15 –تابعیت متصدی حمل نفت وگاز 142
گفتار 16-تابعیت بیمه گرقرارداد نفت وگاز 143
گفتار17-تابعیت یا اقامتگاه قانونی داورتعیین شده درقرارداد 144
گفتار 18-تابعیت بانکهای کار گزارمتعاملین برای تبادل وجه قرارداد 144
گفتار19-تابعیت دلال یادلالهای واسطه درانعقاد قرارداد 145
گفتار20-محلی که مالکیت نفت وگازبه خریدارمنتقل میشود 146
گفتار21-ارزخارجی که ثمن قرارداد طی آن پرداخت میشود 147
گفتار22-تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر 147
فصل هفتم:قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی 148
گفتار1-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرکنوانسیون بیع بین المللی کالا(CIGS) 148
گفتار2-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرکنوانسیون استفاده ازارتباطات الکترونیکی درقراردادهای بین المللی(2005) 149
گفتار3-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادها(2011)164 150
فصل هفتم:نظام حقوقی قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز 151
گفتار1-قانون حاکم برقراردادازنظر شکلی 151
بند1-قانون حاکم برقراردادکه درمتن قراردادتصریح شده است 153
بند2- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد 153
تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 153
تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت و گاز 155
گفتار 3 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم 157
نتیجه گیری 158
منابع فارسی 160
-کتابها 160
مقالات 161
پایان نامه 162
منابع انگلیسی 163 چکیده
ایران به عنوان سومین کشور نفت خیز جهان است که میزان ذخایر اثبات شده نفت خام ایران 138 میلیارد و 400 میلیون بشکه، معادل 11.5 درصد ذخایر نفت جهان است .که به علت هزینه های بالای بخش بالا دستی صنعت نفت و یا در برخی موارد عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب برای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز خود از کمک شرکتهای سرمایه گذار نفتی استفاده می نمایند و بر اساس ویژگی های فیزیکی مخازن نفتی و همچنین شرایط سیاسی و قانونی کشور در یکی از قالبهای امتیازی ، مشارکتی و خدماتی , قراردادهای با این شرکتها منعقد میکند. شکل قراردادهای پیش از انقلاب بیشتر به صورت امتیازی و مشارکت در تولید بوده ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت تغییرات سیاسی و قانونی کشور فرم قراردادهای نفتی نیز تغییر یافته و به قراردادهای خدماتی بیع متقابل تبدیل گشت و قراردادهای مشارکتی و امتیازی در بخش نفت به واسطه قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شد. هر چند که در ایران از قراردادهای بیع متقابل استفاده میشود ولی قرارداهای مشارکت در تولید در نقاط مختلف بسیار رایج است و شرکتهای سرمایه گذار علاقه وافری به این نو از قرارداد نشان می دهند در حالی که قراردادهای بیع متقابل برای انها چندان جذاب نیست . دراین خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادها بین المللی نفت وگاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید و همچین در شرایط نوین بین المللی ساختارهای تازه ای که در صنعت نفت و گاز شکل گرفته برای شرکتهای ملی نفت و کشورهای تولید کننده نفت بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است و از آن طرف پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای نفت خام در فاصله سالهای 2035-2009 به مقدار 99 میلیون بشکه در روز خواهد رسید در همین حال در سال 2035 تولید نفت 96 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که در آن صورت بسیار ضرورت دارد تا با شناختی بیشتر از اوضاع و توزیع جغرافیایی ذخایر نفت جهان چگونگی تولید نفت از ذخایر مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال 2035 نفت خام همچنان مهم ترین منبع تامین انرژی جهان بوده بطوریکه حدود 30 درصد کل انرژی مصرفی جهان از طریق نفت خام تامین خواهد شد. در اخر به برسی ابعاد حقوقی قرارداد های بین المللی اکترونیکی نفت وگاز به منظور بسط و توسعه هرچه بیشتر کاربرد این نوع قراردادها و افزایش شفافیت معاملاتی و ارتقاع سطح کاربری این نوع قراردادها و تشویق معامله گران داخلی به استفاده از این نوع قراردادها و در نهایت تثبیت و
افزایش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را که از این طریق می باشد به عنوان یکی از موثرترین و روبه رشد
ترین روش های معاملاتی نفت و گاز در بورس های نفت وانرژی معرفی نماید.

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه حقوق در موردقرار بازداشت موقت

واژگان کلیدی = قراردادهای امتیازی – قراردادهای مشارکت در تولید – قراردادهای بیع متقابل – قراردادهای الکترونیکی – کنوانسیونهای بین المللی – قراردادهای نفت وگاز قانون حاکم – بورس نفت – قراردادهای الکترونیکی نفت و گاز – قراردادهای بین المللی فصل یکم:کلیات 1

مقدمه
در نیمه دوم قرن نوزدهم رشد صنعتی کشورهای عربی با نیاز روز افزون منابع قراردادی همراه بود. اکتشاف نفت انگیزه ای شد تا بسیاری از کشورها در خارج از مرزهای جغرافیایی خود به دنبال این طلای سیاه باشند و به همین منظور انکلیسی ها در جنوب ایران دست به تلاش هایی زدند که نهایتا به حفر چاه و استخراج تجاری نفت در کشور منجر شد.استخراج تجاری نفت در ایران با امتیاز انگلیسی ها از سال 1913 اغاز شد. افزایش تقاضا برای سوخت و ارزانی حمل و نقل راحت نفت موجب افزایش استخراج ان شد در نتیجه ایران به عنوان اولین تولید کننده نفت در خاورمیانه به کسب درامد ارزی از این ماده دست یافت و به این ترتیب جایگاه نفت در اقتصاد ایران روز به روز بیشترشد.
ایارن با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر کاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب 136 میلیارد بشکه و 28 ریلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16). شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)
چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاهها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.
دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *