اکتبر 28, 2020

دانلود تحقیق با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر

………………………………………………………….14
3- بینش متفکران مسیحی……………………………………………………………………………………………………..14
گفتار¬دوم: حق و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….15
گفتار¬¬سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………..15
گفتار¬¬چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………18
بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام………………………………………………………20
گفتار¬اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………20
گفتار¬دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه¬ی حقوق بشر……………………………………………..22
1- مهمترین اهداف پیامبران الهی……………………………………………………………………………………………22
2- وضعیت حقوقی بشر در آستانه¬ی بعثت……………………………………………………………………………..24
3- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………..26
الف- قرآن و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………26
ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه……………………………………………………………………………………..27
پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی…………………………………………………………………………………………….27
4- انسان در نگاه پیامبر………………………………………………………………………………………………………..28

5- برابری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….28
6- برابری در حقوق و تکالیف…………………………………………………………………………………………….29
گفتار¬سوم: حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………………..29
1- ویژگی¬های حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………….30
2- انگیزه¬های حقوق بشری در اسلام…………………………………………………………………………………..31
فصل دوم: بررسی اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………34
بخش اول: نگاهی به اسناد بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………35
گفتار¬اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………….35
گفتار¬دوم: میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………36
گفتار¬سوم: میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………………………….37
1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………….37
2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………..38
گفتار¬چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)……………………………………….38
گفتار¬پنجم: کنوانسیون بین¬المللی محو هر نوع تبعیض نژادی…………………………………………………..38
گفتار¬ششم: کنوانسیون بین¬المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)………………………………..39
گفتار¬هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده………………40
گفتار¬هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………….40
گفتار¬نهم: کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………………41
گفتار¬دهم: کنوانسیون بین¬المللی ضدآپارتاید در ورزش………………………………………………………..42
بخش دوم: بررسی اسناد منطقه¬ای حقوق بشر…………………………………………………………43
گفتار¬اول: نظام اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………43
1- منشور اجتماعی اروپایی……………………………………………………………………………………………..44
2- سازمان امنیت و همکاری اروپا…………………………………………………………………………………….44
گفتار¬دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی………………………………………..45
1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………46
گفتار¬سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها………………………………………………………………….46
گفتار¬چهارم: اعلامیه¬های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت…………………………………………….46
1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا………………………………………………………………….47
2- اعلامیه اجلاس کویت………………………………………………………………………………………………..48
3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………..48
بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین¬الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر………………49
گفتار¬اول: مبانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………50
1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون¬های بین-المللی……………………………………………………………….51
2- مبانی نظام حقوقی اسلام…………………………………………………………………………………………….52
گفتار¬دوم: منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام…………………………………………..54
1- منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………………………………….54
2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………..56
الف- قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….57
ب- سنت……………………………………………………………………………………………………………………..57
پ- اجماع………………………………………………………………………………………………………………….57
ت- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….57
فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
با تاکید بر راه¬کارهای تقریب-…………………………………………………………………58¬
بخش اول: آزادی…………………………………………………………………………………………………..59
گفتار¬اول: آزادی از بردگی…………………………………………………………………………………………..61
1- مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………………………61
2- موضع اسلام در رابطه با بردگی……………………………………………………………………………..62
3- تحلیل مفهوم برابری…………………………………………………………………………………………….65
4- تحلیل مفهوم عدالت……………………………………………………………………………………………66
5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها……………………………………………………………………………..66
گفتار¬دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی…………………………………………………………………………..66
1- آزادی اندی
شه و بیان……………………………………………………………………………………………67
2- آزادی سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………………68
3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی……………………………………………………………71
الف- آزادی اندیشه…………………………………………………………………………………………………72
ب- آزادی عقیده……………………………………………………………………………………………………72
پ- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………73
4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی¬های سیاسی و اجتماعی…………………………………………..73
گفتار¬سوم: آزادی مذهبی………………………………………………………………………………………….75
1- حق آزادی دین…………………………………………………………………………………………………76
2- آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………….78
3- آزادی اندیشه و بیان………………………………………………………………………………………….78
4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب…………………………………………………………..79
بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی……………………………………………………………………..81
گفتار¬اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی………………………………………………………………….82
گفتار¬دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر…………………………………………….83

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه حقوق در موردمعاونت در جرم

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق 

بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس……………………………………………………….84
گفتار¬اول: حقوق زن……………………………………………………………………………………………85
گفتار¬دوم: اهمیت خانواده…………………………………………………………………………………….85
گفتار¬سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی……………………………………………………………87
1. ازدواج…………………………………………………………………………………………………………..88
الف- سن رشد…………………………………………………………………………………………………..88
ب- حقوق مساوی……………………………………………………………………………………………. 89
2- تفاوت در بعضی احکام جزایی……………………………………………………………………….90
الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد……………………………………………….90
یک- موضوع مجازات اعدام………………………………………………………………………………..91
دو- بررسی مجازات اعدام…………………………………………………………………………………..91
سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام……………………………………………………………..93
ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه……………………………………………………………………..93
3- تفاوت در ارث………………………………………………………………………………………………94

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت……………………………………….94
5- تبعیت زن از شوهر…………………………………………………………………………………………95
الف- در محل اقامت…………………………………………………………………………………………..95
ب- در تابعیت……………………………………………………………………………………………………96
گفتار¬چهارم: تعارض با حقوق مذهبی……………………………………………………………………97
گفتار¬پنجم: معنی و مفهوم تساوی………………………………………………………………………..97
1- تساوی حقوقی…………………………………………………………………………………………….97
2- تساوی در نتیجه…………………………………………………………………………………………..98
3- تساوی در فرصت………………………………………………………………………………………..99
گفتار¬ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان……………………………………………………..99
بخش چهارم: راه¬کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام……….100
گفتار¬اول: انتقاد از حقوق بشر……………………………………………………………………………100
گفتار¬دوم: داوری میان فقه و حقوق

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه حقوق :دیوان بین المللی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *