اکتبر 30, 2020

سیستم ارزیابی عملکرد

فرآیند مدیریت :بدون توجه به رشته فنی یا تخصصی، فرآیند مدیریت مراحل زیر را در بر میگیرد:هدف گذاریمشخص کردن مسئولیت و تفویض اختیارتخصیص منابعطراحی کنترلها …

کریم خان زند

بر روی دیوارها و طاقچه های عمارت چند مجلس نقاشی وجود دارد.در وسط عمارت نیز حوض هشت گوش از جنس سنگ مرمر یکپارچه ساخته شده …

انواع تسهیلات

2-1-4-10- موزههای نظامی روند تاریخی انواع سلاح های نظامی و جنگی را در معرض دید همگان قرار می دهند. این نوع اشیا شامل لباس های …

میراث فرهنگی

د. 2-1-4-2- موزه‌های فضای آزاد اشاره‌ای لازم است به موزه‌هایی که یک بنای مشخص و مختص نمایش، بلکه در محدوده یک باغ یا یک پارک …

آموزش مهارتهای اجتماعی

کرمی نوری، رضا؛(1388). مطالعه عوامل مؤثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و نهم، شماره …

دانشگاه علامه طباطبائی

شریفی، حسن پاشا (1381). اصول روانسنجی و روانآزمایی. (چاپ هشتم). تهران: انتشارات رشد.شعاری نژاد، علی اکبر. (1364). فرهنگ علوم رفتاری. تهران: انتشارات امیر کبیر.شعاری نژاد، …

توان مقابله با استرس

جلالی ، سعید .(1380 ) .بررسی کارایی روشهای ابراز وجود در افزایش جرات ورزی دختران نابینای اصفهان. مجله دانش و پژوهش شماره 5 صفحه 12-1ﺟلاﻟﻲ، …

دانشگاه علامه طباطبائی

انجام هر نوع تحقیق به دلیل وجود متغیرهای خارجی و داخلی تاثیرگذار محدودیتی را برای محقق ایجاد می کند که غیرقابل کنترل می باشند. لذا …

مهارت ابراز وجود

2920.742کل297144.00032کل تصحیح شده5677.87531فصل پنجمبحث‏ونتیجه‏گیریبحث در این فصل تلاش بر آن بوده است که آنچه در فصل چهارم بدست آمده با نظریهها و یافتههای مطالعات پیشین …