اکتبر 28, 2020

پایان نامه ارشد درمورد استان هرمزگان، موانع توسعه، استان کرمان، سازمان ملل

نقشه 9 طبقه بندی خاک منطقه مورد مطالعه 43
نقشه 10 رودخانه های منطقه مورد مطالعه 45
نقشه 11 پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه 47
نقشه 12 تقسیمات سیاسی شهرستان بشاگرد 48
نقشه 13 تقسیمات سیاسی شهرستان سیریک 52
نقشه 14 پراکندگی جمعیت، در منطقه مورد مطالعه 58

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- ده کشور نخست جهان از نظر تعداد گرشگر ورودی در سالهای 2006 و 2007، منبع WTO 29
جدول2-2 – اسامی‌و مشخصات رودخانه‌های منطقه مورد مطالعه به تفکیک شهرستان محل عبور 44
جدول 2-3- مساحت عرصه‌های جنگلی منطقه مورد مطالعه 1388 (واحد: هکتار) 46
جدول2-3- مساحت عرصه های جنگلی پارکهای جنگلی طبیعی 51
جدول 2-4- 54
جدول 3-4- جمعیت و متوسط رشد سالانه به تفکیک شهرستان در سالهای 1385 و 1390 55
جدول 3-5- میزان تراکم جمعیت به تفکیک شهرستان های منطقه مورد مطالعه سال 1390 57
جدول 3-1- مقایسه گزینه ها نسبت به معیار “مهارتهای مدیریتی” 69
جدول 4-1- توزیع جنس 71
جدول4-2 توزیع پاسخگویان بر اساس سن 72
جدول4-3 توزیع پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات 73
جدول 4-4- شغل پاسخگویان محدوده مورد مطالعه 74
جدول4-5 محل اقامت گردشگران 75
جدول4-6 فصل سفر گردشگران به شهرهای شرق استان 76
جدول4-7 موانع توسعه طبیعت گردی 77
جدول4-8 اثرات مجاورت با خلیج فارس و جذب گردشگر 78
جدول4-9 جاذبه های اکوتوریستی و افزایش درآمد 79
جدول4-10 انگیزه اصلی گردشگران برای مسافرت به شهرهای شرق استان 80
جدول4-11 راهکار افزایش ورود گردشگر 81
جدول4-12 مهمترین شهرستان، از لحاظ جذب اکوتوریسم 82
جدول4-13 تأثیر برخی مولفه ها در گسترش طبیعت گردی در شرق استان هرمزگان 84
جدول4-14 بررسی پتانسیل ها و توانایی های موجود در شرق استان هرمزگان جهت توسعه اکوتوریسم 85
جدول 4-15- جدول معیارهای ارزیابی مناطق گردشگری 86
جدول 4-16- کمیتی ساعتی برای مقایسه دودویی معیارها 87
جدول 4-17- تعیین ضرایب اهمیت معیارهای منتخب برای انتخاب منطقه های برتر 88
جدول 4-18- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار حجم تقاضا 89
جدول4-19- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار ارزش بصری 90
جدول4-20- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار تعداد جاذبه گردشگری 92
جدول4-21- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار دسترسی آسان 93
جدول4-22- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار فضای قابل توسعه 95
جدول4- 23- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار نزدیکی به کانونهای مهاجر فرست 96
جدول4-24-مجموع امتیازهای نهایی مناطق با احتساب ضریب اهمیت معیارها 98

فهرست نمودار
عنوان صفحه
تصویر 1 : مسافر و دیدار کننده 15
نمودار شماره3- 1-روند تغییرات افزایش جمعیت استان را از سال 1345 تا 1390 نمایان می‌سازد. 55
نمودار 3-2- تراکم نسبی جمعیت استان هرمزگان طی دوره 1365-1390 56
نمودار 4-1 توزیع پاسخگویان بر اساس جنس 72
نمودار4-2 توزیع پاسخگویان بر اساس سن 73
نمودار4-3 توزیع سرپرست خانوار برحسب سطح تحصیلات 74
نمودار 4-4- شغل پاسخگویان محدوده مورد مطالعه 75
نمودار4-5- محل اقامت گردشگران 76
نمودار4-6- فصل سفر گردشگران به شهرهای شرق استان 77
نمودار4-7- موانع توسعه طبیعت گردی 78
جدول4-8 اثرات مجاورت با خلیج فارس و جذب گردشگر 78
نمودار4-8- اثرات مجاورت با خلیج فارس و جذب گردشگر 79
نمودار4-9- جاذبه های اکوتوریستی و افزایش درآمد 80
نمودار4-10- انگیزه اصلی گردشگران برای مسافرت به شهرهای شرق استان 81
نمودار4-11- راهکار افزایش ورود گردشگر 82
نمودار4-12- مهمترین شهرستان از لحاظ جذب اکوتوریسم 83
نمودار4-13- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار حجم تقاضا 89
نمودار4-14- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار ارزش بصری 91
نمودار4- 15- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار تعداد جاذبه گردشگری 92
نمودار4- 16- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار دسترسی آسان 94
نمودار4- 17- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار فضای قابل توسعه 95
نمودار4- 18- ضریب اهمیت منطقه ها بر اساس معیار نزدیکی به کانونهای مهاجر فرست 97
نمودار4-19- مجموع امتیازهای نهایی مناطق با احتساب ضریب اهمیت معیارها 98
نمودار 5-1- امتیاز نهایی مکانهای گردشگری شرق استان هرمزگان 102
نمودار 5-2- راهکارهای افزایش توریست در شرق استان هرمزگان 103

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه :
گردشگری از عوامل اصلی توسعه پایدار در سطوح اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و زیست محیطی است (پاپلی و همکاران،1385) و ابعاد مختلف سیاسی،اقتصادی، فرهنگی، هنری و….. زندگی انسان را در سراسر کره زمین تحت تاثیر خود قرار داده و موجب تغییر و تحولاتی در آنها شده است.
گردشگری بزرگترین و پر رونق ترین صنعت جهان است و انتظار می‌رود که در قرن بیست و یکم این صنعت پیشتاز بوده و سیر صعودی آن ادامه یابد(هالوجنکینز،11،1388) در طی 60 سال اخیر،گردشگری از رشد پیوسته ای برخوردار بوده است، به طوری که یکی از بخش های اقتصادی با سرعت بالا در جهان تبدیل شده است.(طیبی،67،1387) بنابر آمار بانک جهانی، در سال 2000 تعداد گردشگران در سر تا سر جهان بالغ بر 701 میلیون نفر بوده و از این جریان گردشگری مبلغی حدود 475 میلیارد دلار به طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی جهان شده است.( World Bank, 2002 )
اکوتوریسم گرایش نسبتا تازه در صنعت گردشگری است. محیط طبیعی، معیشت و شیوه های زیست سنتی، چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت،هدف های اصلی و جاذبه های گردشگر پذیر این نوع از گردشگری هس
تند.به منظور پایداری و توسعه این صنعت،حفاظت از محیط زیست و پاسداری از فرهنگ سنتی در اولویت قرار دارد. اکوتوریست ها که با انگیزه های خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره زمین مسافرت می‌کنند تجارب سودمندی به دست خواهند آورد.(اکبری و قرخلو،1389)
سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که سال 2002 میلادی را به عنوان سال بین المللی اکوتوریسم اعلام کند و کمیسیون توسعه پایدار این سازمان (UNEP) و سازمان جهانی گردشگری را موظف به انجام فعالیت هایی در این سال ساخت. هدف از این کار، مرور مجدد تجربیات گذشته در زمینه بوم گردشگری، تشخیص و ترویج انواع اکوتوریسم که در آن ها از اکوسیستمهای در معرض خطر حفاظت می‌شود، تقسیم فوائد حاصل از فعالیت ها با جوامع محلی و احترام به فرهنگ های بومی‌است.(لانزا،320، 2003)
گردشگری طبیعی مسئولانه می‌توانند در تعامل تنگاتنگ با جوامع محلی منجر به پایداری منابع طبیعی و ایجاد معیشت پایدار شود. گردشگری به طور عام و طبیعت گردی به طور خاص می‌تواند با برنامه ریزی درست سودآوری مناسب برای جوامع محلی و حفاظت از منابع طبیعی را تضمین کند و رشد اقتصادی را با روند حفاظت از منابع طبیعی به ویژه در کشورهای در حال توسعه پیوند زد.(سیمین تولایی،1386)
توسعه پایدار پیش نیاز گردشگری پایدار است چرا که توسعه غیر پایدار می‌تواند کیفیت محصولات گردشگری و خدمات مربوطه را تحت الشعاع قرار دهد.(تولایی،1386)
شناسایی و معرفی جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی و یادمان های باستانی و فرهنگی ایران از اقدامات موثری است که می‌تواند در توسعه طبیعت گردی و کسب درآمد بیشتر مفید و موثر باشد. این پژوهش بر آن است با شناخت و معرفی جاذبه ها و قابلیت های طبیعی شرق استان هرمزگان گامی‌ارزنده در توسعه این صنعت برداشته که بر مبنای توسعه پایدار است و افق های تازه و امید بخش را در توسعه این شهرستانها به ارمغان آورد. شناسایی و معرفی توان های محیطی در شهرستان های جاسک،سیریک و بشاگرد به عنوان مناطق مستعد طبیعت گردی و توسعه اکوتوریسم بر رشد و توسعه این شهرستان ها که بر مبنای توسعه پایدار است می‌تواند به توسعه اقتصادی، اجتماعی و… در این شهرستان ها کمک نماید.
با توجه به اهمیت مطالعات گردشگری و طبیعت گردی و کاربردی بودن این گونه مطالعات، تحقیق حاضر در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ((بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار، مطالعه موردی : شرق استان هرمزگان))

نوشته ای دیگر :   پایان نامه با کلید واژگانآنتی، اکسیدان، ترکیبات، اسید

1-2انگیزه انتخاب موضوع :
شناخت ظرفیت های محیطی شرق استان به عنوان یکی از قطب های اکوتوریسم نیاز به بررسی دقیق تر با زیربنای شناخت ظرفیت با نگاه بر توسعه پایدار دارد. در صورتیکه بتوان این ظرفیت ها را بهتر شناسایی نمود می‌توان برای فایق آمدن بر چالش های اقتصادی فعلی و پیش رو در استان برنامه ریزی بهتری صورت داد.برنامه ریزی اکوتوریسم ظرفیت فوق العاده ای برای شناساندن فرهنگ استان نقش بی بدیلی داشته و از طرف دیگر می‌توان به اقتصاد منطقه کمک موثری شود.
1-3تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :
توریسم از مهمترین فعالیتهای انسانی معاصر است که همواره با به وجود آمدن تغییرات شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منش و روش زندگی انسانها را دگرگون می‌سازد.( محلاتی،1380 : 13) اکوتوریسم به عنوان گونه ای از صنعت توریسم در چارچوب الگوی فضای گردشگری، دارای قابلیت بسیاری در زمینه تطبیق پذیری محیطی در راستای گردشگری پایدار می‌باشد. ایران کشوری پهناور و با شرایط جغرافیایی متنوع است که این باعث شده است که از نظر زیست محیطی، سیاحتی و اقتصادی قابلیتهای زیادی را در خصوص اکوتوریسم داشته باشد.(سرائی و همکاران، 1389) امروزه صنعت توریسم در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه ای است، از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هستند. (کاظمی، 1385 :1)
توسعه پایدار فرایندی است که نیاز گردشگران فعلی و جامعه میزبان را تامین نموده و در عین حال موجب حمایت از این نیاز و تقویت آینده آن می‌شود. فراهم کردن شرایط برای توسعه پایدار مستلزم آن است که این مفهوم به بخشی از ذهن ناخودآگاه ما مبدل شود و نیاز به همت والای کلیه اقشار یک جامعه دارد و منحصر به تلاشهای بخش تحصیل کرده جامعه یا یک صنعت خاص نمی‌باشد. توسعه پایدار مساله ای نیست که در روز یا وقت به خصوصی مناسبت داشته باشد. برای توسعه پایدار چهار مطلب باید مورد توجه قرار گیرند که عبارتند از :
1) اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می‌شوند.
2) زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
3) چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
4) تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)
در دنیای امروز با توجه به اینکه بسیاری از مردم در بافت مدرن جوامع به دنبال فعالیت هایی می‌گردند که آنها را با طبیعت مرتبط کند، گردشگری نیز رویکرد گسترده ای به موضوع طبیعت گردی پیدا کرده است. بنابراین بررسی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد و می‌توان اذعان داشت که در طرح های جامع کشور جای این شاخه خالی است (نکوئی صدری، 1384 : 76)
استان هرمزگان یکی از 31 استان کشور جمهوری اسلامی‌ایران است که در
جنوب کشور و بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 30 دقیقه تا 28 درجه و 53 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 44 دقیقه تا 59 درجه و 16 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است.
شهرستان بشاگرد به مرکزیت شهر سردشت در فاصله قریب 400 کیلومتری شمال شرق بندرعباس و در مختصات جغرافیایی 57 درجه و 23 دقیقه تا 59 درجه و 2 دقیقه طول شرقی و 26 درجه و 4 دقیقه تا 26 درجه و 58 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. این شهرستان از شمال به استان کرمان، از شرق و شمال شرقی به استان سیستان و بلوچستان، از جنوب به شهرستان جاسک، از غرب به شهرستان سیریک و از شمال غربی به شهرستان میناب محدود می‌شود. این شهرستان با 92096 کیلومتر مربع، 3 بخش،2 شهر، 6 دهستان و 208 آبادی حدود 5/12 درصد از کل مساحت خاکی استان هرمزگان را تشکیل می‌دهد و چهارمین شهرستان استان از نظر وسعت محسوب می‌گردد. بر اساس نقشه پهنه بندی اقلیمی‌استان، این شهرستان دارای اقلیم خیلی خشک و خیلی گرم بوده و دارای تابستانی گرم و زمستانی معتدل است. بشاگرد به سبب مجاورت با دریا، نزدیکی به دشت، و نیز کوهستانی بودن دارای گونه های متفاوت آب و هوایی است. در کرانه های دریای عمان گرما شدت زیاد دارد و وجود رطوبت بر ناسازگاری هوا می‌افزاید در این سرزمین انواع مرکبات و میوه های گرمسیری مانند : موز،انبه، زیتون، خرما، پنبه، ذرت، برنج و گندم به عمل می‌آید. طبیعت بکر بشاگرد موقعیت مناسبی برای پرورش دام فراهم می‌آورد و به همین سبب دامداری در این مناطق رونق دارد اما دامداری در آن به شکل سنتی انجام می‌شود و صرفه اقتصادی ندارد و تنها نیاز خانواده را برآورده می‌کند. در این منطقه همچنین گیاهان صحرایی مختلف و متنوعی می‌رویند که سالها استفاده طبی و خوراکی کشاورزی و دامداری در بشاگرد به علت سنتی بودن تاکنون صرفه اقتصادی نداشته است. بشاگرد سرزمینی دارای ارتفاعات و پستی و بلندیهای بسیار است که از جمله مهم ترین ارتفاعات آن می‌توان رشته کوه آهویری اهون، کوه مهراب در شمال غرب و گور کوه گا فر و بند مارز را نام برد.
بشاگرد به علت استقرار در اراضی بلند و مرتفع تنها محلی است که هوای آن به نسبت خنک و معتدل است و چشمه های متعدد حوالی آن حاکی از وجود آب فراوان است. شهرستان جاسک به مرکزیت بندر جاسک یکی از شهرستان های تابعه استان هرمزگان بوده که تقریبا مختصات جغرافیایی آن بین 57 درجه و 10 دقیقه تا 59 درجه و 16 دقیقه طول شرقی و 25 درجه و 23 دقیقه تا 26 درجه و 13 دقیقه عرض شمالی است. شهرستان جاسک با 42/11141 کیلومتر مربع 34/15 درصد مساحت استان را در برگرفته و دارای 2 بخش، 1 شهر و 5 دهستان می‌باشد. این شهرستان دارای 178 آبادی بوده که 164 آبادی آن دارای سکنه و 14 آبادی نیز خالی از سکنه است. این شهرستان از جهت شرق و شمال شرق با استان سیستان و بلوچستان و از جانب شمال به شهرستان بشاگرد و از منتهی الیه شمال غربی به شهرستان سیریک محدود می‌شود. آب و هوای شهرستان جاسک، گرم و خشک بوده و دارای تابستانی گرم و زمستانی معتدل است. دما در این شهرستان به ندرت صفر درجه می‌رسد. براساس نقشه پهنه بندی اقلیمی‌استان هرمزگان، این شهرستان دارای اقلیم خیلی خشک، خنک تا خیلی گرم بوده است. شهرستان جاسک به دلیل وجود و دارا بودن حدود 370 کیلومتر مرز دریایی و با برخورداری ساحل مناسب، وجود خورهای متعدد فعالیت های

نوشته ای دیگر :   پایان نامه با کلید واژه هایحقوق بشر، سازمان ملل، جبران خسارت، نقض حقوق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *