گوشی تلفن همراه

دانلود پایان نامه

نوکیا
بی باک
نوکیا
سونی اریکسون
سامسونگ
رویایی
هیجان پذیری
نوکیا
سونی اریکسون
سامسونگ
احساساتی
تشابه نتایج به دست آمده در ابعاد اصلی و قرار گرفتن برند نوکیا در رتبه اول ممکن است به این علت باشد که پاسخ دهندگان تحت تأثیر خطای هاله ای قرار گرفته و کلیات را به جزئیات تعمیم داده اند. سابقه ذهنی دیرینه و مثبت از برند نوکیا سبب شده این برند در بیشتر صفات در جایگاه بالاتری قرار گیرد. از طرفی دیگر با توجه به آمار توصیفی، حدود 75 درصد از افراد علاوه بر برند های دیگر، از برند نوکیا خریداری نموده اند؛ که این خود سبب می شود در جایگاه بالاتری قرار گیرد.
در رابطه با بعد هیجان پذیری مشاهده می کنیم که برند سامسونگ و سونی اریکسون بالاتر از نوکیا قرار گرفته اند. علت آن ممکن است به خاطر تبلیغاتی است که مرتبط با این دو برند می باشد و یا ویژگی های محصولاتی است که تولید نموده و به عنوان یک برند با احساس و رویایی در ذهن مصرف کننده نقش بسته است.
برند سونی اریکسون در همه ابعاد پایین از برند سامسونگ قرار گرفته است. این مسئله می تواند به این علت باشد که چون سامسونگ تولید کننده محصولات متنوعی بوده و از جایگاه بالاتر و محکم تری نسبت به سونی اریکسون برخوردار می باشد.
در رابطه با شاخص نوآور برند سامسونگ در بالاترین رتبه قرار دارد. همانطور که در بازار فعلی مشاهده می شود این برند در عرصه نوآوری، پس از برندهایی نظیر اَپل پیشتاز بوده و توانسته این ذهنیت را در مصرف کننده ایجاد نماید.
با توجه به این که در هر سه برند به صورت مشترک ابعاد مسئولیت، فعالیت و هیجان پذیری بر ترجیح خرید مصرف کننده تأثیرگذار است، می توان به این نتیجه دست یافت که افراد در هنگام خرید گوشی تلفن همراه به شکل ناخودآگاه به صفاتی چون نوآور، فعال، پویا، استوار، مسئول، رویایی و احساساتی توجه می کنند. به عبارت دیگر افراد با خرید این محصولات به نیازهای شخصیتی خود پاسخ می دهند.
اکنون با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادهای تحقیق حاضر ارائه می گردد.
در این تحقیق متغیر نوجویی و ابعاد آن تاثیر گذار نبوده و نقش معناداری نداشتند. با توجه به ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش که نوجویی مصرف کننده تابعی از ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می باشد، می توان پیشنهاد کرد در صورتیکه این تحقیق در جامعه آماری دیگر و با تعداد نمونه بالاتری مورد بررسی قرار گیرد ، انتظار می رود این متغیر بتواند تأثیر معناداری داشته باشد. همین طور اگر جامعه آمار متشکل از افرادی باشد که اکثر آنها دارای سطح درآمدی بالا بوده و یا جوان هستند، امکان دست یابی به این نتایج می باشد.
فعالیت یکی از ابعاد شخصیت برند می باشد که بر ترجیح خرید تأثیر گذار است. لذا توجه به حفظ این موقعیت و بهبود وضعیت سایر صفاتی که از میانگین کمتری برخوردارند میتواند به افزایش مشتریان گوشی تلفن همراه کمک نماید.
با توجه به این که در هر سه برند ابعاد مشابهی از شخصیت برند(فعالیت، مسئولیت و هیجان پذیری) بر ترجیح خرید تأثیر گذار بوده است، بنابراین یک فرصت برای هر سه شرکت رقیب می باشد، تا با تقویت برنامه های بازاریابی خود و تاکید بر روی دو بعد دیگر(سادگی و پرخاشگری)در تبلیغات، با توجه به مشخصه های گوشی تلفن همراه، این مفاهیم را در ذهن مشتری تقویت نمایند و از یکدیگر سبقت بگیرند.
مسئولیت یکی دیگر از ابعاد شخصیت برند می باشد که بر ترجیح خرید تأثیر گذار است. همچنین این بعد که شامل صفاتی چون بی تکبر، مسئول و استوار می باشد، در خصوص برند نوکیا بسیار به چشم می خورد و در مقایسه با دیگر ابعاد از میانگین بالاتری برخوردار است. لذا توجه به حفظ این موقعیت و بهبود وضعیت سایر ابعادی که از میانگین کمتری برخوردارند، میتواند به قویتر نمودن جایگاه این برند و ثبات آن کمک نماید.
هیجان پذیری یکی دیگر از ابعاد شخصیت برند می باشد که بر ترجیح خرید تأثیر گذار است. دو برند سونی اریکسون و سامسونگ از این لحاظ در جایگاه بالاتری قرار دارند.از این رو این یک فرصت برای برند نوکیا می باشد تا با توجه به قدرت و جایگاه بالای خود در دیگر ابعاد، بر روی این بعد سرمایه گذاری کرده و بتواند به عنوان یک برند با احساس و رویایی در ذهن مشتری جای گیرد.
5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آینده