نوامبر 25, 2020

پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

گونه‏ای که برای مثال، تمام برنج‏های کیلویی 500 ریال نسبت به هم و تمام برنج‏های کیلویی 600 ریال نسبت به هم مثلی خواهند بود، ولی این دو نوع برنج نسبت به هم مثلی نیستند. در نهایت با در نظر داشتن این تعریف، در درون زیرمجموعه عنوان یک مال، به میزان تنوع قیمت‏ها مال مثلی خواهیم داشت.

مال قیمی درمقابل مال مثلی بکار برده میشودو هرگاه یکی ازعناصر تعریف مال مثلی وجود نداشته باشد آن مال قیمی خواهد بود یا بهعبارتی اشیائی که مکیل یا موزون و یا قابل اندازه‌گیری (مانندپارچه) نباشند قیمی هستند (جعفری لنگرودی،1385،ص 560). قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده می باشد و به این جهت در ماده 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده اما داوری نهایی در باب شناسایی اموال مثلی و قیمی را به عرف واگذار نموده می باشد: ((مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی می باشد که اشتباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد،…مع‌ذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد))(ماده 950 ق.م). البته نباید ازنطر دور داشت که قیمی نه آن چیزی می باشد که به هیچ‌وجه در عالم خارج وجود نداشته باشد، بلکه همین که مثل آن به راحتی پیدا نشود و یا در آن شهر و سرزمین پیدا نمود نشود نیز قیمی می باشد.

بدیهی می باشد که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی می باشد. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود؛ پس قانون مدنی ایران در ماده 950 به حق،از آنجا که فقها تعاریفی متناسب برای مثلی و قیمی ارائه نکرده‌اند؛ نمونه‌هایی از آن‌ها را ذکر و مورد نقد و مطالعه قرار داده و در پایان تعریفی صحیح پیرامون این دو عنوان اظهار خواهیم نمود.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه ارشد : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

این تعاریف را در نگاه کلی می‌توان به چهار دسته تقسیم نمود؛

دسته اول: این تعریف را شیخ انصاری (ره) در مکاسب از تعداد زیادی از فقها نقل وآنرا به معروف نسبت داده می باشد. وی می‌نویسد: «مثلی عبارت می باشد از آن اشیائی که اجزای آن از نظر قیمت باهم مساوی باشند»(مکاسب، کتاب بیع، ص 105). آنگاه خود ایشان توضیح می‌دهد که مقصود از اجزاء آن می باشد که حقیقتاً اسم شیء بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق کند، درحالی‌که ممکن می باشد اسم گندم بر غذایی که از آن درست می‌گردد صدق نکند. مراد از تساوی در قیمت نیز آن می باشد که مثلاً اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد.

دسته دوم؛ در این دسته از تعاریف، به اتحاد دو شیء در یک نوع یا صنف اشاره شده می باشد. محقق اصفهانی می‌نویسد:

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه