پایان نامه رایگان با موضوع مهارت حل مسئله

نین، زارعی و مرندی در مطالعه خود با هدف تعیین رابطه راهبردهای یادگیری و سبک های حل مسئله با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان فنی مهندسی و علوم انسانی گزارش کردند که ارتباط معناداری بین سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ94 با پیشرفت تحصیلی یافت نشده است (56). ارتباط این عامل به مهارت حل مسئله، شاید به این دلیل باشد که دانشجویان با معدل تحصیلی بالا، اغلب در کلاس درس حضور فعال داشته، در بحث های کلاسی شرکت کرده و در صورت عدم درک موضوع درسی، با مراجعه به کتب، اساتید و همکلاسی ها، بیشتر از سایر دانشجویان در صدد رفع مشکل برمی آیند، همچنین در کارآموزی های بالینی که مبتنی بر فرایند پرستاری و مشگل گشایی است، نمره بهتری کسب می کنند، لذا مهارت های حل مسئله را بیشتر از سایرین آموخته و در دروس تئوری و بالینی به کار می گیرند و مهارت حل مسئله بالاتری دارند.
همچنین، اطلاعات جدول شماره 8 نشان می دهد بین مهارت حل مسئله و رضایت از رشته تحصیلی ارتباط آماری معناداری وجود دارد (0001/0=P)، به طوریکه در اکثریت کسانی که از رشته تحصیلی خود بسیار زیاد رضایت داشتند (2/59%)، میزان مهارت حل مسئله بالاتر بود (میانگین 11/24±65/85). طبق اطلاعات جدول شماره 9 نیز، میزان رضایت از رشته تحصیلی از عوامل آموزشی مرتبط با مهارت حل مسئله برآورد شده است (006/0=P)، یعنی با افزایش سطح رضایتمندی از رشته تحصیلی پرستاری، مهارت حل مسئله دانشجو نیز افزایش می یابد. اما در مطالعه گوون هیچ تفاوت معناداری در میانگین نمره حل مسئله دانشجویان بر حسب میزان رضایت از رشته تحصیلی مشاهده نشده است (22). این یافته شاید مؤید این نکته باشد که افزایش علاقه به رشته پرستاری و رضایت از آن، سبب افزایش انگیزه دانشجویان و کسب و ارتقاء مهارت های حل مسئله و مشکل گشایی در امور تحصیلی می شود که به جای حفظ کردن دروس، به صورت کاربردی و مفهومی آن را آموخته و در بالین و فرایند پرستاری به کار گیرند و در نتیجه، سبب کاربرد هر چه بیشتر این مهارت ها در محیط بالینی می گردد. شاید دلیل عدم تناسب این یافته در پژوهش حاضر با مطالعه گوون، این باشد که دو مطالعه در دو محیط متفاوت و بر روی رشته های تحصیلی متفاوتی انجام گردیده اند.
اطلاعات جدول شماره 8 نشان می دهد که بین مهارت حل مسئله و دانشکده محل تحصیل ارتباط آماری معناداری وجود دارد (011/0=P)، به طوریکه اکثریت دانشجویان دانشکده لنگرود (3/58%)، دارای مهارت حل مسئله مطلوب بودند (میانگین 19±97/87). طبق اطلاعات جدول رگرسیونی شماره 9 نیز دانشکده محل تحصیل، از جمله عوامل آ

دیدگاهتان را بنویسید