پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، سازمان ملل، وزارت امور خارجه

و فرهنگی بایستی بتواند همه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را بررسی کند ..
2-.ایجاد آگاهی بیشتری راجع به نیاز به احترام ، حمایت ، پیشبرد و تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی..
3- اجرای ملی میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به یک تغییرات مهمی در مقررات ، رویه ها و سیاست ها منجر می شود
. 4- همبستگی و غیر قابل تفکیک بودن و ارتباط همه حقوق بشر هم چنین نشان می دهند که نیاز است که یک آیین رسیدگی به شکایت برای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بایستی بتواند همه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را بررسی کند .
5 – ” تمام حقوق بشر ، جهانی ، تفکیک ناپذیر ، دارای وابستگی و ارتباط متقابل هستند”206 . این ارتباط متقابل بین مجموعه های مختلف حقوق را می توان در رویه نیز مورد تأیید قرار داد ، اما خیلی بیش از این نیاز است تا به تصدیق تفکیک ناپذیر بودن و وابستگی متقابل آنها ، آنچنان که اغلب توسط سازمان ملل متحد تکرار شده ، عینیت داد
6- هرگاه درآمد به نحو مساوی تقسیم نشود ، شرط فرصت های برابر و برخورداری مساوی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می تواند مستلزم هزینه عمومی بیشتری مبتنی بر مالیات در حال رشد و سایر منابع درآمد دولت باشد
7- حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تنها نیازمند اقدامی توسط دولت ها است با الزامات مالی مهم . به هر حال ، در بسیاری از نمونه ها ، تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد به محدودیت هایی که از طرف دولت صورت می گیرد
8- همه کشورها برای حرکت کردن تدریجی فراتر از مضمون اصلی تعهدات باید معیارهایی را تعیین کنند و برای آن منظور کنترل منابع ملی را دست گیرند

منابع و مأخذ
الف ) منابع فارسی
1 – بدریان ، فخرالدین، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (1361 – 1381) نشر روژین، 1381 .
2 – زمانی، سید قاسم، وکیل امیر ساعد، عسگری پوریا، نهادها و سارو کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر، مؤسسه مطالعات و پژوهش شهر دانش ، چاپ اول، 1386، صفحه ی 75 – 69 .
3 – سادات اخوی، سید علی، پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387.
4 – سی.آر. کریون، متیو، “چشم اندازی به توسعه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی”، ترجمه حبیبی مجنده، محمد، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول، پاییز 1387.
5 – شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1380.
6 – طجرلو، رضا، جزوه درسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1388.
7 – مهرپور، حسین، نظام بین الملل حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ اول ، 1377.
.

ب ) منابع خارجی
1 – Books
1- Alston and Crawford, James, ?the future of U.N Human Rights ?: Cambridge University press; 2000 (edited by): The UNS and Human Rights Acntical Appraisal, Oxford, 1995.
2- , Mashood A. and Mc Corquodule, Robert; ?Economic, Social and Cultural Rights in Action?, Oxford University press, 2007.
3 – Brand, Danie and Heyns, Christof, ?Socio- Economic Rights in South Africa?, Pretoria University Law Press, 2005.
4 – Craven, Mathew, ?The Domestic Application of the ICESCR?, 1993.
5 – Diego Rodriguez. Pinzon & Claudia, Martin; Critical Essay: the international Human Rights status of Elderly Persons?, American University International Law Review 915, 2003.
6 – Edie ,Krause catrina and Rosas Allan ;?Economic, Social and Cultural Rights ?Martinus Nijhoff Publishers, 2001.
7 – Humphrey y; ? Human Rights and United Nations? – A great Adventure-1984.
8 – Jayawickrama, Nihal; ?the Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional and International Juridporudence), First Published, Cambridge University press, 2000, pp.55-567.
9 – Langford Malcolm Litiguation programme – Center on Housing Rights and Evictions, Geneva, December 2006.
10 – Lambert Suzanne, ?the Justifiability of ESCR?1 Crown Office Row, Justice Student Network, 19 May 2007.
11 – Leach Philip; ?Taking a case to the European court of Human Rights?, Oxford University press , New York , 2005, Second Edition, p-13
12 – Melish , Tara, ?Pottering Economic, Social and Cultural Rights in the Inter American Human Rights System: A Manual Presenting Claims?, (New Haven Center For International Human Rights), Yale Law School, 2002.
13 – Vierdg. E.G, ?the legal Nature of the Rights Granted by ICESCR? Yearbook International Law, 1978, pp. 69 -103.
14 – Women – Challenges to the Year 2000, (UN. Department of Public Information DP 1/1134 – 40162) – New York: 1991.
2 – Articles
1 – Alston, Philip: ?the U.N. specialized Agencies and International Convrnanton Economic, Social and Cultural Rights?; T. L; Vol. 18, No. 1, New York 1979.
2 – Alston, Philip, ?Ne Right to complain About Being Poor? the Need for an Optional Protocol to the Economic Rights convenantin: Eide, A and Helgesen J, ?The Future of Human Rights Protection in a Changing World ? 1991, pp.59 – 100.
3 – Alston, Philip and Quinn Gerard, ?The Nature and Scope of state parties Obligations under the International covenant on ESCR?, 9 Human Rights Quarterly, 156(1987)
4 – Alston, Philip, ?Out of the Abyss: the challenge confronting the new U.N, committee on Economic, Social and Cultural Rights ?, 9 Human Rights Quarterly, 1987.
5 – Anash Jane, ?The Rights to Development as Applied in National Law?, in Baderin and Mc corquodale (eds) Economic, Social and Cultural Rights in Action Oxford University press, 2007.
6- Bates, Edj ?The United Kingdom and the International covenant on Economic, Social and Cultural Rights?; in Baderian and Mc cotquodale (eds), Economic, Social and Cultural Rights in Action, Oxford University press, 2007.p -257.

7 – Blyberg. Ann, ?Introduction to Economic, Social and Cultural Rights Activism? , 2003.
8 – Boossuy M, L interdiction Dela Discrimination Doons le Daoit International Des Droits De L?homme?, 1976,pp. 193 -202.
9 – Burchill, Richard; ?Domocracy and promotion and protection of; Social Economic Rights? in Baderin and McCorquo dale (eds),Economic, Social and Cultural Rightsin Action, Oxford University press, 2007.
10 – Chapman Audrcy; ?A Violations approach Montitoring the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights?, 18 Human Rights quarterly, 1996, 23
11 – Churchill, Robin. R and khaliq Urfan;
?Violations of Economic, Social and Cultural Rights? the current use and Future potential of the collective Complaints Mechanism of the European Social Charter, in : Badrin and McCorqu odale(eds),Economic, Social and Cultural Rights in Action, Oxford University press, 2007, pp. 195-201.
12 – Convention on the of all forms of Woman. DP1/1993, February 1993.
13 – Cranston, M, ?Human Rights Real and Supposed, in D, theory and the Rights of Man., 1967,p.51
14 – Craven Matthew, ?The Violence of Dispossession: Extra- Economic, Social and Cultural Rights in Action, Oxford University press, 2007.
15 – Dennis.J. Micheal and Pstewart, David: ?Justifiability of Economic, Social and Cultural Rights: Should there Be an International complaints Mechanism to Adjudicate the Rights to food, Water, Housing and Heal thing? : The American Journal of International Law, Vol. 98, July 2004, P.462.

16 – Donnelly, Jack: ? Human Rights Democracy and Development?; Human Rights Quarterly 21.3, 1999, pp.608 – 632.
17 – Donnelly, Jack: ? the concept of Human Rights ?; Human Rights Quarterly 1985, p.12.

دیدگاهتان را بنویسید