نوامبر 24, 2020

پایان نامه با واژگان کلیدی گیاه شناسی، گیاهان دارویی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی

ل درمحدود کردن علائم نورولوژیک بیماری موثر هستند.

در خنثی سازی هرپس سیمپلکس اجزایی از کمپلمان نیز نقش دارند که عفونت های مجدد عود کننده می توانند بر اثر نقص در برخی از اجزای کمپلمان ایجاد شوند. بنابراین شاید علت عود در حضور آنتی بادی های سرم، نقص در سایر اجزای سیستم ایمنی باشد.
فعال ترین شاخص ایمنی زایی موجود در سطح ویریون گلیکوپروتئین های gpB و gpD هستند. تعداد آنتی بادی هایی که به پلی پپتیدهای سطح ویروس متصل می شوند شدت عفونت را نشان می دهند که هرچه آنتی بادی های متصل شده به سطح ویروس کمتر باشد درجه انتشار عفونت نیز کمتر است.
آنتی بادی به کمک لنفوسیت های سایتوتوکسیک، کمپلمان، منوسیت ها، ماکروفاژ و سلول های پلی نوکلئر سبب لیز سلول های آلوده در محیط خارج از سلول می شوند. ویروس پس از عفونت اولیه (بدون علائم ، خفیف یا شدید) معمولاً بصورت مخفیانه در بدن باقی می ماند در صورتیکه آنتی بادی های ضد ویروسی در خون باقی مانده اند این آنتی بادی ها احتمالاً بیماری را تعدیل می بخشند ولی از بروز عفونت مجدد یا فعالیت دوباره ویروس مخفی جلوگیری نمی کنند (44, 76).
2-10 تشخیص
قطعی ترین اقدام در تشخیص ویروس جداسازی آن از نمونه هاست که از ضایعات هرپسی پوست، قرنیه، نازو فارنکس قابل جدا شدن است و همینطور بیوپسی مغز. همچنین ویروس در گلو، بزاق، مدفوع، ادرار، مایع مغزی- نخاعی در هنگام عفونت اولیه و یا حتی هنگام عدم هیچ نوع علامت کلینیکی یافت می شود.
برای جداسازی ویروس می توانیم از حیوانات آزمایشگاهی، تخم مرغ جنین دار و رده های سلولی استفاده کنیم که از معمولترین روش جداسازی ویروس کشت سلولی است که از رده های سلولی Hela ,Fibroblast Human diploid ,Vero ,Forskin , Embryonic kidney و… می توان برای کشت ویروس استفاده کرد که درمدت 24 تا 48 ساعت بعد از تلقیح ویروس در سلول ها اثرات CPEدراثر سیکل تکثیر ویروس ظاهر می گردد. سپس این ویروس ها را می توان از طریق رنگ آمیزی ایمنوفلورسانس با آنتی بادی اختصاصی شناسایی کرد.

می توان از آنتی سرم اختصاصی و یا از روش آنالیز DNA توسط آنزیم های محدودالاثر جهت تعیین تیپ ویروس استفاده کرد که تعیین تیپ HSV فقط درمطالعات اپیدمیولوژیکی استفاده می شود. روش PCR و میکروسکوپ الکترونی و روش های ایمنولوژیک نیز از روش های تشخیصی این ویروس می باشند. همچنین با کشیدن سواب به قاعده ضایعات تبخالی و بر روی پوسته های حاصل می توان سلول های چند هسته ای غول پیکر را با کمک رنگ آمیزی رایت یا گیمسا با میکروسکوپ نوری مشاهده کرد.
در درمان آنسفالیت ناشی از این ویروس تشخیص سریع بیماری در مراحل اولیه بسیار حائز اهمیت است و وجود روش های تشخیصی به موقع بیماری الزامی است. تست آنتی بادی فلورسانس با بکار بردن ماده بیوپسی مغز و یا مایع مغزی- نخاعی روش انتخابی است.
هیبریداسیون با استفاده از DNA probes نشان دار یا آزمایشهای دیگر را برای شناسایی می توان به کار برد که میتوان به جستجوی انواع آنزیم های اختصاصی ویروسی مانند DAN پلی مراز، DNase ، تیمیدین کیناز درمایع مغزی- نخاعی اشاره نمود که از جمله روش های غیر تهاجمی هستند. PCR مایع مغزی- نخاعی جایگزین بیوپسی مغز برای تشخیص آنسفالیت هرپسی شده است (47).
2-11 سرولوژی
تشخیص های سرولوژی دارای ارزش بالینی چندانی نیستند به علت تشابه آنتی ژن بین HSV-1و HSV-2 تست های سریالی اندازه گیری تیتر آنتی بادی در مادرانی که برای اولین بار دچار عفونت شده اند مفید است استفاده از آنتی بادی های اختصاصی تیپ ویروس HSV سبب شده تا تست های سرولوژی اختصاصی تری انجام گیرد.
مهمترین تست های سرولوژی برای تشخیص HSV شامل الایزا، فیکاسیون کمپلمان، هماگلوتیناسیون passive ، ایمنوفلورسانس و تست های خنثی سازی می باشد. آنتی بادی های ضد هرپس در مدت 4تا 7روز ظاهر می شوند و تنها در تشخیص عفونت اولیه موثر می باشند چون تمامی افراد در بیماری عود کننده دارای آنتی بادی ضد ویروس می باشند (25,26,47).

2- 12 اپیدمیولوژی
مخزن طبیعی ویروس انسان است و هیچگونه مخزن یا ناقل غیر انسانی برای این ویروس شناخته نشده است. ویروس بر اساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف دارای میزان ابتلای متغیری است. انتشار ویروس از طریق تماس مستقیم با بزاق فردآلوده و یا وسایل آلوده به بزاق فرد مبتلا است. در بیمارستان ها انتشار عفونت شایع است و همچنین همه گیری هایی در این مکان ها گزارش شده است. عفونت اولیه با HSV معمولاً بدون علامت است و در کودکان معمولاً دراثر تماس با بزاق والدین یا مربیان آلوده می باشد که موجب بروز ژنژیواستوماتیت ، گلودرد و عفونت های حلقی- دهانی می گردد.
دوره بیماری 1تا26 روز است و اوج ابتلا به ویروس بین یک تا دو سالگی است 60تا70 درصد افراد در دوران بلوغ دارای آنتی بادی ضد هرپس هستند. آنتی بادی ضد HSV-2قبل از سن بلوغ به ندرت یافت می شود.
برخلاف HSV-1 که میزان شیوع آن رو به کاهش است درصد ابتلا به HSV-2 در جوامع رو به افزایش است که بدون شک منبع عفونت های نوزادان، هرپس ژنیتال در مادران در دوران نزدیک به وضع حمل می باشد (15).

نوشته ای دیگر :   منابع مقاله دربارههیف، ریشه، گیاه، میزبان

2-13 درمان
سایت هدف داروهای ضد ویروسی اسید نوکلئیک ویروسی است که این داروها از تکثیر ویروس و سنتز DNA ویروسی جلوگیری کرده و علائم کلینیکی بیماری را می کاهند. درمان، شدت علائم و مدت بیماری را کاهش می دهد ولی تاثیری در میزان عود عفونت ندارد و مانع نهفتگی ویروس نمی شود. هرپس ویروس بعد از عفون
ت اولیه درگانگلیون های حسی مخفی می شود و میزان عود درافراد درمان شده ودرمان نشده یکسان است (17,26,58,77).
از مشتقات نوکلئوزیدی که از سنتز DNA ویروسی جلوگیری می کنند می توان به آدنین آرابینوزید،

سیتوزین آرابینوزید، یدوکسی یوریدین و 5- منوفسفات آسیکلوویر اشاره کرد. از بین این داروها آسیکلوویر به دلیل عوارض و سمیت کمتر نسبت به بقیه داروها، داروی انتخابی در درمان بیماری می باشد. تجویز داخل وریدی آسیکلوویر در شروع آنسفالیت و قبل از بی هوشی بیمار سبب توقف کامل آنسفالیت خواهد شد. این دارو علاوه بر اینکه داروی انتخابی در درمان آنسفالیت هرپسی است درکاهش میزان مرگ و میر هرپس نوزادی هم موثر است.
در ابتدا آسیکلوویر توسط تیمیدین کیناز ویروسی فسفریله می شود تا فعال شود (آسیکلوویر منو فسفات) سپس توسط کینازهای سلولی دی و تری فسفریله می شود که فرم تری فسفات دارو (آسیکلوویر تری فسفات) فرم فعالش است که با اتصال به DNA پلی مراز ویروس آن را غیر فعال کرده و از سیکل تکثیر ویروس جلوگیری می نماید (18,51,58).
مقاومت به آسیکلوویر می تواند در سویه های هرپسی که در تیمیدین کیناز کمبود دارند در حین درمان بروز کند. مقاومت مربوط به جهشی است که در ژن های TKو DNA پلی مراز ویروس به موجود می آید چنین گونه هایی معمولاً به وسیله آسیکلوویر متوقف نمی شوند و در حین درمان تکثیر می یابند (56).
از آسیکلوویر برای درمان بیماری های هرپس لبی و عقربک بصورت خوراکی تجویز می گردد و از عود ضایعات می کاهد، درعفونت های تناسلی سبب کاهش دوره ترشح ویروس می شود اما اثر عمده ای بر حملات عود کننده بیماری ندارد ( 58,24).
از داروی ویدارابین می توان برای کاهش مرگ و میر درعفونت های هرپسی نوزادان و آنسفالیت هرپسی استفاده کرد. این دارو از آسیکلوویر سمی تر است ولی در درمان سویه های مقاوم به آسیکلوویر از آن استفاده می شود. از پماد موضعی 15درصد یدوکسی یوریدین نیز می توان در درمان ضایعات لبی و دهانی استفاده کرد (58,37,34).

عوارض داروها:
عوراض جانبی آسیکلوویر
موضعی : التهاب، بثورات وزیکولی در ناحیه تزریق دارو
چشم : آسیب سطحی قرنیه همراه با نقطه دار شدن آن که با قطع مصرف دارو بهبود می یابد، احساس گزش خفیف و گذرا
مجرای گوارشی : تهوع، استفراغ و اسهال
مجاری ادراری- تناسلی : هماتوری- اختلال قابل برگشت عملکرد دستگاه ادراری
قلبی – عروقی : کمی فشار خون
سیستم اعصاب مرکزی : سردرد، علائم آنسفالوپاتی (خواب آلودگی، رعشه، توهمات، آشفتگی، حملات تشنجی و اغما)
سایر عوارض : درد مفصلی، پیدایش ویروس های مقاوم (با مصرف طولانی مدت)
عوارض جانبی داروهای انتخابی برای درمان بیماری های ویروسی سبب شده تا امروز توجه دانشمندان به تحقیق پیرامون ترکیبات دارویی گیاهی معطوف شود که تحقیقات در این راستا در سراسر دنیا صورت گرفته و یا درحال انجام است که کاربرد گیاهان را در درمان ویروس ها بیش از پیش به اثبات می رساند(58,75).
با توجه به اینکه ماده موثر گیاهان دارویی اغلب به صورت مصنوعی قابل سنتز نیستند، از عصاره این گیاهان در جهت ساخت داروهای گیاهی استفاده می شود(48).
2-14 پیشگیری
انسان بسیار مستعد عفونت با HSV می باشد و فقط در چندین ماه اول زندگی حالتی از ایمنی از راه جفت

ازمادر به نوزاد منتقل می شود و ایجاد مصونیت نسبی می کند اما در حدود ماه ششم از زندگی شیر خوار و با کاهش سطح آنتی بادی های مادری بدن او مستعد ابتلا به عفونت می گردد.
نوزادان نارس که فرصتی برای کسب مصونیت ندارند یا شیرخوارانی که از مادران غیر آلوده متولد می شوند مصونیت ماههای اول بعد از تولد را ندارد (44).
جهت پیشگیری از عفونت نوزادان، مادران بارداری که سابقه بیماری هرپسی دارند و نوزادانی که از این مادران متولد می شوند تا یک ماه پس از زایمان باید تحت آزمایش قرار گیرند تا در صورت آلودگی درمان در آنها به سرعت آغاز گردد. نوزادان و افراد مبتلا به اگزما باید از ضایعات فعال هرپس دور باشند. خاصیت نهفتگی ویروس در افراد آلوده و عودهای مکرر بیماری به شیوع بیشتر ویروس کمک می کند و درمان و پیشگیری آن را با مشکل روبرو می سازد.
واکسیناسیون برعلیه HSV-1 مشابه سایر عوامل عفونی در پیشگیری از عفونت اولیه بسیار موثر است چون عفونت مجدد هرپس ویروس با وجود آنتی بادی های موجود در خون رخ می دهد. بنابراین به نظر می رسد که واکسیناسیون فردی که قبلاً با این ویروس آلوده شده ارزش چندانی ندارد.
انواع مختلف واکسن های تجربی تهیه شده است که واکسن از آنتی ژن های خاص از گلیکو پروتئین های موجود در پوشش ویروس ساخته می شود و اینگونه گلیکو پروتئین ها به روش نوترکیبی یا به روش سنتزی از پپتیدها بوجود می آیند و یا بخشی از DNA هرپس ویروس که برای سنتز گلیکو پروتئین ضروری می باشد در آن جای گرفته است. انواع واکسن های تهیه شده در مورد هرپس سیمپلکس از ویروس غیر فعال و واکسن های ساب یونیت دارای آنتی ژن های ویروسی ساخته می شوند (28,34,58).

نوشته ای دیگر :   منبع پایان نامه دربارهمعادن متروکه

گیاه شناسی
2-15 مشخصات گیاه شناسی گیاه مرزه Satureja L .

شکل 2- 6: گیاه مرزه
2-15-1 رده بندی
مرزه گیاهی است گلدار، نهاندانه، دو لپه ای، پیوسته گلبرگ، از راسته توبی فلورال، راسته فرعی شاه پسند، تیره نعناع، جنس Satureja L. .
2-15-2 جایگاه گیاه در طبقه بندی گیاهی (10,41).

عالم گیاهی :
شاخه : پیدا زادان Spermatophytes

زیر شاخه : نهاندانگان Angiosperms
رده : دو لپه ای Dicotyledones
زیر رده : پیوسته گلبرگ Gamopetales
راسته : توبی فلورالTubuliflorales
راسته فرعی : شاه پسند Laminales
تیره : نعناعLabiateae
جنس : مرزهSatureja
گونه : موتیکاMutica

2-15-3 جنس مرزه .Satereja L
گیاهی است اسانس دار، علفی، یک ساله، دارای ساقه های منشعب به طول 10تا 30سانتیمتر که به سهولت بر اثر دارا بودن ظاهر به رنگ سبز خاک آلود یا مایل به خاکستری از گونه های مجاور تشخیص داده می شود. شاخه های عطری بسیار تند هستند و احتمال اینکه ارزش دارویی زیادی داشته باشند وجود دارد.
این جنس دارای گیاهانی پایا، به صورت بوته هایی نسبتا بلند و در بن چوبی و یا بوته هایی کوتاه و به ندرت یک ساله اند. برگ ها و کاسه گل غده پوش، منقوط و معطر هستند. برگ ها بدون تقسیم و یا تقریبا تقسیم شده و دارای دمبرگ کوتاه اند. گل ها مجتمع در چرخه های محوری، دارای 3 تا 7 گل دمگل دار هستند.
کاسه دارای 10(تا13) رگه با دو لبه ی تقریبا منظم، لوله ای و یا استکانی شکل، لوله آن ایستاده و به ندرت قوزدار، گلوی آن کم و بیش کرک دار و در لب پایینی دارای دندانه های اره ای عمیق است. جام دو لبه ای، دارای لوله ی ایستاده و لب بالایی آن ایستاده و در حاشیه دندانه دار و لب پایینی گسترده، افقی و سه قسمتی است. پرچم ها 4 عددند و در زیر لب بالایی به طور همگرا قرار دارند. بساک ها دارای دو خانه واگرا با رابطی درازند .

کلاله دارای دو لبه ی دور از هم و خامه واجد دو شاخه باریک و سیخی شکل و دور از هم است.
زمان جمع آوری گیاه
گیاه مرزه از شهریور تا آذر ماه جمع آوری میشود
دوره گل دهی
تیر و مرداد ماه (60,9) .

2-16 گونه مرزه در ایران
جنس مرزه Satureja L .در ایران 14 گونه گیاهی علفی چند ساله و یک ساله کاملا معطر دارد و تعدادی از آنها نیز انحصاری ایران هستند، در گوشه و کنار ایران و در نقاطی که این گیاهان از فراوانی نسبتا زیادی برخوردارند به صورت پراکنده و در وسعت محدود مصارف محلی از آنها استفاده به عمل می آید، اما در منابع و رفرانس هاس دارویی سنتی اطلاعات در ارتباط با مصارف دارویی فقط مربوط به Satureja Laxiflora C.koch یا مرزه است که به صورت سبزی خوراکی در بسیاری از نقاط معتدله و معتدله سرد ایران کاشته می شود. اما گونه های خودروی این جنس کاربرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *