نوامبر 24, 2020

منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، آموزش مهارت، طرح پژوهش

حل تعارض سلطه گرانه و ملزم شده و سازگاری زناشویی رابطه معناداری مشاهده نشد. یافته های این بخش از پژوهش درباره رابطه بین سبک های حل تعارض سازنده (سبک همراهانه) وسازگاری زناشویی با نتایج پژوهش هایی که به منظور بررسی تاثیر اموزش الگوهای سالم ارتباطی و حل تعارض صورت گرفت همسو می باشد (حاجی ابول زاده ،1381؛شفیعی نیا ،1381؛ قلیلی و همکاران،1385؛افخمی و همکاران،1386).این پژوهش ها به نقش تاثیر گذار اموزش مهارت‌های حل تعارضات زناشویی در بهبود روابط متقابل زن وشوهر مفید است.
یافته های این پژوهش درباره رابطه بین سبک حل تعارض غیر سازنده (سلطه گرانه ، اجتنابی) و سازگاری زناشویی با نتایج پژوهش های مختلفی که به صورت تجربی به منظور آموزش مهارت های حل تعارض صورت گرفته ، در تضاد است (حاجی ابول زاده، 1381؛شفیعی نیا،1381؛ قلیلی وهمکاران؛1385؛ افخمی وهمکاران،1386؛ همچنین پژوهش آبراهام وبراین (2000)نشان می دهد هر زمانی که یکی یا هر دو همسراز سبک مدیریت تعارض رقابتی استفاده می کردند، سطح پایین رضایت زناشویی را گزارش می دادند. همچنین نتایج پژوهش کودمیر وهمکاران (2008) حاکی از آن است که زوجینی که رفتارهای رقابت آمیز با همسرانشان داشتند. یافته های این پژوهش درباره رابطه بین سبک حل تعارض مصالحه گرانه وسازگاری زناشویی با نتایج پژوهش آبراهام وبراین(2000) همسو می باشد. اساساً افرادی که از شیوه مصالحه گرانه استفاده می کنند، معمولا به انتظارات ونیازهای بین خود ودیگری توجه می کنند وبه تقسیم امتیازات بین طرفین اهمیت می دهند. با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون به نظر می رسد افراد استفاده کننده از سبک های سازنده (همراهانه وملزم شده) به واسطه این که برای کاهش اختلافات وبراورده کردن انتظارات ومسائل دیگران بر تشابهات تاکید می کنند و موقع بروز تعارض برای براورده کردن نیاز ومسائل دیگران مسائل خود را نادیده می گیرند. چنانکه مذاکره دو جانبه درباره حل تعارض ها، مهم ترین عامل واحدی است که رضایت زناشویی را در مردان و زنان پیش بینی می کند(فینی،1999). همچنین پژوهش ها مشخص کرده است که مهارت های ارتباطی (شعبانی،1385) و مهارت های حل مساله و شیوه های بیان عاطفی ( جانسون و همکاران،2005) بر رضایتمندی زناشویی تاثیر دارد.
نتایج نشان داد برون گرایی، روان رنجورخویی و وظیفه شناسی به طور همزمان توان پیش بینی سازگاری زناشویی را دارد و 5/50 درصد از تغییرات سازگاری زناشویی را می تواند پیش?بینی کند.?
به نظر می?رسد ترکیب وظیفه شناسی ، برون گرایی ، روان? رنجورخویی از قابلیت کاربردی و نظری بیشتری برخوردار است.??
وظیفه شناسی به جهت التزام اخلاقی زوجین برون گرایی به واسطه روابط اجتماعی بالا، با انرژی بودن و خوش?بینی، روان? رنجورخویی پایین به جهت ایجاد سلامت روانی و هیجانی بهتر موجب افزایش سازگاری زناشویی می?گردد.???
براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان ویژگی?های شخصیت و سبک های حل تعارض برسازگاری زناشویی سه تیپ شخصیتی با وجدان ، توافق پذیری ، روان? رنجورخویی وسبک حل تعارض همراهانه حل تعارض بین فردی، سازگاری زناشویی را پیش بینی می???کنند . در تبیین این بخش از یافته های پژوهش چنین به نظر می رسد که با وجدان بودن به جهت ایجاد سلامت روانی و هیجانی مناسب ، در کنار توجه به انتظارات و تشابهات در هنگام بروز تعارض به سازگاری زناشویی بیشتر برای زوجین منجر می?شود بدین ترتیب نتایج پژوهش موید آن است که ویژگی های شخصیتی همچنان به عنوان عامل مهم در تبیین سازگاری زناشویی از اهمیت و جایگاه خوبی برخوردار است .??????

نوشته ای دیگر :   منابع مقاله دربارههیف، ریشه، گیاه، میزبان

محدودیت ها
1- از آنجایی که در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه استفاده گردید ،ممکن است پاسخ ها واقعی نباشند
2- بدیهی است نتایج این پژوهش روابط همزمانی است لذا نباید به طور علّی-معلولی بکار برود.
3- جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش حاضر مربوط به دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه می باشد بنابراین تعمیم آن به سایر جوامع آماری با احتیاط انجام گیرد.

پیشنهادات
الف ) پیشنهادات پژوهشی
1- با توجه به اینکه طرح پژوهش حاضر همبستگی بود پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی به تاثیر این متغیرها به شکل آزمایشی بر سازگاری زناشویی توجه شود.
2- پیشنهاد می گردد این پژوهش در جوامع دیگر صورت گیرد و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه گردد.
3- پیشنهاد می گردد در پژوهش آتی رابطه بین حل تعارض و ویژگی های شخصیتی با متغیرهای دیگری مانند هوش هیجانی و تمایزیافتگی افراد سنجیده شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *