مراکز درمانی

Off By
دانلود پایان نامه

12-سایرمواردی که درشمول تعریف ماده1 قرارمی گیرند
باعنایت به بند12ماده مذکورمشخص می شود که مصادیق ذکرشده،تمثیلی می باشد؛بنابراین چنان
چه شخصی درقالب تعریف فوریت های پزشکی مندرج درماده1قراربگیردواحتیاج فوری به کمک داشته باشد.
هرچندکه ازمصادیق مصرح موردنظرقانون گذارنباشدبرفرض عدم کمک موضوع قابل پیگیری است.
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک
یکی دیگرازارکان تحقق جرم این است که فردی که درمعرض خطرجانی قراردارد،ازمرتکب تقاضای کمک ویااستمدادنمایدویااینکه اوضاع واحوال دلالت برضرورت کمک کردن نمایدبه عنوان مثال چنان چه فردی درحال غرق شدن اوباشد درچنین فرضی اوضاع واحوال دلالت بروجوب کمک کردن می نمایدیارهگذری که مشاهده می کندشخصی براثرحادثه یاسانحه ی ناشی ازوسیله نقلیه ویابراثربیماری،ناگهان برزمین افتاده وقادربه حرکت نیست واستمداد می طلبدعابر مذکور،نه تنهاازنظراخلاقی ،کهازنظرقانونی نیزمکلف به تلاش برای نجات فردمصدوم می باشد.
ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران
شرط دیگری که وجوددارد ،این است که کمک نمودن به اشخاص درمعرض خطرجانی ،نبایدخطری برای کمک کنندودیگران داشته باشدوبرفرض وجودچنین خطری،مرتکب قابل تعقیب نخواهدبودبه عنوان مثال،اگردرطبقه سوم ساختمانی آتش سوزی حادث شود،نبایدانتظارداشت شخصی کهناظروقوع چنین حادثه ای است وفاقدهرگونه تجهیزاتی است،واردآتش شده وبهاشخاصمحصوردرآتشکمک نمایدهمچنین چنان چه بیماری باحالت اورژانس به بیمارستانی انتقال داده شود،امابه لحاظ فقدان تحت خالی فقدان تحت خالی دربخش مراقبت های ویژه،نتوان اقدام درمانی موثری برای اوانجام دا دوتمسک به اینکه امکان جایگزین نمودن اوبابیماردیگری دربخش مراقبت های ویژهقابل پذیرش نخواهد بود؛مسئولان بیمارستان مربوطه بدین لحاظ قابل تعقیب نمی باشند .
مبحث سوم :رکن معنوی
بزه خودداری ازکمک به مصدومین ازجرایم عمدی است بنابراین،مرتکب بایدعالماًوعامداً جرم مذکورگردد،نکته ای که دراین خصوص قابل توجه می باشد اینکه،این جرم،جرمیمطلق است نه مقیدبه عبارت دیگر،صرف خودداری ازکمک به شخص مصدوم جرم بوده وقابل مجازات می باشدونیازی به حصول نتیجه نیست بنابراین چنان چه پزشکی ازکمک نمودن به بیماراورژانسی خودداری نمایدوبدین لحاظ شخص مذکورفوت نمایدهرچندکه میان خودداری ازکمک ومرگ متوفی رابطه علیت متصور نباشد،اماچنین شخصی به استنادقانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین قابل تعقیب خواهدبود
مبحث چهارم:مجازات خودداری ازکمک به مصدومین
بنداول:حقوق ایران
قانون گذاردرخصوص میزان مجازات اشخاص درقانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی،شقوق مختلفی رامطرح نموده است که به بررسی آنها می پردازیم:
1-اشخاص عادی:چنان چه افرادعادی ازکمک نمودن به اشخاص درمعرض خطرخودداری نمایند به مجازات حبس تایک سال وجزای نقدی تاپنجاه هزارریال محکوم خواهندشد
2-اگرمرتکب ازافرادی باشدکه به اقتضای حرفه خود بتواند کمک موثری نماید اماازانجام آن خودداری نماید همانندپزشکی که شاهدوقوع تصادفی باشد اماازکمک نمودن به مصدوم یا مصدومانخودداری کندمجازات حبس ازسه ماه تادوسال یا جزای نقدی ازده هزارریال یا یکصدهزارریال تعیین شده است . 1
3-چنانچه مسئولان مراکز درمانی اعم ازدولتی یاخصوصی ازپذیرفتن شخص آسیب دیده امتناع نمایندبه مجازات دوسال حبس یایکصدهزارریال جزای نقدی محکوم خواهندشد
4-هرگاه کسانی،حسب وظیفه یاقانون مکلف به کمک به اشخاص آسیب دیده ویااشخاصی که درمعرض خطرجانی قراردارند،باشند؛اماازانجام چنین کاری خودداری نمایند به مجازات حبس ازشش ماه تاسه سال محکوم می گردندبه عنوان مثال،چنانچه پزشک اورژانس بیمارستان ازکمک نمودن به بیماراورژانسی امتناع نماید به مجازات مذکورمحکوم خواهدشد ازیکی ازمراجع تقلید معصرپرسش وپاسخی به شرح زیرنقل شده است که دلالت برعدم ثبوت قصاص ودیه برتارک فعل دارد:
پرسش:اگرپزشک به قصدکشته شدن ومردن مریض یا مصدوم وی را معالجه نکندآیا قاتل محسوب می شود
ونسبت به قصاص یا دیه ضامن است؟
پاسخ:درفرض مذکورحرمت تکلیفی مسلم است ومعصیت بزرگی مرتکب شده اند ولکن موجب قصاص ودیه نیست .2
بند دوم:حقوق مصر
قانون گذارمصری نیزدرلابه لای قانون مجازات خودنیم نگاهی به کمک به افراد مصدوم ونیازمند کمک نموده است ودرمتن ماده 238 قانون اشاره ای به مجازات افرادی نموده است که با توجه به شغل وحرفه خوددر کمک به افراد مصدوم و نیازمند از این وظیفه اخلاقی خود صرف نظر نموده و هیچگونه اقدامی برای نجات جان مصدوم به عمل نیاورده اند.
طبق ماده 238 قانونی مجازات جمهوری عربی مصر « هر کس در وقت حادثه ارتکاب به جرم از کمک به مجنی علیه امتناع نموده یا در نتیجه کوتاهی در انجام یا حرفه و شغل خود و در نتیجه طلب کمک و استمداد شخص مصدوم ، با امکان آن از کمک و مساعدت خودداری کند به مجازات حبس که مدت آن کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نباشد و جزای نقدی که کمتر از صد جنیه و بیشتر از پانصد جنیه نباشد یا به یکی از این دو مجازات محکوم می شود . اگر در اثر جرم بیشتر از سه نفر فوت نمایند مجازاتمرتکب حبس که کمتر از یک سال و بیشتر از هفت سال نباشد خواهد بود .»
همانگونه که از متن ماده مزبور بر می اید متن ماده همان عبارت ذکر شده در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفعمخاطرات جانی مصوب 5/3/1354 ایران می باشد اما پایان ماده مزبور نکته ای در خود توجه دارد که بر حسب آن چنانچه فردی که حرفه اصلی او نجات جان افراد مصدوم باشد فلذا در اثر حادثه ای بیش از سه نفر در معرض مرگ حتمی قرار بگیرند و در نهایت به دلیل عدم انجام وظیفه ، بیش از سه نفر از مصدومین فوت کنند قانون گذار مصری مجازات شدیدتری را برای مرتکب جرم مزبور در نظر گرفته است . به عنوان مثال پزشکی که شاهد وقوع تصادفی باشد اما از کمک نمودن به مصدوم و یا مصدومان خودداری کند .