اکتبر 31, 2020

مدیریت بحران

حفاظت پیشگیرانه روشی است که اصالت اثر را حفظ و نیاز به اقدامات مرمتی را کاهش میدهد . هرچند خود در ابتدا هزینه هایی را جهت ایجاد شرایط ساماندهی و همچنین اقدامات حفاظتی بر روی خود اثر را دارد اما مزیتهای موجود آن بار هزینه های اندک را توجیه میکند.
این نگرش از ابتدای طرح نیاز به توجه جدی در مراکز موزهای و آرشیوی دارد و به همراه اهداف نمایشی و مطالعات علمی و فرهنگی مد نظر قرار میگیرد . انتخاب محل ساخت مراکز آرشیوی و موزه ای ، مصالح استفاده شده در بدنه بنا ، ابعاد بنا و تهیه نقشه های کلی و اجرایی، تأسیسات برقی، نورپردازی، شرایط رطوبتی و حرارتی و به کار گیری هرنوع تأسیسات و تجهیزات که در فاکتورهای شیمیایی، فیزیکی و انسانی نقش دارد، نیاز به اظهار نظر کارشناسان حفاظت و مرمت دارد.
به منظور حصول به شرایط مطلوب در موزهها و مخازن نیاز است تمهیدات ویژه ای اندیشیده و به کار گرفته شود. در انتخاب تجهیزات و تأسیسات حتی الامکان از خواص آن ، اطلاع حاصل نمود.
حفاظت پیشگیرانه بوسیله تمام کارکنان موزه با حمایت سازمانهای مرتبط ، اساتید دانشگاه و عموم مردم درک و اجرا میشود. مستندسازی و نظم در نگهداری مجموعهها، اقدامات حفاظتی مناسب مجموعهها و برنامههای آموزشی و پژوهشی (انتشارات،سخنرانی ها و کنفرانسها) رمز موفقیت یک موزه است.
نیاز گذار موزه های ایران از نظام مدیریت سنتی امری ضروری به نظر میرسد، حفاظت پیشگیرانه و بلاخص مدیریت خطر و مدیریت بحران رویکرد جدی و ضروری برای موزههای ایران در شرایط کنونی است.
3-9- تحلیل خطر در حفاظت از آثار موزهای
اصول تحلیل خطر و مدیریت آن را کراک فورد(1986) به طور خلاصه بیان کرده است. بسیاری متون در مورد مدیریت خطر، بر خطر مالی متمرکز است مثلاً در ارتباط با بیمه و یا پول رایج اما «کراک فورد» در مورد اصول کلی کاهش خطر و نتایج مالی آن بحث می‌کند. این زمینه‌ای است که بسیار برای حفاظت، کاربرد دارد. به منظور کنترل مجموعه ها، خطرات را بشناسیم و ارزیابیشان می‌کنیم و تصمیم بگیریم که چگونه با خطر مواجه شویم و سیستم‌ها فاقد کنترل را شناسایی کنیم و در نهایت، جبران خسارت را در مقیاس بزرگ، طراحی کنیم.
3-9-1- جزییات خطرات برای مجموعه ها
خطر مرکب از 4 جز تلقی می‌شود :
تهدید‌ها : نیروهایی که می‌توانند باعث زیان شوند.
منابع : آنچه در خطر است (در مورد این مبحث، اشیاء و مجموعه های تاریخی)
اصلاح عوامل که احتمال یا شدت عواقب خطر را کاهش می‌دهند.
عواقب تحقق تهدید : تأثیر خسارت بر عملیات سازمان
«اشلی – اسمیت» به طور کامل، مقوله‌های خطر را برای مجموعهها بررسی کرده‌اند، «میکالسکی» همچنین در این زمینه کار کرده است تا یک درک عمومی ‌در مورد خطر برای مجموعه ها تعمیم دهد تهدیدها را او چنین شناسایی می‌کند: نیروهای فیزیکی، مجرمین، آتش، آّب، آفات، آلاینده‌ها، تشعشع (نور)، دمای نادرست و رطوبت نسبی نادرست، اینها را می‌توان چنین خلاصه کرد:
نیروهای فیزیکی
تهدید از جانب مردم
تهدید از جانب شرایط محیطی نامناسب
تهدید از جانب بلایای طبیعی
«میکالسکی» واکنشهای حفاظتی را به طور مفصل به عنوان یک سری مراحل، بار دیگر به عنوان پیشگیری آتش و کنترل آن، پیشگیری، بررسی، حفظ، کنترل و احیا، تحلیل می‌کند.
3-9-2- خطر: شدت و بسامد
خیلی نادر

نوشته ای دیگر :   صلح و امنیت بین المللی