قانون مجازات اسلامی

Off By
دانلود پایان نامه

الف )شخصیت مرتکب
قانون گذاران ایران ومصر با قید عبارت وکلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند در مواد قنون مجازاتشان در مقام بیان این بوده اند که اشخاص نامبرده شده در موارد یا دشده ،همانند اطباء جراحان ،ماما ها وداروفروشان ،جنبه تمثیلی داشته وچنانچه هر کسی به مناسبت شغل یا حرفه خود از اسرار مردم مطلع شود واقدام به افشای آن نماید مرتکب جرم افشاءاسرار می گردد
ب)وجود سر یا راز
سر در لغت به معنای کار پوشیده ومخفی ورازآمده است .1و در اصطلاح حقوقی نیز « امری است که نوعاً داعی بر اخفاء آن داشته باشند . بنابراین اگر افرادی به ندرت میل به اخفاء امری نداشته باشند و در اظهار آن اقدام کنند . ما ضرری به ماهیت سری بودن آن امر ندارد؛ یعنی سری بودن آن را منفی نمی کند .»2
همانند پزشک بدون مناسبت با شغل خود از بیماری کسی مطلع وآن را نزد دیگران بازگوکندچنین عملی مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی ایران وماده310قانون مجازات مصر نخواهد شد.
ج)افشاء نمودن سّر
جزء سوم از رکن مادی جرم افشاءاسرار ،اطلاع یافن اشخاصی است که صلاحیت آگاهی از اطلاعات را ندارد طریقه ی افشای اسرار در تحقیق جرم موثر نمی باشد وممکن است به صورت کتبی ،شفاهی،تصویر،علنی،غیر علنی،کلی یا جزئی صورت پذیرد بنابراین چنان چه شخصی به پزشکی مراجعه وپزشک مزبورپس از معالجه ،در قالب مقاله ای علمی که نام بیمار ونوع بیماری اورادر مجله ویا روزنامه ،اعلام نماید،با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود .
نکت قابل توجه اینکه افشاءسر حتی نزدیک نفرنیز برای تحقق جرم کافی است ونیازی نیست که مرتکب نزد چند نفر یا گروه خاص اقدام به افشاءاسرار نماید.
مبحث سوم: رکن معنوی
جرم افشاءاسرار جرایم عمدی است بنابراین مرتکب باید عالماًوعامداًاقدام به افشاءاسرار نماید،لذا چنان چه شخصی به واسطه سهل انگاری ، بی احتیاطی ویا بی مبالاتی اقدام به افشا نمودن سر دیگری کند قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
نکته قابل توجه اینکه سوءنیت خاص مرتکب ،همانند هتک حیثیت صاحب راز ویا قصد اصرار به اونقشی درتحقق ؟؟مذکور ندارد وصرف افشاءنمودن سربا علم واطلاع برای تشکیل رکن معنوی جرم کفایت می کند.
مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار
در حال حاضر مطابق ماده 648قانون مجازات اسلامی ،مجازات افشاء اسرار سه ماه ویک روز تا یک سال حبس ویا به یک میلیون وپانصد هزارتاشش میلیون ریال جزای نقدی می باشد بدیهی است چنان چه در نتیجه این جرم ،ضرریمادی ویا معنوی به مجنی علیه واردشده باشد حسب مقررات قانونی ،چنین خساراراتی قابل مطالبه می باشند. قانون گذار مصری هم در ماده 310قانون مجازات مصر برای اطباء وجراح وماما وداروفروشان درمواردی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند در غیر از موارد قانونی اسرار بیماران را افشاءنمایندبه مجازات حبس که بیشتر ازشش ماه نباشد یا به جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنیه نباشد محکوم می نماید.
نکته قابل توجه اینکه چنان چه قانون گذار مجازات خاصی برای افشاء اسرار تعیین نموده باشد،همان مجازات اعمال می گردد.
به عنوان مثال مطابق ماده 501 قانون مجازات اسلامی هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد وتصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماًوعامداًدر اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارد قراردهد یا از منادآن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات ومراتب جرم به به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.1
گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع
وظیفه پزشک منحصر در معالجه بیماران نیست،گاهی اوقات ،مراجعات چیزی بیشتر از بررسی حال خویش ودادن گواهی به آنان از پزشک نمی خواهند وپزشک وظیفه دارد به درخواست بیمار جواب مساعد داده وگواهی لازم را صادر نماید با این قید که متن این گواهی باید مطابق با واقعیت باشد.پزشکان در تمام جوامع واز جمله در میهن ما دارای شأن جایگاه خاصی اند شیوه های درمانی وتوصیه های پزشکی آنان برای بیماران وبستگان آنها مورد توجه ودربسیاری از موارد حجت است در همین راستا گواهیهایی که پزشکان تنظیم می کنند وبه اشخاص حقیقی تحویل می دهند به منزله سندی معتبر مورد پذیرش واستناد است بنابراین لازم است جامعه پزشکی با دقت وامانت داری ورعایت موازین علمی پزشکی وجنبه های اخلاقی حاکم بر حرفه طبابت ،گواهیهای پزشکی را تهیه وصادر نمایند تادر اثر غفلت یا اغراض غیر اخلاقی گواهیهای نادرست وکذب که سبب پایمال شدن حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی می گردد صادر نشود.
صدور گواهیهای خلاف عملی مذموم است که باعث سلب اعتماد مراجع دولتی ،مردم وحتی خود شخص گیرنده واستفاده کننده از گواهی خلاف واقع می گردد به هر صورت به دنبال صدور گواهی پزشکی امکان دارد فردی از حضور در محل کار یا تحصیل خویش معاف شده یابتواند در موقع مقرر در داگاه یا مراجع قضایی یا انتظامی حاضر نشود ودادرسی به تعویق افتد یا فردی که از پرداخت دیو خود ناتوان است با گرفتن گواهی خلاف عذر خود را موجه جلوه دهد در حقیقت گواهی پزشکی در پاسخ به در خواست های شخصی یا به دنبال استعمال وپرسش نهاد های رسمی صادر می شود که انواع آن عبارتند از: گواهی نامه برای معافیت از خدمت نظام وظیفه گواهی نامه تندرستی برای رانندگی ،گواهینامه برای مسافرت هوایی و…
هنگام صدور گواهی های پزشکی باید ابتدا امراز هویت کامل وقابل اعتمادی از متقاضی به عمل آید وعنداللزوم در برخی موارد نسبت به الصاق عکس فرد که امضاءیا ممهور شده باشداقدام کرده نکات درج شده در گواهی باید واضح ،صریح و قابل فهم برای مراجع استفاده کننده باشد ودر صورتی که به شکل دست نوین تهیه شده باشد باید خوانا وغیر قابل تحریف : افزایش وکاهش مطالب یا تغییر در حروف واعداد باشد علاوه برآن مشخصات کامل پزشک معالج شماره نظام پزشکی ونشانی وی باید در برگه گواهی ها در دو نسخه تنظیم شوند نسخه اول تحویل متقاضی شود نزد پزشک باقی بماند بنابراین ارکان تشکیل دهنده صدور گواهی نامه خلاف واقع به شرح ذیل می باشد:
مبحث نخست:رکن قانونی
رکن قانونی جرم صدور گواهینامه های خلاف واقع توسط پزشک را مواد 539قانون مجازات اسلامی وماده 222قانون مجازات جمهوری عربی مصر تشکیل می دهد که بر حسب مورد ابتدا به بررسی این مواد در حقوق ایران وبه بحث وبررسی در حقوق مصر وتفاوت این مواد با هم می پردازیم
بند اول:حقوق ایران
در ماده 110قانون مجازات عمدی مقرر شده بود طبیب یا جراح هرگاه تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در اذارات رسمی بدهد از 6ماه تا2سال حبس ؟؟؟محکوم خواهد شد هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه وعده وتعارف داده شده باشد به علاوه استرداد وضبط تعارف به حبس ؟؟؟ازیک تا 3سال وبه تادیه 50تا5000تومان غرامت محکوم خواهد شد.
در حال حاضر مطابق ماده 539قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع در باره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد.1 به حبس از شش ماه تا دوسال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد وهر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد وضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد