قانون مجازات اسلامی

Off By
دانلود پایان نامه

در حقیقت وجود این دوجزءاز رکن مادی برای تحقیق سقط جنین لازم وضروری می باشد.
بند اول) حقوق ایران
درکتب حقوقی غالبا سقط جنین را اخراج قبل از موعود جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن بنا شد تعریف کرده اند در حالی که در سقط جنین جنایی ملاک سقط شدن جنین سلب حیات آن است نه احزاج آن هر چند که جنین سلب حیات شده ممکن است پیش از موعود خارج شود وصرف اخراج پیش از موعود جنین را نمی توان سقط جنین دانست.
قانون گذار درماده 622 قانون مجازات اسلامی بیان نموده هرکس عالماًوعامداًبه واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ،موجب سقط جنین وی شود علاوه برپرداختد دیه ویا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد ملاحظه می شود سقط جنین موضوع این ماده سقط از راه ضرب ویا اذیت وآزار زن حامله است که شامل اذیت وآزار روحی او نیز می شود.
منظور از ضرب انجام فعلی است که تمامیت جسمی زن حامله را مورد تعرض قرارداده ومنتهی به سقط جنین شود بنابراین اصابت ضربه به جنین شرط نیست و وسیله ایراد ضرب موثر در مقام نمی باشد.
منظور از اذیت وآزار به معنای رنج،عذاب،شکنجه،اندوه ،غم وتألم است که برخلاف «ضرب» برتمامیت بدن زن حامله اصابت نمی کند ولی موجب تألم ،زحمت وبه ستوه آوردن وی می گردد ودر نهایت منتهی ،سقط جنین گردد رفتار های ذیل را می توان از مصادیق اذیت وآزار محسوب کرد.
انفجارصوتی ،اسلحه کشیدن،تحریض سگ درنده ،آمیزش خشونت آمیز در روز های آخر حاملگی ،ادای سخنان رکیک،فریادکشیدن وامثال آنها سقط جنین موضوع این ماده می تواند از ناحیه هر فردی اعم از پزشک وغیر پزشک ارتکاب یابد.1 بنابراین چنان چه کسی برروی زنی اقدام به انجام عملیاتی جهت سقط جنین او نماید ولی بعداًکشف گردد که منجی علیه حامله نبودن ،چنین شخصی به لحاظ سقط جنین عمدی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود وعملیات انجام شده را جرم محال می نامند ودر صورتی که زن حامله باشد ولی وسیله ارتکاب جرم حزاب باشد جرم عقیم است که درقوانین جزایی ایران ،مجازاتی برای جرم عقیم ومحال پیش بینی نشده است.2
بعلاوه در مورد ماده: 622باید گفت که کلمه قصاص بکار رفته در این ماده در مورد شخص مادر بکا رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد .
در قصاص نفس ممکن است به علت قتل مادر به قصاص نفس وبه علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری وپرداخت دیه محکوم شود .
ودر قصاص عضو ممکن است مرتکب از جهت ضرب وجرح نسبت به مادر به قصاص عضو واز جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال و پرداخت دیه جنین محکوم می شود.وچنان چه صدمه وارد ه به مادر در حد قصاص عضو نباشد مرتکب به پرداخت دیه نسبت به مادر از جهت صدمه وارده وبه 1تا3سال حبس تعزیری وپرداخت دیه از جهت سقط جنین محکوم می شود .
در ماده 623 نیز آمده است هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماًو عامداًزن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
مگر اینکه ثابت شود این اقدامات برای حفظ حیات مادر می باشد در هر صورت حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده مذکور ؛تاظر به اسقاط عمدی جنین با وسایل شیمیایی وفیزیکی توسط افراد عادی وغیر متخصص می باشد نکته ای که در میان مده قابل توجه می باشد.
اینکه دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری در قسمت دوم ماده مذکور از نظر کیفری مصداقی از معاونت در جرم می باشد .
اما قانون گذار را به عنوان جرم خاصی تلقی نموده است .1
در این ماده قانون گذار یکی از مصادیق معاونت در جرم (تسهیل وقوع جرم)را مستقلا مورد حکم قرارداده است و وسایل ممکن است فیزیکی باشند مثل وسایل وابزار مزاجی برای تراشیدن انساج وممکن است شیمیایی باشند مثل مشروبات همچنین مطایق ماده 624 اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .
قانون گذار درصدراین ماده به دو گروه از اشخاص اشاره کرده که عبارتند از :
1-طبیب،مامایا داروفروشی که برابر مقررات وقانون تشکیل وزارت بهداشت –درمان وآموزش پزشکی مجاز به طبابت ،ما مایی وداروفروشی هستند.
2-اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند.
ممکن است عمل طبیب یا مامایا داروفروش به شکل معاونت یا مباشرت در سقط جنین باشد. به نظر میرسد این فراز از مادهد 624 شامل افرادی می گردد که دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت – درمان وآموزش پزشکی برای انجام چنین مشاغلی نمی باشد بنابراین افراد می بایست سقط جنین را شغل وحرفه خود قرار داده وبه عبارت دیگر به این امور اشتغال داشته باشند وچنان چه فردی به این امور هم اشتغال نداشته باشد حتی به طور غیر رسمی ولی چنین عناوینی را اتخاذ نماید مشمول این ماده خواهد بود.
بند دوم:حقوق مصر
در حقوق مصر هم از جنین وحمایت از آن درقانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررات مختلفی می توان یافت علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بجه باید پیش از حاملگی انجام شود ونه بعداز آن معلولاسقط جنین که در سطح جهان رو به افزایش است در کشور مصر هم به کرات دیده می شود که بسیاری از افراد [عادی –پزشکان] در بسیاری از موارد اقدام به سقط جنین از راههای متفاوت می نمایند.
جنین در فرهنگ لغت مصریان به معنی هرچیز پوشیده ومستور وبه نطفه موجود درشکم اطلاق می شود بعلاوه از نظر طبی سقط جنین عبارت است از اخراج پیش از موعود جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.
سقط جنین به عنوان اخراج قبل از موعود طبیعی ز ایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد