عوامل موثر بر ترجیح مشتریان

دانلود پایان نامه

خاکی، غلامرضا. (1390). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: نشر بازتاب.
دستمرد،محسن. (1389). رتبه بندی شخصیت برند محصولات آرایشی-بهداشتی ایرانی و وارداتی با به کارگیری مدل جنیفر آکر. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.
روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید. (1387). مدیریت بازاریابی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.
سکاران، اوما. (1390). روش های تحقیق در مدیریت.ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهموری،چاپ نهم.
سلطانی، فلورا. (1388). نهادی کردن نوآوری در سازمان. تهران: رسا.
شمس، راحیل. (1386). بررسی ارتباط میان عناصر آمیخته بازاریابی منتخب و ارزش ویژه برند تلفن های همراه در میان گروه سنی جوانان در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه تهران.
صابری، جعفر. (1388). بررسی وضعیت خدمات بیمه ای بر اساس ترجیحات مشتریان در موسسات بیمه دولتی و خصوصی شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران.
صمدی، منصور؛ حاجی پور، بهمن و دهقان، میثم. (1388). بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاههای زنجیر های رفاه در شهر تهران. اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره دوم ،صص 149-165.
صنایعی، علی؛ کتابی، سعیده و مرتضی پور، حیدر. (1384). مطالعه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک تلویزیون با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی شهر اصفهان). مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال17، شماره 3، صص 41-57.
طبیبی، سید جمال الدین؛ ملکی، محمدرضا و دلگشایی، بهرام. (1388).تدوین پایان نامه، رساله، پروژه پژوهشی و مقاله علمی. تهران: انتشارات فردوس، چاپ اول.
عطافر، علی و محمودی، سمیه. (1388). بررسی گرایش خریداران در فرآیند تصمیم گیری در بازار تلویزیون در شهر اصفهان. فرهنگ مدیریت، دوره 7، شماره 19، صص143-163.
قاسمی، سعیده. (1389). سنجش ارتباطات یکپارچه برندال جی در شرکت مادیران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران.
کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری. (1385). اصول بازاریابی. ترجمه: بهمن فروزنده. تهران: انتشارات آموخته.
کاپفرر، ژان. (1385). مدیریت راهبردی نام تجاری. مترجم: سینا قربانلو. تهران: انتشارات مبلغان.
هاوکینز،دل؛ بست راجر وکانی، کنث. (1385). رفتار مصرف کننده. مترجم: احمد روستا و عطیه بطحایی. تهران: انتشارات سارگل.
ب) منابع خارجی
Aaker, D.A. (1996). Building strong brands. New York: Free Press.
Aaker, J. L. (1997, August). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 347−356.
Aaker, J. L. (1999, February). The malleable self: The role of self-expression in persuasion. Journal of Marketing Research, 36, 45−57.
Aaker, J. L., Benet-Martinez, V., & Garolera, J. (2001, September). Consumption of symbols as carriers of culture: A study of Japanese and Spanish brand personality constructs. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 492−508.
Aaker, J.L. & Fournier, S. (1995). A brand as a character, a partner and a person: three perspectives on the question of brand personality. Advances in Consumer Research, 22(3), 391-395.
Aaker, D.A and Jacobson, R. (2001). The value of relevance of brand attitude in high technology market. Journal of Market Research, 38(4), 485-94.
Addis, M. and Holbrook, M.B. (2002), On the conceptual link between mass customisation and experiential consumption: an explosion of subjectivity. Journal of Consumer Behaviour, 1(1), 50-66.