نوامبر 24, 2020

دسته بندي علمی – پژوهشی : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت …

۵-۴٫ بررسی یافته های پژوهش با توجه به مدل تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری
با توجه به مدل ارائه شده و معادلات ساختاری بین متغیرها و اثرات مستقیم و غیر مستقیم وکل متغیرها بر روی یکدیگر می توان درجه تاثیر کلیه متغیر ها را مورد بررسی قرار داد . همانطور که قبلا بیان شد بین کلیه متغیرهاروابط معنی داری وجود دارد. در این راستا فرضیات تحقیق از بعد میزان اثرگذاری هریک از متغیرها بر یکدیگر بیان شده و نتایج مربوطه ارائه می گردد.
فرضیه اول : نظرات مثبت خانواده درباره برند با آگاهی رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که نظرات مثبت خانواده درباره برند با آگاهی رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر ۲۹/۰ می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد اطلاعات مثبت در خانواده ما شاهد ۲۹/۰ تغییر در متغیر آگاهی می باشیم.
فرضیه دوم: نظرات مثبت خانواده درباره برند با تداعی از برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که نظرات مثبت خانواده درباره برند با تداعی از برند رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر ۵۵/۰ می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد اطلاعات مثبت در خانواده ما شاهد ۵۵/۰ تغییر در متغیر تداعی از برند می باشیم.
فرضیه سوم: نظرات مثبت خانواده درباره برند با کیفیت درک شده رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که نظرات مثبت خانواده درباره برند با کیفیت درک شده رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر ۶۵/۰ می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد اطلاعات مثبت در خانواده ما شاهد ۶۵/۰ تغییر در متغیر کیفیت درک شده می باشیم.
فرضیه چهارم: نظرات مثبت خانواده درباره برند با وفاداری رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که نظرات مثبت خانواده درباره برند با وفاداری رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر ۷/۰ می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد اطلاعات مثبت در خانواده ما شاهد ۷/۰ تغییر در متغیر وفاداری می باشیم.
فرضیه پنجم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی در ارتباط است (رد)
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی رابطه ندارند. ضریب استاندارد اثر برابر ۰۴/۰- و اعداد معنا داری نیز ۳۹/۰- می باشد و به دلیل اینکه عدد معناداری بین ۹۶/۱ و ۹۶/۱- می باشد لذا این فرضیه رد می شود.
فرضیه ششم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با تداعی رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر ۳۸/۰ می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد تغییر در ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی ما شاهد ۳۸/۰ تغییر در متغیر آگاهی می باشیم.
فرضیه هفتم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با کیفیت درک شده رابطه معنی دار دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با کیفیت درک شده رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر ۲۱/۰ می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد تغییر در ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی ما شاهد ۲۱/۰ تغییر در متغیر کیفیت درک شده می باشیم.
فرضیه هشتم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با وفاداری در ارتباط است
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با وفاداری رابطه منفی دارد و ضریب استاندارد اثر برابر ۳۶/۰- می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد تغییر در ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی ما شاهد ۳۶/۰- تغییر در متغیر وفاداری در جهت عکس می باشیم.
فرضیه نهم: آگاهی به برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد (رد)
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که آگاهی به برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار ندارد . ضریب استاندارد اثر برابر ۰۲/۰ و عدد معنا داری نیز ۵۳/۰ می باشد و به دلیل اینکه عدد معناداری بین ۹۶/۱ و ۹۶/۱- می باشد لذا این فرضیه رد می شود.
فرضیه دهم: تداعی از برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که تداعی از برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر ۴۷/۰ می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد تغییر در تداعی از برند ما شاهد ۴۷/۰ تغییر در متغیر ارزش ویژه برند می باشیم.
فرضیه یازدهم: کیفیت درک شده با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که کیفیت درک شده با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر ۴۵/۰ می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد تغییر در کیفیت درک شده ما شاهد ۴۵/۰ تغییر در متغیر ارزش ویژه برند می باشیم.
فرضیه دوازدهم: وفاداری با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج بدست آمده از مدل تحلیل مسیر، ملاحظه می شود که وفاداری با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر ۲۳/۰ می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد تغییر در وفاداری ما شاهد ۲۳/۰ تغییر در متغیر ارزش ویژه برند می باشیم.
با توجه به مباحث مطرح شده و نتایج بدست آمده، جدول زیر طراحی شده است که مقدار همبستگی ، نوع رابطه متغیرها ، ضریب استاندارد ، نتایج نهایی و تحقیقات همراستا را نشان می دهد

نوشته ای دیگر :   عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار ...

فرضیه مسیر مقدار همبستگی نوع رابطه ضریب استاندارد اعداد معناداری نتیجه تحقیقات همراستا