اکتبر 28, 2020

سیستم ارزیابی عملکرد

فرآیند مدیریت :
بدون توجه به رشته فنی یا تخصصی، فرآیند مدیریت مراحل زیر را در بر میگیرد:
هدف گذاری
مشخص کردن مسئولیت و تفویض اختیار
تخصیص منابع
طراحی کنترلها و شیوه نظارت بر پیشرفت کار
حل مسائلی که پیش میآید
ارزیابی عملکرد و پیامد
3-2- مدیریت منابع انسانی و ارزیابی عملکرد در موزهها
مدیریت منابع انسانی
تعداد کارکنان یک موزه بسته به اندازه و محتوای آن متفاوت است. امور یک موزه تاریخی محلی و کوچک میتواند تنها با یک یا چند کارمند داوطلب به گردش در آید، در حالی که تعداد کارکنان یک موزه بزرگ تاریخ طبیعی ممکن است حتی به چند صد نفر نیز برسد.
در برخی کشورها، موزهها دارای هیأت مدیره میباشد، این هیأت که شامل شهروندان معتمد، مدیران جامعه، صاحب منصبان و دیگر اعضاء مورد وثوق است مسئولیت نظارت برسرمایههای اصلی موزه یعنی مجموعههای موزهای را بر عهده دارد. وظیفه اصلی هیأت مدیره تعریف مأموریت موزه و هدف از آن، تبین اصول حاکم بر فعالیت موزه و اطمینان از وجود منابع مالی کافی برای تحقق اهداف موزه است. این وظایف در کشور ما بر عهده سازمان میراث فرهنگی میباشد. علاوه بر ریاست سازمان یا هیأت مدیره، موزهها دارای یک مدیر میباشد. مدیر موزه باید دارای تجارب کافی و استعدادهای لازم برای ایفای چنین نقش تخصصی و پیچیدهای باشد و همچنین موزهها دارای کارکنانی هستند که مسئولیتشان با توجه به اندازه و نظام و رویه موزه متفاوت است، که شامل موزهدار، طراحان نمایشی، کارکنان بخش ثبت، کارکنان بخش برنامه ریزی آموزشی و حفاظتگرها که مسئولیت حفاظت فیزیکی آثار موزهای را بر عهده دارند و..
باید بخاطر داشت که فعالیتهای موزهای، حاصل فعالیت جمعی تمامی بخشهای موزه و در واقع کارکنان آن است. اگرچه باید پذیرفت که موزههای مختلف از قابلیت و شرایط متفاوت برخوردارند، اما آنچه حائز اهمیت است، و یک سمت گیری کلی در موزهها به نمایش میگذارد، استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده برای ارائه خدمت است.
علی القاعده تناسبی میان سطح و زمینه تحصیلات کارکنان موزه و وظایف بر عهده آنها وجود دارد.
روشن است که صرف در اختیار داشتن چنین مدارک آموزشی و علمی جهت توفیق در وظایف موزه داری کفایت ننموده و گذراندن دورههای آموزشی مرتبط، خاصه در امور موزه داری و… همواره مورد توجه و در اولویت کاری نظام آموزشی کارکنان موزهها قرار دارد.
با گذر زمان و تحول رسالت، نقشها و وظایفی که موزهها برای خود قائل هستند، ساختارهای سازمانی موزهها نیز برای پاسخگویی به نیاز اداری در شرایط جدید متحول گردیدند. ساختار جدید سازمانی موزهها شکلی نظیر آنچه در نمودار زیر آمده است به خود گرفته است.
نمودار3-1 – ساختار سازمانی جدید موزهها
(منبع:کتاب موزه،موزه داری و موزه ها ص72)
3-2-1- ارزیابی عملکرد در موزهها
یکی از مهمترین وظایف مدیریتی در موزهها به موضوع ارزیابی عملکرد موزه باز میگردد. مدیران موظف هستند تا با توجه به مأموریت، اهداف و وظایف تبیین شده برای موزهها و ضمن مراقبت مستمر از اقداماتی که در موزه در جریان است نسبت به ارزیابی عملکرد موزه تحت مدیریت خود اقدام نماید. مدیران برای انجام وظیفه خود علیالقاعده از یک سیستم ارزیابی عملکرد بهره میجویند. بدین ترتیب ضمن تعیین معیاری برای هر یک از متغییرهای کلیدی مدنظر موضوع دستیابی به این معیار یا انحراف از آن میتواند اسبابی برای سنجش عملکرد کلی و نیز بهبود عملکردها باشند.
مهمترین محوری که میتواند در جریان یک سیستم ارزیابی عملکرد مد نظر قرار داشته باشد در واقع به نحوه بهره برداری مدیریت موزه به عنوان مدیریت سازمان از منابع در اختیار او باز میگردند. این منابع عناصری همچون مردم (افراد کارکنان و بازدیدکنندگان) مجموعه موزه، تجهیزات، ساختمانها، پول و زمان را در بر میگیرد.

نوشته ای دیگر :   قرآن کریم