دانلود پایان نامه درباره طبقه بندی، پرسش نامه، جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری

دانلود پایان نامه

است تاثیر گذار باشد ولی سعی بر آن بود تا آنچه دیده میشود نگاشته شود و حضور پژوهشگر، مانع تاثیر گذاری باشد. عوامل محیطی بر نوع و روش گرد آوری اطلاعات موثر است. در این روش استاندارد کردن و طبقه بندی اطلاعات مشکل است ( بویژه در ثبت رفتار انسانی ). برای نمونه های زیاد وقت گیر و پر هزینه است.
۱-۸-۳مصاحبه
مصاحبه یکی دیگر از روش های جمع آوری اطلاعات این پژوهش است که در آن به صورت حضوری از افراد یا گروهایی چون تولیدکنندگان، فروشندگان، مصرفکنندگان پرسش شد. نکته مهم آن است که سوالات مصاحبه، از پیش اندیشیده شده و تعیین شده است. آنچه مصاحبه را به صورت های مختلف طبقه بندی میکند میزان انعطاف پذیری آن و یا نحوه اجرای آن است. مصاحبه را یکی ازروشهائی دانسته اند که امکان دریافت پاسخ در آن بیش از روش های دیگر است، زیرا در هنگام مصاحبه امکان تحریک آزمودنی برای دادن پاسخ وجود دارد و نیز می توان در صورت ابهام با توضیح موضوع را روشن ساخت.( هوشیار،افتخاری راد،۱۳۹۱)
درپژوهش شناخت مؤلفه های هنری تاثیرگذار از انواع مختلف مصاحبه بنا به شرایط پاسخگویی استفاده شد. مصاحبه انعطاف پذیر یا آزاد، در این پژوهش صورت پذیرفت، نوع چارچوب و حدود پرسشها مشخص ولی زمان و توالی پرسش به شرایط پاسخدهی افراد بستگی داشت.دراین مصاحبه رفتار، طبیعیتر است و اطلاعات واقعی تری بدست می آید. سوالات اضافی نیز در زمان مصاحبه طرح شد. مصاحبه با انعطاف پذیری متوسط یا منظم : در این نوع مصاحبه ، مصاحبه گر از پرسشنامه ای با پرسشهای مشخص و با توالی ثابت استفاده می کند ، اما معمولا پرسش ها به صورت باز هستند. در این جا جمع آوری اطلاعات کمی و سطحی است که از این روش استفاده نشد. مصاحبه با انعطاف ناپذیریا پرسشنامه همراه با مصاحبه : مصاحبه گر از پرسش نامه ای با پرسش های مشخص و با توالی استاندارد استفاده میکند. پاسخها ثابت و از قبل پیش بینی و طبقه بندی شده اند و معمولا پرسش ها به صورت بسته هستند. این روش در مطالعات بزرگ و زمانی که پژوهشگر از تنوع پاسخ ها اطلاع دارد بکار می رود.
سعی بر آن بود تا نکات مهم در مورد انجام مصاحبه لحاظ شود از قبیل: تکلم با زبان شخص مصاحبه شونده زیرا در برخی موارد جامعه آماری ما کم سواد بودند و یا به دلیل سن بالا قادر به خواندن نبودند، دخالت ندادن تمایلات شخصی،کسب اجاره درهنگام استفاه از دستگاه ضبط صدا، رعایت مقام وموقعیت اجتماعی افراد، بیان توضیحات کافی قبل از شروع مصاحبه انجام میشد.
۱-۸-۴ پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و عبارت است از مجموعه‌ای از پرسش‌های هدف دار که با بهره گیری از مقیاس‌های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.
پرسشنامه در این پژوهش، شامل دسته ای از پرسش هاست که برطبق اصول رسیدن به پاسخ سوالات و اهداف پژوهش تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه میشود و پاسخگو بر اساس تشخیص را خود جواب ها رادر آن می نویسد. هدف از ارائه پرسشنامه، کسب اطلاعات معین در مورد موضوع پژوهش است. بزرگ بودن گروه یا جامعه مورد مطالعه، یکی از دلایل مهم برای استفاده از پرسش نامه است چه امکان مطالعه نمونه های بزرگ را فراهم می آورد. کیفیت تنظیم پرسشنامه در بدست آمدن اطلاعات صحیح و درست و قابل تعمیم بسیار با اهمیت است.
بر اساس نحوه اجرای پرسش نامه و نیز نوع سوالات پرسشنامه می توان آنرا به دسته های متفاوت تقسیم نمود.
• پرسشنامه باز
در این نوع پرسشنامه با سوالات باز روبرو هستیم.در اینجا پاسخگو می تواند بدون محدودیت هرپاسخی را که مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنویسد و یا در آن زمینه توضیح دهد. در اینگونه سوالات ، اطلاعات دقیق تر، کامل تر و دارای ارزش بیشتر هستند ولی طبقه بندی و نتیجه گیری از آنها مشکل تر و له تجربه زیاد نیازمند است.
• پرسشنامه بسته
پرسشهای بسته در این پژوهش، نوع پرسشنامه بسته ارائه می شود. برای هر پرسش تعدادی گزینه و پاسخ انتخاب شده است که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها رابه عنوان پاسخ بگزیند. هریک از پاسخ ها به گونه ای تنظیم شده است که در عین منطقی بودن برای آن سوال از پاسخ مربوط به دیگر سوالات مجزاست. در اینجا پاسخ ها را می توان به سرعت نوشت و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی پاسخ ها نیز ساده تر است اما اطلاعات به دقت و کاملی پرسش نامه باز نیست. با توجه به اینکه در پاسخ به سولات پژوهش، گاهی خود فرد پاسخ دهنده به توضیح سوالات و مواردی دیگر می پرداخت که بسیار راهگشا و کارآمد بود.
• طبقه بندی بر اساس نحوه اجرا
در این پژوهش، پرسشنامه همراه با مصاحبه که به صورت حضوری پرسش ها از افراد پرسیده می شود و پاسخ ها را پرسشگر در برگه پرسشنامه وارد میشد.
پرسشنامه الکترونیک نیز مورد استفاده بوده است ، با استفاده از شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت ، اقدام به ارسال پرسشنامه الکترونیک برای افراد شد و افراد پاسخ ها را در همان پرسشنامه وارد و با پست الکترونیک برای محقق باز گرداندند
• نکات مهم در طراحی پرسشنامه
نوشتن یک مقدمه رسا ، واضح در ابتدای پرسشنامه برای معرفی پرسشگر، وجود پرسش های قابل فهم و خالی از ابهام، قرار دادن پرسش های حساس و مهم در پایان پرسش نامه، استفاده از پرسش های باز و بسته به همراه هم، در هنگام نوشتن پرسشنامه باید دقت نمود تا ابتدا از پرسش های زمینه ای استفاده گردد و سپس به پرسش هائی که در زمینه موضوع طراحی شده اند، رسید. منصفانه: دلالت بر معنا و مفهوم خاصی ننماید و آزمدنی را به موضع خاص نکشاند بی آزار : به مسائل خصوصی افراد وارد نشود مگر با اجازه قبلی خود آنها :خصوصیات یک پرسش .
۱-۹ محدودیتهای پژوهش
در زمینه رونق اقتصادی هنر میناکاری پژوهشنامه و پایاننامههای از دانشگاههای مختلف وجود ندارد. اما در بخش مینا و میناکاری، پایاننامه خانم مهدیزاده از دانشگاه الزهرا با عنوان «بررسی هنر میناکاری با تاکید بر روشهای ساخت آن» و پژوهشنامه خانم اشرف دقت با عنوان «هنر میناکاری ایران» مورد استفاده قرار گرفته، اما این مطالب در حوزه اقتصاد و عوامل اقتصادی مؤثر بر مینای نقاشی نبوده است.
با اطلاعاتی که از مینای منقوش با مطالعه مقالات و کتابها به دست آورده شده بود، به اصفهان سفر کرده و به مصاحبه و مشاهده عینی پرداخته و بعد از این سفر در کارگاه مینای میراث فرهنگی، با راهنمایی سرکار خانم اسدیانی استاد راهنمای عملی، مینای نقاشی را شروع کرده و بعد از آن در طی دوسفر بعدی پس از تهیه رنگ و بوم مینای نقاشی از اصفهان به اجرای مینای منقوش در کارگاه مینا در میراث فرهنگی در تهران اقدام کرده و تجربیاتی را در حین کار عملی به دست آورده شد.
مینای نقاشی کار هنری پر از تکنیک برای یادگیری است و عوامل بسیاری در بدست آوردن یک مینای بدون اشکال دخالت دارند. همچون درجه کوره، مواد مورد استفاده از قبیل مس، رنگ، بوم و … که در تمامی مراحل ساخت با کوچکترین موردی نتیجه بدست آمده مورد تأیید نبوده و میبایست از ابتدا ساخته شود.
عدم همکاری فروشندگان، تولیدکنندگان، خریدارن، که جامعه آماری را تشکیل میدهند، در پر کردن پرسشنامه و انجام مصاحبه از محدودیتهای خاص این پژوهش محسوب میشود. از سوی دیگر بعضی از افراد به علت کمی تحصیلات و یا سن بالا، توانایی خواندن پرسشنامه را نداشتن و مجبور به خواندن پرسشنامه و حتی توضیح در مورد سوالاتی حتی ساده شدیم.
فصل دوم
مبانی، مباحث نظری و داده های اولیه پژوهش
۲-۱ معرفی جامع واژگان
۲-۱هنر
هنر زبان مشترک همه انسانها میباشد و الفبای آن برای همه کم و بیش شناخته شدهاست. هرکس به فراخور مقدار شناختی که از این الفبا دارد از زبان هنر بهرهمند میشود. شاید رمز و راز جذابیت آثار هنری نیز در همین نکته نهفته است، چرا که هنر ظاهری دارد و باطنی. «جهان آفرینش همواره مملو از ناگفتهها و نادیدههاست، ناگفتههایی که هیچ زبانی جز زبان هنر قادر به بازگویی آن نیست و نادیدههایی که هیچ چشمی جز چشم تیزبین هنر قادر به دیدن و بازنمایی آن نخواهد بود» (یعقوبی جبلی، ۱۳۸۵، ۱۷).
«خلق هر اثر هنری، بازتاب احساسات و ادرکات انسان هنرمند از محیط پیرامون و زمینههای مورد علاقهاش بوده و آثاری که هنرمند با الهام گرفتن از طبیعت و اعتقادات و ذهنیاتش به وجود میآورد، مظهر فرهنگ و تمدن و پدیدههای حاکم بر زندگی اوست. اما از آنجا که در عرصه هنر هیچ قاعده و قانونی مطلق، قطعی و غیرقابل تغییر نیست و هنر مستقیما با جریانات روحی و فکری انسان مرتبط است که آن نیز همواره دستخوش تغییر و تحول است، لذا شاید نتوان تعریفی کاملا دقیق و مورد قبول همه صاحبنظران از هنر ارائه داد». (یاوری، ۱۳۸۹، ۲۳۲).
هنر دنیایی به گستردگی تاریخ علم را در خود جای داده است، ودیعه ای است الهی که با رویکردهای طبیعی، مادی و انسانی که تاکنون بشر به آنها پرداخت بنیادی داشته. به تعبیر بسیاری از عرفا، حکما و فلاسفه شرق و غرب تجانس و نزدیکی ذاتی آن با حقیقت مطلق جنبه ای است که روحی معنوی و ساختاری ماورائی به آن بخشیده است. این هنرمند است که میکوشد اشیا را چنان بازنماید که نسبت آنها را با خداوند، یا مبدا آنها، بیشتر بیان کند و «بدین سان هنر یکسره به کمال میگراید، کمالی که در آن عناصر تصویری و عناصر صوری نه فقط با یکدیگر ائتلاف و سازش مییابند، بلکه سراسر عین هم میشوند. در این مقام بعید ولی تقریبا همواره حاضر، همه وجوب و ضرورت هنر از میان میرود. متکلمان مسلمان در این دعوی کاملا حق دارند که یگانه هنرمند حقیقی (مصور) خداوند است. (کومارا سوامی، ۱۳۸۴)
۲-۲هنرهای سنتی
یکی از هنرهایی که بخصوص در سالهای اخیر به آن توجه بسیاری شده است هنرهای سنتی میباشد. هنرهایی که با آداب و رسوم و فرهنگ هر منطقه عجین بوده و با حفظ جنبههای هنری آن جنبههای کاربردی خوبی را نیز در اختیار مصرفکنندگان گذاشته است. در حقیقت میتوان چنین گفت که «یکی از عوامل بسیار مهمی که همواره در شکلگیری هنر جوامع نقش غیرقابل انکاری داشته، فرهنگ جامعه است. یکی از معانی فرهنگ را میتوان مجموعه باورها و سنتهای مشترک جامعه دانست براین اساس هنگامی که صحبت از هنر به میان میآید نمیتوان فرهنگ را نادیده گرفت در واقع فرهنگ یکی از مهمترین بنیانهای اصلی هنر است.
ایران به عنوان یکی از قدیمیترین تمدنهای شناخته شده جهانی دارای فرهنگ غنی و سرشار است. این فرهنگ برگرفته از اسطورهها، باورها و سنتهای کهن این سرزمین است. سنتها ریشه در پیدایش آئینها دارند. برای مثال در طراحی نقوش فرش تطابق طرحهای ادوار مختلف تاریخی دیده