دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، خرده فروشی، بازاریابی، هویت فرهنگی

کارگاههای تولید صنایع دستی، ضعف در درآمدزایی و سودآوری و … سرمایهگذاری در این بخش را به شدت کاهش داده، و در مواردی منسوخ شدن برخی از شاخههای آن را موجب شده است.
شناسایی بازارهای هدف و صادرات تنها راهی است که میتواند بر روی صنایع دستی تأثیرگذار باشد. محصولات صنایع دستی حتما باید با بازار نوین هماهنگ شوند تا امکان رقابت با بازارهای جهانی را داشته باشند. همانگونه که بیان شد صنعتگر باید بداند برای چه و برای کجا تولید میکند. در تجارت جهانی، بازار تولید را تعریف میکند اما در صنایع دستی هنوز تولید است که بازار را تعریف میکند. صنعتگران بدون اینکه به سلیقه مشتری و نیاز بازار توجه کنند، محصولات خود را تولید میکنند. صنعتگر باید با توجه به نیاز بازار، سلیقه مشتری و توان رقابت خود تولیدات سنتی را با تولیدسازی انبوه و تجارت نوین در بازار هماهنگ سازد. یکی از مسائلی که صنعتگران کشور با آن روبرو میباشد طراحی در تولیدات هر شاخه از صنایع دستی میباشد. هر محصول صنعتی یا سنتی برای ورود به بازار نیازمند گذراندن طراحی است. در صورتی که محصولات صنایع دستی این مرحله را پشت سر نمیگذارد و صنعتگران با تکیه بر یافتههای سنتی، به تولید صنایع دستی مشغول هستند و جنبههای کاربردی محصولات را در نظر نمیگیرند. همچنین تولید، فروش، بازاریابی و صادرات صنایع دستی به صورت یکجا توسط صنعتگر انجام میپذیرد.
«صنعتگران صنایع دستی خواستار تجربه در بازارهای جهانی هستند، زیرا بازارهای موجود را در معرض خطر میبینند. اما به دلیل بالابودن هزینه تولید صنایع دستی و قیمت تمام شده، حتی در بازار داخلی با مشکل مواجه میباشند. همچنین باید خاطرنشان کرد که به منظور نفوذ به بازارهای جهانی، مؤثرترین روش ارائه محصول از نوعی است که مورد نیاز در بازار باشد. این منظور میتواند به دست فروشندگان، نمایندگانی از طرف فروشنده، وارد کننده و یا نمایندگان آن در حضور متوالی به دست آید». (اورسینی، ۷،۲۰۰۵).
« وارد شدن به بازارهای خارجی نیازمند زمان و انرژی خواهد بود و حداقل برای بهدست آوردن بازارها ۱ تا ۲ سال لازم است و همچنین منابع انسانی و مالی کافی برای این منظور موجود باشد که این مستلزم کمک و حمایت دستگاههای دولتی ا ست.» (اورسینی، ۱۲،۲۰۰۵).
«عدم انجام تحقیقات بازاریابی (نبود افراد متخصص در زمینه بازاریابی)، عدم وجود استانداردسازی، فقدان نوآوری، کنترل کیفیت (عدم استفاده از مواد اولیه مرغوب)، نبود مراکز اطلاعاتی، نبود راهکارهای صادرات، عدم استفاده از راهکارهای قیمتگذاری، عدم استفاده از بستهبندی مناسب، عدم تبلیغات و … مشکلات عمده تجارت صنایع دستی میباشند.» (اورسینی، ۲۱،۲۰۰۵).
۲-۳-۹ بخشهای مرتبط با توزیع صنایع دستی
تولیدکنندگان صنایع دستی ممکن است در مورد بازار محصولات، روند و کانالهای توزیع اطلاعات دقیقی نداشته باشند. در صورتی که دسترسی داشتن به این اطلاعات و هدف قرار دادن محصولات نسبت به کانالهای خاص (توزیع) میتواند شروعی برای افزایش تجارت در بازار باشد، بدین معنی که صنعتگر اجازه میدهد تولیداتش براساس تقاضای بازار برای محصولات خاص منظور گردد و همچنین صنعتگر با طبقهبندی مصرفکنندگان درخواست خرده فروشان را بیشتر درک خواهد کرد.«با شناخت کانال های توزیع صنعتگر از روند و ایدههای خریداران برای محصولات منحصر به فرد اگاه میشود. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل حجم فروش و الگوهای رشد فروشندگان مختلف میتواند به بالا رفتن اطلاعات پیرامون درخواست و نیاز خریداران کمک کند. در نهایت اطلاعات در مورد الگوهای خرید مصرف کننده و عملکرد کانالهای خرده فروشی میتواند بینشی مناسب در جهت قیمت و موقعیت رقابتی ایجاد کند.» (باربر و دیگران، ۲۰۰۶، ۴).
همانگونه که بیان شد کانالهای توزیع در بازار را تولید کننده، کارگزار، خردهفروش، عمدهفروش و مصرف کننده تشکیل میدهند. در این قسمت به کانالهای توزیع صنایع دستی در بازار جهانی و چگونگی بازارهای سازمان یافته اشاره میکنیم. کانالهای توزیعی که از دیدگاه باربر بین صنعتگران و مصرفکنندگان صنایع دستی را پوشش میدهند، در ابتدا به سه گروه عامل خرید، صادرکننده و سازمان خیریه تقسیم میشوند. کانال توزیعی عامل خرید خود در شش کانال فرعی دیگر که شامل فروشگاه تخصصی، فروشگاه آموزشی، خرده فروشی انبوه/تخفیف، خرده فروشی کاتالوگی، خرده فروشی اینترنتی، خرده فروشی مستقل میباشد. محصولات صنایع دستی را به دست مصرف کنندگان میرساند. صادرکنندگان به صورت مستقیم با واردکنندگان عمده فروش در ارتباط میباشند. کانال توزیعی سازمانهای خیریه نیز مستقیم محصولات را به دست مصرفکنندگان میرسانند. (باربر و دیگران، ۲۰۰۶)
۲-۳-۱۰ مکان مناسب جهت عرضه تولیدات صنایع دستی
برای توانمندی در این بخش استفاده اصولی از کانالهای توزیع داخلی و خارجی لازم است. هدف در دسترس بودن محصول برای مصرفکنندگان در زمان و موقعیت و مکانیست که مشتری مایل به آن است. ایجاد ارتباط بلند مدت با مشتریان از طریق برآورده ساختن نیازهای آنها در بهترین شرایط ممکن از دیگر اهداف مطرح این عنصر است. در بازارهای جهانی با استفاده از واسطههای فروش و عمدهفروشان، توزیع کنندگان و کارگزاران میتوان به سطوح مختلف بازارهای هدف رسوخ کرد. (حسینی ،۱۳۸۳)
نحوه ورود به بازارهای بینالمللی و توزیع و فروش محصول، نیازمند داشتن استراتژی خاص و معقولی است. اگر در بازار هدف بتوانیم راساً کانال توزیع تولیدات را صاحب شویم، آنگاه آسانتر میتوان خود را به مصرفکننده نهایی و واقعی رساند. اما هزینه سنگین چنین کانالی و نیز عدم آشنایی لازم با بازارها و قوانین کشورهای مختلف، دستیابی به سیستم توزیعی خصوصی و تخصصی را بسیار غیرمحتمل ساخته. اگر واقعبین باشیم در شرایط فعلی باید به دنبال کانالهای توزیعی غیرمستقیم باشیم، و با استفاده از واسطهها، عمدهفروشان، کارگزاران، عاملهای صادراتی، نجار حقالعمل کار و توزیعکنندگان کامیونی کالاهای خود را به مشتریان برسانیم. شناسایی یک و یا چند واسطه و با کارگزار مهم و متعهد بسیار راهگشا خواهد بود. در داخل، استفاده از نمایشگاهها و نیز ساخت شهرکهای صنایع دستی تسهیل کننده دسترسی مصرف کننده به صنایع دستی خواهد بود.
۲-۳-۱۱ سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد: یونسکو
با تأسیس سازمان ملل متحد، حفاظت از میراثهای فرهنگی بشری به سازمان تخصصی یونسکو واگذار شد که یکی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد بود. اهداف عمده این سازمان، جمعآوری و طبقهبندی اطلاعات موجود در زمینه صنایع دستی بومی مناطق مختلف جهان و انتشار نشریات و کتب در این زمینه است. این سازمان اقدام به برگزاری کنفرانسها و همایشهای تخصصی در زمینه احیای صنایع دستی در حال منسوج و ارتقا جایگاه اجتماعی صنعتگران و هنرمندان میکند. اهداف یونسکو در زمینه احیا و ترویج صنایع دستی معمولاً با مشارکت ارگانهای زیر تحقق مییابد.
• شورای جهانی صنایع دستی
• مرکز بینالمللی ترویج صنایع دستی
• مرکز بازرگانی بینالمللی
۲-۴فرهنگ
واژه فرهنگ با مفاهیم گوناگون و بیانهای مختلف نزدیک به هم در زبان فارسی فراوان بکار رفته است. این واژه از دو واژه “فر” و “هنگ” ترکیب یافته است. واژه “فر” به معنای پیش به سوی، در پارسی باستان و اوستا “fra” و در پهلوی “fra” و در ارمنی “hra” و در هندی “pra” آمده است. واژه مرکب فرهنگ یا فرهنج به معنای علم و دانش و عقل و ادب و بزرگی و سنجیدگی و نیکویی پرورش، بزرگی و بزرگواری، دانش و حکمت و هنر و علم و معرفت و فقه و علم شریعت آمده است (ابوالقاسمی، ۱۳۸۵).
«در برداشت مردم ایران، کلمه فرهنگ مترادف با خردمندی، فرزانگی و بزرگمنشی میباشد در برهان قاطع، فرهنگ به علم و دانش و عقل و ادب معنی شده است. به عبارت دیگر، فرهنگ محصول فکری، ذوقی و مهارت انسان است» (صنیع اجلال، ۱۳۸۴، ۵۵).
۲-۴-۱ فرهنگ وتمدن
به طور کلی تمدن با واژه فرهنگ قرابت دارد و گاهی این دو به جای هم بکار می‌‌روند یا هر کدام طوری استعمال می‌‌شود که معنای دیگری در آن مشاهده می‌شود. هنگامی‌‌ که این دو در مقابل هم قرار می‌‌گیرند، باید فرق این دو را شناخت. تمدن بیشتر به ظواهر زندگی اجتماعی توجه دارد اما آنجا که پای معنا به میان می‌‌آید با فرهنگ ارتباط پیدا می‌‌کند.( محمدی، ۱۳۷۳).
۲-۴-۲خرده فرهنگ
در اصطلاح دانش مردم شناسی به ارزش‌ها و هنجارهای متفاوت با ارزش‌ها و هنجارهای گروه اکثریّت که یک گروه درون جامعه‌ای بزرگ‌تر داراست. خرده‌ فرهنگ‌ها قابل شناسایی و تغییر هستند و بیشتر به ارزش‌های گروه کوچک تر اطلاق می‌شوند. فرهنگهای قومی، قبیلهای، ناحیهای، گروههای زبانی یا اقلیتهای مذهبی و همچنین فرهنگهای ویژه و فرعی، گروههای شغلی، طبقات و قشرهای موجود در یک کشور را خرده فرهنگ میگویند. به تعبیر دکتر روحالامینی: «خرده فرهنگ تفاوتها و ویژگیهای داخلی هر فرهنگ است و با جوانهها و شاخ و برگهای تنه اصلی فرهنگ یک جامعه است» (صالحی امیری، ۱۳۸۶).
۲-۴-۳ فرهنگ ملی
فرهنگ هر ملت، نمایانگر اثر وجودی آن ملت است. به گفته‎ی بهتر، جلوه‎ی بودن هر ملت، فرهنگ آن ملت می‎باشد.«فرهنگ ملی هر سرزمینی دارای ویژگیهای خاص آن سرزمین است و تحت تأثیر عناصر تاریخی، جغرافیایی، مذهبی، عقیدتی و کلیه خصوصیاتی که رنگ و بوی خاصی دارند و به آن ملت هویتی متفاوت از سایر ملل میدهند شکل مییابد» (صالحی امیری، ۱۳۸۶، ۷۲).
۲-۴-۴ فرهنگ قومی
به عنوان بخشی از سرمایه فرهنگی هر جامعه مورد بحث قرار میگیرد. «به مصنوعات فرهنگی خاصی دلالت دارد که شیوه ساخت و پرداخت آنها سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال مییابد و در متداولترین مفهوم کنونی خود تقریبا دلالت بر شاخهای از هنرها و صنایع دستی دارد که انتقال فرهنگی و یادگیری خارج از مدرسه و کتاب از مشخصات آنهاست» (ارهال و جونیتس، ۱۳۹۰، ۱۲۷).
۲-۴-۵ هویت فرهنگی
حول محورهایی همچون مرز جغرافیایی (سرزمین)، دین و مذهب، باورها و سنن فرهنگی، و زبان مشترک تعریف می‌شود. «هویت فرهنگی درک فرد از تعلق و عضویت فرهنگی به جامعه معین یا فراتر از آن به بازار فرهنگ جهانی است. هویت فرهنگی در واقع هویت جمعی با تأکید بر بعد فرهنگی است. در حقیقت مفهوم هویت رمزگشایی محصولات فرهنگی است» (حاجیانی، ۱۳۸۸، ۳۴۵).
۲-۴-۶ حافظه فرهنگی
حافظه فرهنگی یک ملت توسط نوشته های تاریخی، آثار معماری ، مجسمه ها، سکه ها ی قدیمی، تصویر ، آداب و رسوم و حتی شکل های مختلف پرستش های دینی از یک نسل به نسل دیگر منتقل می گردد و در رابطه مستقیم قرار دارد با تعلیم و تربیتی که توسط نهادهای فرهنگی هدایت ، به شهروندان آموزش داده و یاد آوری می شوند. هویت ملی یک ملت را حافظه فرهنگی اش تعیین می

دیدگاهتان را بنویسید