نوامبر 24, 2020

دانلود پایان نامه درباره رونق اقتصادی، صنایع دستی، طرح و نقش، استاندارد

: ” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب مینا است.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.
جدول۴- ۱۳ آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی اول فرضیه دوم
نام متغیر
تعداد افراد
میانگین
انحراف معیار
خطای میانگین
قیمت مناسب مینا به عنوان یکی از موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
۳۵
۴/۳
۹۸/۰
۱۶/۰
با توجه به جدول۴-۱۳، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد قیمت مناسب مینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۴/۳) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۹۸/۰ و خطای میانگین ۱۶/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.
که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با قیمت مناسب مینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی اول فرضیه دوم تحقیق
نام متغیر
میزان T
درجه ‌آزادی
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
قیمت مناسب مینا به عنوان یکی از موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
۳۲/۳
۳۴
۰۰/۰
رد فرض صفر
نتیجه آزمون tتک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۱۴ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار معنی‌دار است و نمی‌تواند حاصل شانس یا تصادف قلمداد شود.میزان t بدست‌آمده ۳۲/۳ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از ۰۵/۰، (۰۰۱/۰) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران قیمت مناسب مینا است.
۴-۳-۲-۳ بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم
فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
“یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهرانطرح و نقش مینا است.”
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۱۵ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم
متغیر
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
طرح و نقش مینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
فراوانی
۰
۴
۱۳
۱۸
۰
۳۵
درصد
۰۰/۰
۴۳/۱۱
۱۴/۳۷
۴۳/۵۱
۰۰/۰۰
۰/۱۰۰
نمودار۴- ۹نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.
H0 : ” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهرانطرح و نقش مینا نیست.”
H1 : ” یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران طرح و نقش مینا است.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.
جدول۴- ۱۶ آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم
نام متغیر
تعداد افراد
میانگین
انحراف معیار
خطای میانگین
طرح و نقش مینا به عنوان یکی از موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
۳۵
۴۲/۳
۶۹/۰
۱۲/۰
با توجه به جدول۴-۱۶، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد طرح و نقش مینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۴۲/۳) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۶۹/۰ و خطای میانگین ۱۲/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.
که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با طرح و نقشمینا به عنوان یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۱۷ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم تحقیق
نام متغیر
میزان T
درجه ‌آزادی
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
طرح و نقش مینا به عنوان یکی از موثر ترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی (مینای نقاشی)در بازار تهران
۶۲/۳
۳۴
۰۱۳/۰
رد فرض صفر
نتیجه آزمون tتک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۱۷ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار معنی‌دار است و نمی‌تواند حاصل شانس یا تصادف قلمداد شود.میزان t بدست‌آمده ۶۲/۳ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از ۰۵/۰، (۰۱۳/۰) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه یکی از موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران طرح و نقش مینا است.
۴-۳-۲-۴رتبه بندی فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم
در این قسمت به منظور رتبه بندی فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم عبارتند از:
• قیمت مناسب مینا به عنوان موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
• طرح و نقش مینا به عنوان موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
از روش رتبه بندی فریدمن استفاده شده که نتایج آن در زیر ارائه شده است.
جدول۴- ۱۸ میانگین رتبه ها و شماره اولویت فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم
نام متغیر
میانگین رتبه
شماره اولویت
قیمت مناسب مینا به عنوان موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
۵۱/۱
۱
طرح و نقش مینا به عنوان موثرترین ویژگی در رونق اقتصادی محصولات صنایع دستی(مینای نقاشی)در بازار تهران
۴۹/۱
۲
جدول۴- ۱۹نتایج آزمون فریدمن فرضیه های معنی دار تحقیق در حالت کلی
تعداد افراد
آماره خی –دو
درجه آزادی
p-مقدار
۳۵
۴۹/۱
۱
۸۵۷/۰
برای سنجش معنادار بودن تفاوت بین میانگین رتبه های موجود در جدول ۴-۱۸، از آزمون فریدمن استفاده شده که نتایج محاسبات در جدول ۴-۱۹، درج شده است. همانطور که ملاحظه می شود در سطح معنی داری ۰۵/۰ تفاوت معنادار بین میانگین رتبه های فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم تحقیق در حالت کلی پذیرفته نمی شود. بنابراین بین فرضیه های فرعی معنی دار فرضیه دوم تحقیق اولویت معنی داری وجود ندارد.
۴-۳-۳بررسی فرضیه سوم
فرضیه سوم دارای هشت فرضیه فرعی می باشد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند.
۴-۳-۲-۱ بررسی فرضیه سوم اصلی
فرضیه سوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
” راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار هستند.”
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۲۰ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه سوم
متغیر
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
فراوانی
۰
۰
۸
۲۳
۴
۳۵
درصد
۰۰/۰
۰۰/۰
۸۶/۲۲
۷۱/۶۵
۴۳/۱۱
۰/۱۰۰
نمودار۴- ۱۰نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه سوم
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.
H0 : ” راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره و رنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار نیستند.”
H1 : ” راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره و رنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار هستند.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه سوم در حالت کلی ارائه شده است.
جدول۴- ۲۱ آمار توصیفی مربوط به آزمون T فرضیه سوم تحقیق
نام متغیر
تعداد افراد
میانگین
انحراف معیار
خطای میانگین
تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
۳۵
۹۳/۳
۵۴/۰
۰۹۲/۰
با توجه به جدول۴-۲۱، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۹۳/۳) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۵۴/۰ و خطای میانگین ۰۹۲/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.
که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکارهای بسته بندی مناسب، بازار یابی، حضور کارشناسان ، برندسازی ، ساخت کوره ورنگ در ایران ، استانداردسازی، حضور رقیبان توانا و توریست بر ارتقاء کیفیت است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۲۲ نتایج آزمون t تک گروهی

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه دربارهاندازه گیری، جامعه آماری، پرسش نامه، قابلیت اعتماد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *