دانشگاه فردوسی مشهد

Off By
دانلود پایان نامه

58- زنجانی، حبیب الله. جمعیت وتوسعه، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی، (1371)
59- زیبایی نژاد، محمد رضا. اشتغال زنان؛ پیامدها و رویکردها. قم: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، (1388)
60- ساروخانی، باقر. درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: مؤسسه کیهان، چاپ اول، 1370
61- مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: سروش،(1370)
62- ساعتچی، محمود. روانشناسی کار. تهران: ویرایش، چاپ پنجم، (1383)
63- سبحانی، محمد تقی. درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام. چ16، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، (1393)
64- سلطان محمدی، زلیخا. مقاله نقد و بررسی اشتغال زنان. نشریه کتاب ماه (علوم اجتماعی) خرداد 80، ص107
65- سیاسی بهروان، حسین. “آسیب شناسی فرهنگی دراندیشه امام علی (ع)”. دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال سی وسوم، شماره34، زمستان1379
66- سیف، سوسن؛ کدیور، پروین؛ کرمی نوری،رضا و لطف آبادی، حسین، روانشناسی رشد 1، تهران: سمت، (1381)
67- شادیطلب، ژاله. توسعه و چالشهای زنان ایران. تهران: قطره، (1381)
68- شلسینگر، لارا. قدرت زن. ترجمه ی دنیس آزیری، چ2، تهران: ثالث، (1392)
69- شولتز، دوان(1990). نظریه ی شخصیت. ترجمه یوسف کریمی و دیگران، چ 4، تهران: ارسباران، (1383)
70- شیخی، محمد تقی. جامعه شناسی زنان و خانواده . تهران: انتشارات شرکت سهامی، (1380)
71- صادقی فسایی، سهیلا و رجب لاریجانی، مهسا. مطالعه ی جامعه شناختی آزار جنسی در محیط کار، زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3، (1389)
72- صدری افشاری، غلامحسین ؛ حکمی، نسترن و نسرین. فرهنگ فارسی معاصر ، تهران: فرهنگ معاصر، چاپ سوم، (1382)
73- صدیق اورعی، غلامرضا. توسعه اقتصادی و اشتغال زنان(قسمت دوم). پیام زن، ش49
74- صدیق سروستانی، رحمت الله. آسیب شناسی اجتماعی. چاپ سوم، تهران: سمت، (1387)
75- طباطبایی، محمدحسین. ترجمه تفسیر المیزان. جلد چهارم، ترجمه محمد باقر موسوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، (1374)
76- طبرسى، فضل. مکارم الخلاق. بیروت: دالحوراء، (1408 ق)
77- طبسى، محمد جواد. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، (1376)
78- عقیلی نژاد، ماشاءالله و مصطفایی، مسعود. طب کار و بیماریهای شغلی، ج1، تهران: انتشارات ارجمند، (1393)
79- علویان، سید محمد رضا. کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین اللمل کار. تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان، (1384)
80- علی محمدی، کاظم. مجموعه مقالات همایش جنسیت و خانواده، آسیب شناسی اشتغال زنان از نگاه اسلام و روان شناسی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، (1390)
81- عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید. تهران: امیر کبیر، چاپ هشتم، (1371)