دانشگاه شهید بهشتی

Off By
دانلود پایان نامه

106- محبی، فاطمه السادات؛ زهره، سمیعی. آسیب شناسی اجتماعی زنان 2. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، ش 13، پاییز 1380
107- محلاتی، ذبیح الله. ریاحین الشریعه در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه. جلد پنجم، تهران: دارالکتب السلامیه، چاپ اول، (1382)
108- مرقاتی خوئی، عفت السادات. بررسی و مقایسه مشخصات فردی و خانوادگی زنان شاغل راضی و ناراضی از روابط جنسی در زندگی زناشویی در دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد
109- مریدی، سیاوش؛ نوروزی، علیرضا. فرهنگ اقتصادی. تهران: انتشارات نگاه، (1373)
110- مصباح یزدی، محمد تقی. معارف قرآن، حقوق زن در اسلام، قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، (1380) ،
111- مطهری، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. تهران: انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم، (1369)
112- مطهری، احمد. رابطه اقتصاد خانوادگی، تهران: انتشارات چاپ خیام
113- مظاهری، حسین. خانواده در اسلام. قم: انتشارات شفق، چاپ سیزدهم، (1376)
114- معین، محمد. فرهنگ معین. جلد اول، تهران: انتشارات بی نا، چاپ دوم، (1381)
115- مقیمی، مهدی. تکرار بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیرانه از آن. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، نشریه پیش گیری انتظامی، سال چهارم، چاپ اول، 1388
116- مکارم شیرازی، آیت الله ناصر. تفسیر نمونه. جلد سوم، تهران: دارالکتب اسلامیه، (1386)
117- مک کیین، بیل. تاملی درباره خانواده تک فرزندی. سیاحت غرب، ش6،
118- موسوی، بتول. بررسی اشتغال زنان متاهل و مشکلات آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی. تهران: دانشگاه الزهرا، (1378)
119- موسوی خمینی، روح الله. صحیفه امام. مجموعه آثار امام خمینی(ره)، ج8، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1385)
120- میخائیل اس، بازیس و جی گلز، ریچارد. “تبعیض جنسی”. ترجمه فریبا شایگان، پیام زن، ش 10، 1379
121- مینوچین، سالوادور. خانواده و خانواده درمانی. ترجمه ی محسن دهقانی و زهره دهقانی، تهران: رشد، (1375)
122- میشل، آندره. جامعه شناسی خانواده و ازدواج. ترجمه ی فرنگیس اردلان، تهران: دانشگاه تهران، (1354)
123- میلانی فر، بهروز. بهداشت روانی. تهران: نشر قومس، چ چهارم ، (1374)
124- نجفی ابرند ابادی، علی حسین ؛ هاشم بیگی، حمید. دانشنامه جرمشناسی . تهران: دانشگاه شهید بهشتی، (1377)
125- نجفی ابراند آبادی، علی حسین. زن درجرم شناسی وحقوق کیفری. مندرج درمجموعه مقاوله ها، نتایج کارکردها و اسناد نخستین همایش بین المللی زن وحقوق کیفری گذشته، حال وآینده، قم: انتشارات سلسبیل،(1384)
126- ندری ابیانه، فرشته. “خانه داری ،اشتغال ،زنان ایرانی” ، مجله مباحث بانوان شیعه ، سال دوم ، شماره 9، پاییز 1385
127- نرسیسیانس، امیلیا. مردم شناس جنسیت. ترجمه ی بهمن نگین زاده چگینی، تهران: افکار، چاپ دوم، (1390)
128- نفیسی، سعید. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوران معاصر. تهران: انتشارات بنیاد، (1376)
129- نوابی نژاد، شکوه. روانشناسی زن. تهران: علم، (1391)