حمایت

دانلود پایان نامه

سپهر فضل وجهان هنر رضی الدین تویی که همت تو هست با فلک همزاد ص192ب15
زمانه چون تو کریمی به هیچ عهد ندید سپهر چون لطیفی به هیچ دور نزاد ص193ب13
که گر تو دست کرم بر سرم نخواهی داشت سپهر سر زده زودم زدست بر گیرد ص196ب1
واندر حرم حمایت حفظت دوران سپهر موتمن باشد ص197ب19
نیک دانی که بر سپهر هلال نشود بدر تا سفر نکند ص201ب 11
چه وهمها که در وبسته بود مهر وسپهر که دولت تو براطراف کامگار شود ص202ب 10
ترس از تو وبازگشت با تو پس چیست سپهر وکیست اختر ص205ب2
ای چشم سپهر در تو حیران در بنده به چشم لطف بنگر ص205 ب9
سپهرش از پی قربان همی کند فربه رواست کو چو شتر روز چند سر بفراز ص208ب5

در نو بهار تربیتت یافت رنگ وبوی هرگل که مرغزار سپهرست گلشن ص210ب19
زجام مهر تو نوشد زمانه شربت نوش زدست قهر تو باید سپهر قربت نیش ص212 ب1
من وفتراک دولتت زین پس تا مرا با سپهر نگذاری ص223ب 4
شکسته بیضه خورشید در کلاه سپهر به دولت تو که دارای افسر وکلاهی ص227ب6
نه سپهر از دور اول چون تو دید نه جهانت هیچ ثانی یافته ص232 ب8
پیش قدرش سپهر نه پوشش همچو ویران چار دیواری ست ص234ب 13
پاسبان سپهر هفتم را حزم بیدار تو به خواب کند ص235ب14
از من بداردست که دارد به بندگی دل در رکاب صدر سپهر اقتدار دست ص238 ب20
صدری که بر سپهر نهاد از جلال پای نارد برو سپهر به گاه کمال پای ص238ب22
از راه مهر جلوه گران سپهر را از گرد سم اسب تو دیده نقاب چشم ص239ب10
آنک سر با سپهر در نارد سرو درد سر تو کی دارد ص254 ب21
ای خسروی که درگه قدر تو را سپهر تا روز حشر مقصد اهل زمانه کرد ص274ب9
ای چشم سپهر در تو حیران در بنده به چشم لطف بنگر بیت ص294ب9

سر بر انداخت سر سپهر برین مهد میمون پادشاه زمین ص314ب 1
اگر به حضرت خسرو نمی رسد زان است که از سپهر برین برترا ست ایوانش ص326ب3