توسعه اقتصادی و اجتماعی

دانلود پایان نامه

هـ) عدم توانایی چشم‌پوشی از منافع آنی بخاطر منافع آتی: این ارزش دلالت بر معوق گذاردن نیازهای فوری به منظور کسب نفع بیشتر در آینده دارد. در جوامع سنتی به‌خاطر عدم وضعیت مطلوب زندگی و اعتماد کم افراد منافع آنی را به منافع آتی ترجیح دهند.
و) دیدگاه زمانی محدود: در جوامع سنتی زندگی براساس ثانیه، دقیقه و یا ساعت نمی‌چرخد بلکه سنجش زمان بر طلوع و غروب خورشید، درآمدن و یا پنهان شدن ماه و یا به‌وسیله فصول و سال‌های دراز و بی‌پایان استوار است. چنان که تاموس اشاره می‌کند. در خاورمیانه اهمیت ندادن به عامل زمان یکی از ویژگی‌های عمده است.این دیدگاه دارای تأثیرات خاص بر مشارکت خواهد بود.
ز) خانواده‌گرایی: وابستگی اهداف فردی به اهداف خانوادگی و اهمیتی که جوامع سنتی برای خانواده به‌عنوان یک گروه مرجع قائل گردیده، به‌عنوان خانواده‌گرایی تعریف شده است.
ح) وابستگی به قدرت دولت: در زندگی سنتی، نگرش نسبت به دولت‌های ملی و محلی ترکیبی از دشمنی و وابستگی به قدرت وجود دارد.
ک) محلی‌گرایی: محلی‌گرایی به میزان گرایش فرد نسبت به درون نظام اجتماعی خود تا خارج از آن اطلاق می‌گردد. جهان‌میهنی نقطه مقابل محلی‌گرایی است. بنابراین در جوامع سنتی سیاست بین‌المللی و یا حتی سیاست ملی اهمیت چندانی ندارد. عواملی که می‌توانند سبب گرایش فرد به جهان‌میهنی شود عبارت‌اند از: شهرنشینی، وسایل حمل و نقل و دسترسی به وسایل ارتباط جمعی.
ل) فقدان همدلی: راجرز همدلی را به میزان توانایی فرد در تصور خویش در نقش دیگران
تعریف کرده است. او همدلی را به عنوان عنصر مرکزی در نوسازی دهقانان می‌بیند که به‌مثابه میانجی و تسهیل‌کننده سایر متغیرهای نوسازی نظیر سوادآموزی، شهرنشینی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و مشارکت اجتماعی و سیاسی و صنعتی‌شدن عمل می‌کند. به نظر راجرز شیوه زندگی سنتی شامل بسیاری از موانع اجتماعی روانی است که مانع نوسازی و تغییر در این جوامع می‌گردد. چنین طرز تفکر و عناصر متشکله آن را می‌توان به‌عنوان متغیر مستقل و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی فرض کرد. راجرز تحلیل خود را متمرکز بر ویژگی‌های فردی، روانی و انگیزشی می‌کند و معتقد است که این ویژگی‌های روانی و انگیزشی افراد است که مانع مشارکت و توسعه جامعه می‌شود. او از این ویژگی‌ها تحت عنوان «خرده‌فرهنگ دهقانی» نام می‌برد. بنابراین عدم وجود خرده‌فرهنگ دهقانی در افراد سبب مشارکت آنها در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود(موسوی،305:1384-304).
شکل 2-4- الگوی استفاده ها و اثرات Windahl1981))
استفاده مخاطب از محتوای رسانه ها:
استفاده1: میزان محتوای «استفاده شده»
استفاده2: نوع محتوای «استفاده شده»
استفاده3: رابطه با محتوا
تصمیم به استفاده از محتوای رسانه ها
تصمیم به استفاده از یک یا چند گزینه کارکردی
دسترسی به ارتباط گر رسانه ها، محتوا؛ و ادراک و انتظار مخاطب
ویژگی های درون و برون فردی مخاطب شامل نیازها و علاقه ها
ویژگی رسانه ها و محتوا
اثرات
عمدتا ناشی از ویژگی های رسانه ها و
پیامدها
عمدتا ناشی از استفاده از رسانه ها
پیامدها-اثرات (کم و بیش ناشی از محتوا و استفاده با هم