دانلود پایان نامه تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان شعب بانک ملی شرق فارس

چالشی بزرگ به منظور تعیین مزایای مدیریت دانش برای سازمان‌ها تعیین دقیق آن می‌باشد. زیرا مزایای حاصله از مدیریت دانش چیزی ملموس یا کمی نیست و نمی‌توان هیچ رابطه علت و معلولی مشخصی بین اجرای برنامه‌های مدیریت دانش و مزایای حاصله از آن برقرار کرد.

به همین منظور بیشتر به سمت سنجه‌های کیفی باید رفت. اما به طور کلی بیشتر افراد مزایایی را برای انجام فعالیت‌های مدیریت دانش بیان می‌کنند.

اغلب بخشی از یک سازمان کار بخش دیگر را به سادگی تکرار می‌کند، به این دلیل که نگه داشتن نوشته‌ای و دنبال کردن آن برای استفاده از دانش و اطلاعات آن نوشته در بخش‌های دیگر غیرممکن است (کیم، 1380، ص 86). سازمان‌ها به چندین دلیل به مدیریت دانش می‌پردازند. نخستین دلیل، افزایش نوآوری در سازمان است. دیگر دلیل عمده این کار کناره‌گیری افراد و بازنشستگی آنها بیرون رفتن دانش از سازمان می‌باشد.

با شناسایی کارکنان، پیش از بازنشستگی آنان درون مایه مورد نیاز برای تشکیل حافظه سازمانی یا پایگاه دانش، از طریق فعالیتهای مدیریت دانش افزایش می‌یابد (لیبووتیز، 1388، ص 106).

مزایای عمده مدیریت دانش برای سازمان‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:

1- شفافیت بیشتر پتانسیل و خلاهای دانش؛

2- فرایند ایجاد ارزش مبتنی بر دانش؛

3- افزایش انگیزش کارمندان از طریق مشارکت دادن آنها؛

4- افزایش رقابت؛

5- بقا و امنیت دراز مدت (بورنمان و دیگران، 2003، ص 1).

پایان نامه تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش

متن کامل در سایت زیر