اکتبر 31, 2020

بهداشت و ایمنی

3-9-3-کنترل خسارت
کنترل خسارت اکنون در موزه‌ها به عنوان «حفاظت بازدارنده» شناخته شده است : تجزیه و تحلیل جامع و پیشگیری از علل تخریب اشیاء موزهها از کنترل شرایط محیطی تا طرح احیای فاجعه ضروری میباشد.
به نظر میآید حفاظت و کنترل خسارت به تخصصهای انعطاف ناپذیری تجزیه شده است که شامل: امنیت، بهداشت و ایمنی، حفاظت از داده‌ها و غیره، میباشد. به هر حال می‌توانیم بپذیریم که جایی که بحث کنترل خسارت به مجموعه ها مطرح است، جمع آوری و ذخیره، حفاظت و در واقع، امنیت، نکاتی پیوسته به هم هستند نه کارکردهایی مجزا، از هم جدول 3-2 ، یک تحلیل عام در مورد بعضی تهدیدهای مشخص برای مجموعه ها ارائه می‌دهد. به هر حال در یک تحلیل آماری مشکلات پیچیده نظیر مشکلات مجموعهها، می‌تواند مهم باشد. در این مثال، بعضی انواع اشیاء در مقابل بعضی تهدیدها خیلی بیشتر از دیگر تهدیدها، آسیب پذیرند (مثلاً یک محیط نامناسب امکان دارد برای شیشه‌ای ناپایدار، فاجعه آمیز باشد). اشکال منحنی توزیع برای هر ستون(شیء) طبق نوع مجموعه، فرق می‌کند و می‌تواند به طراحی راهبردی کمک کند.
3-9-4- نتایج خسارت
وقتی که نتایج خسارت اصولاً مالی است، یک معامله امکان دارد خودش خسارات کوچک قابل پیشبینی را جبران کند که تهدیدی برای پایداری نیستند. اما در مقابل خسارت غیر قابل پیشبینی اما فاجعه آمیز، بیمهها هستند؛ مانند انتقال خطر به سازمانی دیگر (شرکت بیمه) برای خسارت کوچک (حق بیمه). می‌توان تصور کرد که در مورد مجموعه های موزه، خطر (خسارت جدی مجموعه یا یک شیء ارزشمند است)، بدواً مالی نیست و از اینروست که خطر نمی‌تواند رفع شود مگر این که مالکیت منبع منتقل شود. به هر حال، مقامهای محلی، خطر را مالی تلقی می‌کنند. اگر چه مجموعه‌های موزه قابل جانشین سازی نیستند موزه‌های ملی، مجموعه‌های شان را بیمه نمی‌کنند و در عوض، دولت در مقابل خسارت، به آنها غرامت می‌دهد، اگر چه در عمل، غرامت نسبی را دریافت نمی‌کنند. در هر صورت، مؤسسات باید جهت کاهش خطر، اقداماتی انجام دهند، هزینه‌ها و فواید اقدامات مختلف، به آسانی قابل محاسبه نیستند.
تأثیر خسارت بر عملکرد مؤسسه می‌تواند همچنین مفید باشد. گذشته از تأثیرش بر تواناییش جهت دستیابی به هدف اصلیش به واسطه‌ی نمایشها و در دسترس گذاشتنشان برای پژوهش، موزه نیاز دارد بخاطر بسپارد آسیب ممکن است به اعتبار و حیثیت موزه لطمه زند و اثرات متعاقبش بر بودجه، قابل اجتناب است، خواه ناشی از فاجعه باشد یا خسارتی به علت سهل انگاری باشد.
3-9-5- تصمیمات در مورد خطر
وقتی ماهیت خطر برای مجموعه‌ها بهتر درک شود، اولویت برای اقدامات و کمک مالی باید به خطراتی اختصاص یابد که ترکیبی از شدت و احتمال هستند و این به اتخاذ رویه‌های جدی بیش از سرمایه گذاری‌های هنگفت مربوط میباشد، برای مثال، پیمانکارانی که در محل کار می‌کنند همیشه موجب افزایش شدید خطر می‌شوند (برای مثال، آتش گرفتن «اپارک» در نتیجه‌ی کارگرمایشی با سرب بود که پیمانکاران روی سقف کار می‌کردند). راه افتادن آب به علت زهکشی سقف بوده که کاغذ ساندویچ نهار پیمانکاران باعث مسدود شدنشان شده بود. آتش سوزی ویندسور کستل به علت نصب نادرست یک لامپ بود. صدمه به اشیاء از طریق لمس کردن می‌تواند تقریباً همیشه با اقدامات مؤثر و آموزش پرسنل و رعایت آنها، کاهش یابد.
وقتی که موضوع انتخاب بین معیارهای کنترل فاجعه (بررسی و کنترل آتش، هشدارهای خطر) و بهبودی‌های محیط مطرح باشد، باید تعیین کرد که کدام خطر در مرتبهی اول است، و تقریباً همیشه خطر فاجعه است. به هر حال، احتمال دارد که مؤسسه، عاقبت مجبور شود اکثر اقداماتی که می‌شناسد اجرا کند و تقدم اصولاً موضوع افزایش مخارج طی زمان باشد. در واقع، خطرات شدید ناشی از شرایط محیط، احتمال دارد ناشی از نواقص ساختاری ساختمان باشد و احتمالاً نیازمند راه حل‌های اساسی باشد از قبیل انتقال به یک ساختمان جهت ذخیره سازی(مخزن). به سادگی، شناسایی خطرات و هزینه‌های پیشگیریشان و قرار دادن شان در فهرستی منظم، به نظر می آید بهترین کمک جهت تصمیم گیری باشد.
جدول3-3- خطرات برای مجموعهها و هزینههای پیشگیری
Resource:Managing Conservation in Museums/p67
خطر بسامد شدت قابلیت پیشبینی هزینه پیشگیری
کم در صورت کنترل بهتر/تجهیزات لازم است زیاد اگر ساختمان نامناسب باشد
شرایط محیطی خیلی زیاد خیلی کم خیلی زیاد
سرقت، واندالیسم متوسط متوسط معقول به طور طبیعی کم
بررسی و لمس زیاد کم معقول هیچ- فقط طرز عملکردمناسب کارکنان و و با آموزش عمومی
کم در مرحله طراحی
بعداً خیلی زیاد
نشت سرویسها کم متوسط معقول
زیاد میتواند باشد،به طور طبیعی کم در مرحله طراحی
فاجعه خیلی کم زیاد اندک

نوشته ای دیگر :   وجود رابطه زوجیت