بازار گوشی تلفن همراه

دانلود پایان نامه

با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر برای تحقیقاتی آینده ضروری به نظر می‌رسد:
1. با توجه به اینکه در این تحقیق نوجویی مصرف کننده نتوانست به عنوان متغیری تعدیل کننده موثر واقع شود و با توجه به موضوع تبلیغات که ارتباط نزدیکی با شخصیت برند و تصویر سازی در ذهن مشتری دارد، به نظر می رسد بررسی نقش تبلیغات به عنوان متغیری تعدیل کننده و همچنین تأثیرگذاری بر شخصیت برند موضوع مناسبی باشد.
2. با توجه به این که مدل های گوناگونی در زمینه شخصیت برند وجود دارد، اما تاکنون مدل بومی در رابطه این موضوع ارئه نگریده است. بنابراین می طلبد محققان به ایجاد یک مدلی که متناسب با ویژگی های فرهنگی و شخصیتی جامعه ما باشد، بپردازند.
3. از آنجاییکه در این تحقیق مطالعه موردی مربوط به بازار گوشی تلفن همراه می باشد، پیشنهاد می شود این تحقیق در بازارهای دیگری که حساسیت خاصی نسبت به مد در آنها وجود داشته و نوجویی مصرف کننده بالا است(حوزه فناوری اطلاعات، محصولات با تکنولوی بالا، لوازم خانگی و…)، مورد بررسی قرار گیرد.
4. پیشنهاد می شود به بررسی ارتباط نوجویی مصرف کننده با مواردی نظیر وفاداری برند و ارزش برند و همچنین ارتباط شخصیت برند با این مفاهیم پرداخته شود.
5. افرادی هستندکه با اینترنت و فضای مجازی سر وکار بسیاری دارند و از این رو دانش و اطلاعات بسیاری راجع به محصولات جدید داشته و حتی خرید های اینترنتی انجام می دهند. با توجه به این مطلب به نظر می رسد این گونه افراد از نوجویی بالایی برخوردار می باشند. از این رو پیشنهاد می شود ارتباط بین خرید های اینترنتی و نوجویی مصرف کننده مورد بررسی قرار گیرد.
6. با توجه به ادبیات تحقیق پیشنهاد می گردد تا به بررسی افراد نوجو و میزان نوجویی آن ها پرداخته و ویژگی های رفتاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و مواردی همچون درجه ریسک پذیری، میزان بهره گیری آن ها از فضای مجازی و شکل خریدشان مورد توجه قرار گیرد.
5-7 محدودیت های اجرایی و عملی تحقیق
1. مطمئناً عمده ترین محدودیت هر طرح تحقیقی را می توان عدم توانایی تعمیم نتایج تحقیق به سایرجوامع آماری دانست. تحقیق حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نمی توان نتایج آن را جز به محل و جامعه آماری این تحقیق تعمیم داد.
2. محدودیت در اجرای پرسشنامهها از نظر عدم تمایل به پاسخگویی از سوی برخی از اعضای نمونه، عدم اعمال دقت کافی درپاسخ دادن به سؤالات, و سوگیری هایی که ممکن است برخی از اعضای نمونه درپاسخ به برخی از سؤالات داشته باشند، بی شک از عمده ترین محدودیت های انجام تحقیقات علمی است که در این تحقیق نیز محقق با این موانع روبرو بود.
3. نزدیک بودن بیش از حد برخی صفات مربوط به شخصیت برند از نظر معنایی باعث سردرگمی پاسخ گو می شود. اگرچه گفته شده است این امر به علت تفاسیر گوناگونی است که می توان از واژه های مختلف نمود.
فهرست منابع
فهرست منابع
الف) منابع داخلی
آذر، عادل و مومنی، منصور. (1381). آمار و کاربرد آن در مدیریت، چاپ یازدهم، تهران : انتشارات سمت.
افشاری، علی. (1389). چگونگی عملکرد بازاریاب برای افزایش فروش با توجه به شخصیت نام تجاری و شخصیت مصرف کننده.سایت TMBA.
امیرشاهی، میراحمد و عباسیان، فرزانه. (1386). بررسی تأثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن ها (مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران). پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (مدیریت). سال هفتم، شماره بیست و پنج، صص29-52.
براون، توم. (1386). فلسفه نام های تجاری. ترجمه: عطیه بطحایی. تهران: انتشارات فرا.
به آبادی، فرشاد. (1388). راز پرواز نامهای تجاری. تهران: انتشارات کارآفرین برتر.
بی آزاری کاری، فرزانه. (1390). بررسی تاثیر شخصیت نام تجاری بر ترجیح خریداران بیمه عمر و سرمایه گذاری. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه تهران.
تمپورال، پائول. (1382). علائم تجاری درآسیا: ایجاد، توسعه و مدیریت علائم تجاری آسیایی برای بازار جهانی. ترجمه: محمد ابراهیم گوهریان. تهران: انتشارات امیرکبیر.
جباری، یاسر؛ قره چه، منیژه و عزیزی، شهریار. (1388). بررسی تأثیر نوجویی مصرف کننده، دانش محصول و اعتماد به شناسه والد بر پذیرش توسعه شناسه. نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، سال اول، شماره دوم، صص31 – 54.
حیدرزاده،کامبیز و شکرگذار، صائب. (1389). تاثیر تبلیغات و شخصیت برند بر تصمیم خرید، بانک مقالات مدیریت بازرگانی.